Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Cereno Scientific: Kallelse till extra bolagsstämma i Cereno Scientific

Aktieägarna i Cereno Scientific AB (publ), 556890-4071, kallas härmed
till extra bolagsstämma fredagen den 9 september 2016, kl. 12.00 i
Gula Salongen, på våning 1 i Göteborgs universitets huvudbyggnad,
Vasaparken i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 2 sept. 2016, och

· dels anmäla sig senast fredagen den 2 sept. 2016 skriftligen till
Cereno Scientific AB, Att: "Stämma", Erik Dahlbergsgatan 11 A, 411 26
Göteborg, eller till info@cerenoscientific.se. Anmälan kan också
göras per telefon +46 (0) 733 74 03 74 vardagar mellan klockan 09.00
och 16.00. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 2
september 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering, måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.cerenoscientific.se och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 10 990 500 st, varav 722 248 A-aktier och 10 268 252
B-aktier, motsvarande totalt 17 490 732 röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om inval av nya styrelseledamöter.
8. Beslut om arvode till styrelsen.
9. Stämman avslutas.

Beslut om inval av ny styrelseledamot (punkt 7)

Aktieägare representerande 49,14 procent av aktierna, motsvarande
68,04 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att
styrelsen skall utökas från sex styrelseledamöter och två
styrelsesuppleanter, till sju styrelseledamöter och två
styrelsesuppleanter, genom inval av två nya styrelseledamöter, Gunnar
Olsson och Thomas Pollare (se mer information nedan) och genom avgång
av en styrelseledamot, Sten R Sörensen, tillika Bolagets VD. Övriga
styrelseledamöter och bägge styrelsesuppleanterna kvarstår.

Beskrivning av de två föreslagna styrelseledamöterna:

Gunnar Olsson, 62 år, är legitimerad läkare och medicine doktor, och
en erfaren ledare från läkemedelsindustrins forskning och utveckling.
Han har arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20
år. Han har omfattande erfarenhet av produktutveckling och "life
cycle management", samt har bidragit till mer än ett dussin
framgångsrika globala produktregistreringar för behandling av
hjärt-kärl (ex Seloken®, Crestor®) och mag-tarm sjukdomar (ex
Nexium®). Gunnar Olsson har också haft olika uppdrag inom akademin,
bl.a. som adjungerad professor i Cardiovascular Drug Research vid
Karolinska Institutet och har mer än 125 publikationer. För närvarade
är han styrelseordförande för Athera Biotechnologies AB, samt
styrelseledamot i European Society of Cardiology och BioCrine AB.

Thomas Pollare, 62 år, är också legitimerad läkare och medicine
doktor, med lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han har arbetat
på företagsledningsnivå i ett flertal internationellt verksamma
företag såsom Kabi-Pharmacia, Schering-Plough Inc. och Pharmacia
Corp. Han har bl.a. varit ansvarig för flera framgångsrika
produktlanseringar inom olika terapiområden. Thomas Pollare har även
en gedigen erfarenhet från riskkapitalbranschen, där han har arbetat
som partner vid den internationella riskkapitalfirman 3i Plc och
medlem av 3i Global Healthcare Team. Han har stor erfarenhet av
affärsutveckling och har bidragit till ett flertal framgångsrika
affärer inom området. Thomas Pollare är medgrundare av Global Medical
Investments AB och Oncolution AB. För närvarade är han
styrelseordförande för QuiaPEG Pharmaceuticals AB, samt
styrelseledamot i Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB och
Bio-Works Technologies AB.

Beslut om arvode till styrelsen (punkt 8)

Aktieägare representerande 49,14 procent av aktierna, motsvarande
68,04 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att
styrelsearvode ska utgå med 264 000 SEK för helår att fördelas till
styrelsens ordförande Catharina Bäärnhielm, samt till de två
föreslagna ledamöterna, Gunnar Olsson och Thomas Pollare, med 88 000
SEK vardera. Styrelseledamot ska kunna låta helägt eget bolag
fakturera arvodet förutsatt att detta blir kostnadsneutralt för
Cereno Scientific AB.

Övrigt

Fullständigt beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11 A i Göteborg
samt på bolagets webbplats (www.cerenoscientific.se) senast två
veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Göteborg i augusti 2016,

Styrelsen i Cereno Scientific AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cereno-scientific/r/kallelse-till-extra-bolags...
http://mb.cision.com/Main/14131/2065670/553666.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.