Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Challenger Mobile: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Challenger Mobile AB (publ), 556671-3607, kallas härmed
till årsstämma måndagen den 3 juni 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler,
Isafjordsgatan 39B i Kista.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 27 maj
2019, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget
senast kl. 16.00 onsdagen den 29 maj 2019 under adress c/o Adv. Mats
Boquist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga eller genom e-post till
mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade
fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före
årsstämman.

Förvaltarregistrerade

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
senast måndagen den 27 maj 2019. Sådan registrering är enbart
tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Godkännande av förslag till dagordning;

4. Val av en eller två justeringsmän;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

7. Anförande av VD;

8. Beslut om

8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

8.3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören,

9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och
revisor;

10. Stämmans avslutande. Förslag till beslut

9. Beslut om arvode till styrelse och revisor; val av styrelse och
revisor;

Huvudägaren föreslår årsstämman 2019 omval av styrelseledamöterna Mats
Boquist, Johan Meijer, Tomas Ringström samt Håkan Tezcanli. Som
styrelseordförande föreslås Mats Boquist. Vidare föreslås att
styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden
och 50 000 kronor till övriga ledamöter som ej är anställda i
bolaget.

Till revisionsbolag föreslås omval av Baker Tilly Östra Värmland AB
med auktoriserade revisorn Eva-Britta Andersson såsom ansvarig
revisor. Vidare föreslås att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar jämte revisionsberättelse finns
tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan samt på Bolagets
(www.challengermobile.se) och Spotlights
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor från vecka 19.

Stockholm i maj 2019

Styrelsen

För mer information kontakta:

Mats Boquist, SO Challenger Mobile Epost: mats@valasen.se

Johan Meijer, VD Challenger Mobile E-post:
johan.meijer@challengermobile.com

[image]

Challenger Mobile är en svensk teknikkoncern inom kommunikation, som
erbjuder helhetslösningar för IP-baserade mobiltelefonitjänster.
Challenger erbjuder en skräddarsydd lösning för företag och
organisationer att enkelt erbjuda egna mobilappar för gränslös
kommunikation. Det är en allt-i-ett-lösning, skräddarsydd,
implementerad och driftad av Challenger Mobile.

www.challengermobile.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/challenger-mobile/r/kallelse-till-arsstamma,c...
https://mb.cision.com/Main/11604/2803124/1036928.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.