Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Cereno Scientific: Kallelse till årsstämma i Cereno Scientific AB (publ)

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017, kl. 12.00 i Gula Salongen,
på våning 1 i Göteborgs universitets huvudbyggnad,
Universitetsplatsen 1 vid Vasaparken i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 15 juni. 2017, och

· dels anmäla sig senast onsdagen den 14 juni 2017 skriftligen till
Cereno Scientific AB, Att: "Årsstämma", Erik Dahlbergsgatan 11A, 411
26 Göteborg, eller till info@cerenoscientific.com. Anmälan kan även
göras per SMS/telefon +46 (0) 733 74 03 74 vardagar mellan klockan
09.00 och 16.00. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas
av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 15
juni 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering, måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.cerenoscientific.se och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 10 990 500 st., varav 722 248 A-aktier och 10 268 252
B-aktier, motsvarande totalt 17 490 732 röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag till dagordning

0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om följande
a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor
eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om ändring av bolagsordningen.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

13. Annat ärende.
14. Stämman avslutas.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter (p. 8)

Aktieägare representerande 49,1 procent av aktierna, motsvarande 68,0
procent av rösterna i bolaget föreslår att sju ledamöter och två
suppleanter utses, samt föreslår att en revisor utses.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)

Aktieägare representerande 49,1 procent av aktierna, motsvarande 68,0
procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till oberoende
styrelseledamot skall utgå med totalt 268 800 SEK för helår, att
fördelas till ordförande och till de s k oberoende* ledamöterna, med
89 600 SEK vardera motsvarande två prisbasbelopp, samt att övriga
ledamöter uppbär inget arvode. Styrelseledamot ska kunna låta helägt
eget bolag fakturera arvodet förutsatt att detta blir
kostnadsneutralt för Cereno Scientific AB. (*oberoende
styrelseledamot enligt AktieTorgets regelverk som ej representerar en
delägare till ett betydande värde av bolagets aktier.)

Aktieägare representerande 49,1 procent av aktierna, motsvarande 68,0
procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till revisorn skall
utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)

Aktieägare representerande 49,0 procent av aktierna, motsvarande 68,0
procent av rösterna i bolaget föreslår att i styrelse till nästa
årsstämma omväljs ledamöterna Catharina Bäärnhielm, Klementina
Österberg, Sverker Jern, Björn Dahlöf, Jonas Faijerson Säljö, Gunnar
Olsson och Thomas Pollare, varav de två sistnämnda är de s.k.
oberoende ledamöterna, samt suppleanten Niklas Bergh. Som ny
suppleant föreslås Andreas Blom. Suppleanten Jan Pilebjer avtackades
av stämman. Andreas Blom och Jan Pilebjer är anställda vid GU
Ventures, en av bolagets delägare.

Till revisor föreslås nyval av Grant Thornton Sweden AB representerad
av auktoriserade revisorn Zlatan Mitrovic.

Beslut om ändring av bolagsordningen (p. 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

+--------------------+----------------------------------------------------+
|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+--------------------+----------------------------------------------------+
|§ 6 Styrelse |§ 6 Styrelse |
|Styrelsen består av |Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta |
|lägst tre och högst |ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter. |
|åtta ledamöter med | |
|högst fyra | |
|suppleanter. | |
|Ledamöterna och | |
|suppleanterna väljs | |
|årligen på | |
|årsstämman för tiden| |
|intill dess nästa | |
|årsstämma hållits. | |
+--------------------+----------------------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 Avstämningsförbehåll |
|Avstämningsförbehåll|Bolagets aktier ska vara registrerade i ett |
|Bolagets aktier ska |avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om |
|vara registrerade i |värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella|
|ett |instrument (avstämningsförbehåll). |
|avstämningsregister | |
|enligt 4 kap. lagen | |
|(1998:1479) om | |
|kontoföring av | |
|finansiella | |
|instrument. | |
+--------------------+----------------------------------------------------+

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 13)

Aktieägare representerande 49,0 procent av aktierna, motsvarande 68,0
procent av rösterna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier
som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av
högst 1 000 000 B-aktier, motsvarande en utspädning om högst 8,34
procent baserat på befintligt antal A- och B-aktier i bolaget
(sammanlagt 10 990 500).

För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i
förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma
att teckna aktier i bolaget, skall emissionerna ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning skall, förutom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller
eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet skall ske i syfte att
tillföra bolaget fler strategiska delägare inklusive kapital för
utveckling av bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om emission
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att
tillföra bolaget nya delägare av strategisk betydelse för bolaget
och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens
fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11 A i
Göteborg, samt på bolagets webbplats (www.cerenoscientific.se
(http://www.cerenoscientific.se)) senast två veckor före
bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin e-post eller postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i maj 2017,

Cereno Scientific AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Cereno Scientific, vänligen kontakta:
Sten R Sörensen, VD
Telefon: +46 733 74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific AB
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot
blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta
propplösningsmek...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.