Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Challenger Mobile: Bokslutskommuniké januari - december 2015

Januari - december 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 460 tkr (56 tkr). Omsättningen
avser till stor del delbetalning för installationsarbete från kund i
Oman.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 993 tkr (15 219
tkr). 2014 års resultat var -3 768 tkr exklusive försäljning av den
tekniska plattformen till helägt dotterbolag.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

· Kund i Oman, med samarbetspartners, har tagit formellt viktiga
steg mot lansering.

· Bolaget har tagit fram och uppdaterat ett antal funktioner för att
underlätta användandet av bolagets tjänster för både slutanvändare
och kundföretag.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Telekommyndigheten i Oman, TRA, genomför en granskning av de
mobila VoIP-tjänster som skall lanseras.

VD kommentar

Året påbörjades med en slutförd grundinstallation av Bolagets system i
Oman. Efter många tillägg och justeringar har tjänsterna nått
godkännande för lansering under hösten. Trots att kund tidigare
kommunicerat lanseringsdatum under hösten har lansering inte lyckats
nås under sista kvartalet 2015. Telecommunications Regulatory
Authority (TRA), myndigheten som utfärdat licens till kunden för
VoIP, granskar nu tjänsterna innan de får erbjudas till slutkunder.
Myndigheten måste ge sitt godkännande för samtliga produkter och
prissättningar på telefonitjänster i landet.

Vi kan tyvärr inte presentera detaljer för de produkter som kommer att
lanseras innan dessa blir publika. Men det vi kan säga att är att
flera varumärken kommer att lansera bolagets mobila VoIP i Oman.
Produkterna kommer att erbjuda marknaden möjlighet att kommunicera
billigt och smidigt över landsgränserna.

Lanseringen i Oman avspeglas inte i bolagets löpande omsättning
eftersom tjänsterna inte nått slutkunderna under perioden.

Johan Meijer

Verkställande Direktör

Verksamheten

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar
baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget
erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor
flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska
plattformen stödjer integration med kunders befintliga system för
exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Sedan 30 december 2014
sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag. Challenger
Mobile sköter administration, ekonomi och sälj/marknad.

Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande
utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt
uppdatera appar och front-ends för nya enheter. Vidare säkerställs
att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god
kvalitet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har behov av
ytterligare finansiering. Avsikten är att kortsiktigt finansiera
verksamheten genom så kallade bridge-lån samt genomföra en nyemission
efter det att produkterna är publika i Oman. Bolaget har ambitionen
att en emission kommer att innehålla externa garantiåtaganden samt
teckningsförbindelser. Bolaget har genom huvudägaren tillgång till
kortfristigt kapital.

Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt
kommer att öka vid ökat användande av bolagets tjänster. Nuvarande
affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så snart
tjänsterna når slutkundsmarknader. Bolaget beräknas uppnå positivt
kassaflöde vid ca 10 miljoner kopplade samtalsminuter i månaden.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande
snabbt. Inställningen hos även de mest konservativa mobiloperatörerna
vänder från att blockera tekniken till att försöka använda den. Dels
efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning
eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och
prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på
grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra
leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera
konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva
göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP
kompetens.

Försäljning

Slutkundslansering i Oman är nära och Challenger arbetar aktivt med
att nyttja denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser.
Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och
operationellt vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer,
med speciellt fokus på virtuella operatörer.

Investeringar

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag
används resurserna framförallt till kundanpassningar samt att hålla
systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma
goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner for
närvarande.

Bolagets aktieägare

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,88% av kapitalet
och 39,40 % av rösterna.

Antal aktier

Serie A (300 000 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

10 röster per aktie

Serie B (107 025 048st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre.

1 röst per aktie

Totala antalet aktier är 107 325 048.

Insynspersoners innehav och förändring under året
Innehav Innehav
Insynsperson 2015-12-31 2014-12-31
Mats Boquist (via bolag) A-aktier 300 000 300 000
Mats Boquist (via bolag och närstående) B-aktier 41 554 309 17 526 458
Johan Meijer 57 000 7 000

Utdelningspolicy

Någon utdelning kan inte påräknas de närmaste åren.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget
är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på
bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget
saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att
etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet. Det finns
även en risk för att bolagets tillväxt inte går som planerat.
Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos potentiella kunder
kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att
bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är
osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i
övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2016-05-25 Delårsrapport första kvartalet 2016
2016-08-24 Delårsrapport andra kvartalet 2016
2016-11-23 Delårsrapport tredje kvartalet 2016
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016

Challenger Mobiles årsredovisning för räkenskapsåret 2015 publiceras
på Bolagets (www.challengermobile.com) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsidor i maj 2016. Exakt datum för
publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras
senast i samband med kallelse till årsstämma. Årsstämma planeras att
hållas den 29 juni 2016 i Stockholm.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets
verksamhet.

Stockholm, 24 februari 2016
Challenger Mobile AB
Styrelsen

Mats Boquist Styrelsens ordförande
Tomas Ringström Styrelseledamot
Johan Meijer Styrelseledamot och Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/challenger-mobile/r/bokslutskommunike-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11604/9924091/481556.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.