Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-23

Challenger Mobile: Delårsrapport januari - september 2016

Finansiell information januari - september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 31 tkr (1 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 350 tkr (-2
237tkr)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Myndigheterna i Oman tog, baserat på Challengers levererade
VoIP-system, fram nya och mer detaljerade riktlinjer för VoIP i
landet. Bolaget anpassade levererade system till de nya riktlinjerna
för VoIP i Oman.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Myndigheterna i Oman gav sitt godkännande för lansering i Oman
efter en grundlig kontroll av alla system.

· Bolaget refinansierade vissa kortfristiga lån till väsentligt
bättre villkor.

VD kommentar

Tredje kvartalet inleddes med arbete att stödja Omantel i
myndigheternas granskning av VoIP systemet. Challenger presenterade
bl.a. tekniska beskrivningar, och olika policys för datahantering och
rapportering. Myndigheternas arbete resulterade i tydligt formulerade
riktlinjer för VoIP i Oman. Riktlinjerna omfattar inte enbart
tekniska delar utan även kommersiella och administrativa. Dessa
riktlinjer är generella och ställer samma krav på samtliga
VoIP-produkter som erbjuds i Oman.

För Challenger innebar de nya riktlinjerna att VoIP-systemen behövde
justeras med några funktioner för kundverifiering. Vidare innebar de
nya riktlinjerna ändringar av de kommersiella villkoren för Omantel
och dess partners vilket även det krävt en del arbete från Challenger
med konfiguration av betalningstjänster samt uppdatering av apparnas
gränssnitt.

Efter kvartalets utgång har samtliga system uppdaterats efter
myndigheternas riktlinjer och även fått deras formella godkännande
för lansering. Vi bistår för närvarande med slutjusteringar och
verifieringar av kunderbjudanden och förväntar oss kunna presentera
lanserade produkter inom kort.

Johan Meijer

Verkställande direktör

Om Challenger Mobile

Verksamheten

Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer kommunikationslösningar
baserade på en egen plattform för mobil IP kommunikation. Bolaget
erbjuder skräddarsydda tjänster för kundföretagen med stor
flexibilitet i integrationsnivå och kundanpassning. Den tekniska
plattformen stödjer integration med kunders befintliga system för
exempelvis CRM, betalning och kundsupport. Sedan 30 december 2014
sker den tekniska verksamheten i ett helägt dotterbolag. Challenger
Mobile sköter administration, ekonomi och sälj/marknad.

Produkten är i grunden färdigutvecklad och nuvarande
utvecklingsinsatser ämnar att skapa kundspecifik funktionalitet samt
uppdatera appar och front-ends för nya enheter. Vidare säkerställs
att systemet kan hantera framtida kapacitetsbehov med bibehållen god
kvalitet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har ännu inte uppnått positivt kassaflöde och har behov av
ytterligare finansiering. Avsikten är att kortsiktigt finansiera
verksamheten genom så kallade bridge-lån samt genomföra en nyemission
efter det att produkterna är publika i Oman. Bolaget har genom
huvudägaren tillgång till kortfristigt kapital.

Bolaget har idag förhållandevis låga kostnader vilka endast marginellt
kommer att öka vid ökat användande av bolagets tjänster. Nuvarande
affärsmöjligheter beräknas generera betydande intäkter så snart
tjänsterna når slutkundsmarknader.

Marknad

Marknaden för IP-baserade kommunikationstjänster växer fortfarande
snabbt. Inställningen hos även de mest konservativa mobiloperatörerna
vänder från att blockera tekniken till att försöka använda den. Dels
efterfrågar slutkunder IP-tjänster i allt större utsträckning
eftersom tekniken har fördelar kvalitets-, funktionalitets- och
prismässigt, dels förlorar idag traditionella operatörer intäkter på
grund av att slutkunder använder VoIP-tjänster från andra
leverantörer. Med Challenger kan företag smidigt lansera
konkurrenskraftiga mobila VoIP-tjänster på marknaden utan att behöva
göra tunga investeringar i egen systemutveckling, servrar och VoIP
kompetens.

Försäljning

Slutkundslansering i Oman är nära och Challenger arbetar aktivt med
att nyttja denna starka referens i fortsatta marknadsinsatser.
Affären visar på styrkan i Challenger Mobile både tekniskt och
operationellt vilket öppnar upp i diskussioner med andra operatörer,
med speciellt fokus på virtuella operatörer utan egna mobilnät.

Investeringar

Utvecklingsarbetet av den tekniska plattformen är färdig och idag
används resurserna framförallt till kundanpassningar samt att hålla
systemen uppdaterade och redo att hantera större volymer med samma
goda kvalitet. Bolaget har inga väsentliga investeringsplaner for
närvarande.

Bolagets aktieägare

Bolagets störste ägare är Mundesco Invest AB med 37,88% av kapitalet
och 39,40 % av rösterna. Bolaget är listat på marknadsplatsen
Aktietorget och har ca. 650 aktieägare.

Antal aktier

Serie A (300 000 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 10 röster per aktie
Serie B (107 025 048 st) Aktiens kvotvärde är 5,3 öre. 1 röst per aktie

Totala antalet aktier är 107 325 048 st.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Allt företagande är förenat med ett visst mått av risktagande. Bolaget
är utsatt för flera olika slags risker som kan ha stor påverkan på
bolagets verksamhet och situation.

Den finansiella risken är bolagets fortsatta kapitalbehov. Bolaget
saknar i dagsläget tillräckliga intäktsflöden och är i behov av att
etablera sådana för att säkra sin fortsatta verksamhet.

Det finns även en risk för att bolagets tillväxt inte går som
planerat. Introduktionen av ny teknik och nya tjänster hos
potentiella kunder kan ta längre tid än bolaget planerat.

Den internationella konjunkturen är en annan risk, samt det faktum att
bolaget verkar inom en ny och känslig bransch, vilka tillsammans är
osäkerhetsfaktorer för den framtida försäljningen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna framgår i
övrigt av senast avgiven årsredovisning.

Revisors granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets
revisorer.

Datum för ekonomisk rapportering

2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016

Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från bolagets
hemsida www.challengermobile.se samt från www.aktietorget.se

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Meijer Tel 0736-207 520 E-post johan.meijer@challengermobile.com
SO Mats Boquist Tel 0705-501 089 E-post mats@challengermobile.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet,
ställning och resultat och osäkerhetsfaktorer som företaget står
inför.

Stockholm den 23 november 2016
Challenger Mobile AB
Styrelsen och verkställande direktören

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/challenger-mobile/r/delarsrapport-januari---se...
http://mb.cision.com/Main/11604/2129365/594289.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.