Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

ChemoTech: Kommuniké från årsstämma i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("Bolaget") höll onsdagen den 8 maj
2019 årsstämma under ordförandeskap av advokat Henric Stråth. Nedan
följer en sammanställning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades enhälligt.

För mer information om innehållet i respektive beslut hänvisas till
pressmeddelanden som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 7
april 2019 och samt valberedningens förslag som offentliggjordes den
3 maj 2019. Kallelsen samt fullständiga förslag till de beslut som
redovisas nedan finns tillgängliga på Bolagets webbplats:
https://www.chemotech.se/.

· Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till
resultat- och balansräkning.

· Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till
disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen, innebärande att ingen utdelning ska lämnas.

· Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

· Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra
(4) och att inga suppleanter ska utses.

· Årsstämman godkände förslag om att årligt arvode för styrelsen
ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000
kronor till övriga oberoende styrelseledamöter samt att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade att omvälja Mohan Frick, Göran Hellers och
Inga-Lill Forslund Larsson samt om nyval av Johan Wennerholm som
styrelseledamöter. Inga-Lill Forslund Larsson valdes till
styrelseordförande. Ledamöterna Anders Frick, Lars Peter Harbing och
Martin Jerndal har avböjt omval.

· Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade
revisionsbolaget Mazars Set Revisionsbyrå AB till revisionsbolag för
tiden intill slutet av årsstämman 2020. Mazar Set Revisionsbyrå AB
har meddelat att den auktoriserade revisorn Karin Löwhagen kommer
utses till huvudansvarig revisor.

· Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med
styrelsens förslag, genom vilket Bolagets firma ändras till ChemoTech
Group AB under förutsättning att detta namn kan registreras hos
Bolagsverket och styrelsens säte ändras till Lund, med notering om
att bolagsstämma får hållas i Lund, Malmö eller Stockholm. Genom
beslutet ändras även gränserna för Bolagets aktiekapital så att
aktiekapitalet lägst ska vara 1 500 000 kronor och högst 6 000 000
kronor samt gränserna för antalet aktier i Bolaget till lägst 3 000
000 stycken och högst 12 000 000 stycken.

· Årsstämman beslutade om fondemission i enlighet med styrelsens
förslag, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 215 022,629128
kronor. Höjningen av aktiekapitalet sker genom överföring från fritt
eget kapital till aktiekapitalet och inga nya aktier ska i samband
med fondemissionen utges. Genom fondemissionen har aktiernas
kvotvärde ökats från cirka 0,43684211 till 0,50 kronor per aktie.

· Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier,
emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emission ska kunna
ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
att teckning ska kunna ske med andra villkor.

· Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
särskilt bemyndigande för styrelsen eller verkställande direktören
att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering av årsstämmans beslut vid
Bolagsverket.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2019 kl.16.30.

För mer information, kontakta:

Mohan Frick, CEO, +46 (0) 775 24 11, msf@chemotech.se

Arne Bojesson, CFO +46 (0) 70 535 00 97, arb@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250, E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett life science-företag som vilar på stor medicinsk
expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQwave™ är
en innovation inom elektroporation, som är anpassad för
Elektrokemoterapibehandling av olika typer av tumörer. ChemoTech
strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård.
ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i
Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets
Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund,
mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/kommunike-fran-arsstamma-i-scandi...
https://mb.cision.com/Main/14967/2807170/1040036.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.