Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-13

Cherry: Bokslutskommuniké 2018

Ett händelserikt år med fortsatt god utveckling i sista kvartalet

FJÄRDE KVARTALET

· Koncernens omsättning ökade med 49 procent och uppgick till 904 Mkr
(608), varav organisk tillväxt uppgick till 41 procentenheter.
Företagsförvärv bidrog med 0,5 procentenhet och valuta med 7,5
procentenheter.

· Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 40 procent till 198
Mkr (141) och EBITDA-marginalen uppgick till 22 procent (23).

· Periodens resultat uppgick till 120 Mkr (18).
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,14 kr
(0,05) respektive 1,14 kr (0,05).

· European Entertainment Intressenter BidCo AB ("EE Intressenter", ett
bolag gemensamt kontrollerat av ett konsortium bestående av
Bridgepoint och större aktieägare i Cherry AB, offentliggjorde ett
uppköpserbjudande om 87 kronor kontant per varje aktie av serie A och
B i Cherry AB. Den oberoende budkommittén för Cherry rekommenderade
aktieägarna att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet.

· Bolag inom affärsområdet Online Gaming erhöll totalt åtta svenska
spellicenser i december.

· Extra bolagsstämma i november valde in Rolf Åkerlind till ny
styrelseledamot samt fastställde beslutet att förvärva resterande fem
procent av aktierna i Game Lounge Sweden AB.

HELÅRSPERIODEN

· Koncernens omsättning ökade med 44 procent och uppgick till 3 236
Mkr (2 252), varav den organiska tillväxten uppgick till 34
procentenheter. Företagsförvärv bidrog med 1 procentenhet och valuta
med 8 procentenheter.

· Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 89 procent till 813
Mkr (429) och EBITDA-marginalen uppgick till 25 procent (19).

· Periodens resultat uppgick till 487 Mkr (110). Resultatet är
positivt påverkat av en jämförelsestörande post om 50 Mkr avseende
omvärdering av värdet av Highlight Games.

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 4,45 kr
(0,53) respektive 4,44 kr (0,53).

· Förslaget från Cherry AB:s styrelse till årsstämman är att, likt för
verksamhetsåret 2017, ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2018.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Den 12 februari meddelade EE intressenter att, efter utgången av den
slutliga acceptsfristen den 8 februari 2019, aktier motsvarande cirka
98,2 procent av det totala antalet aktier i Cherry AB har lämnats in
och att EE Intressenter avser att påkalla tvångsinlösen samt att
verka för att aktierna av serie B i Cherry avnoteras från Nasdaq
Stockholm.

· Den 12 februari meddelade Cherry att bolaget påkallar förtida
inlösen av säkerställda obligationer. I samband med inlösen av
obligationerna avnoteras dessa från Nasdaq Stockholm.

VD-kommentar

Ett utmärkt år för samtliga bolag inom Cherrykoncernen

Utvecklingen i Cherry under 2018 kan sammanfattas med ett ord:
utmärkt. På nästan alla mätpunkter har våra verksamheter levererat i
linje med våra förväntningar. Finansiellt har vi lyckats bra med en
total tillväxt om 44 procent, och helårets intäkter uppgick till 3
236 Mkr (2 252) med en EBITDA-marginal om 25 procent (19).

En betydande del av året har vi arbetat med förberedelser inför
omregleringen av den svenska spelmarknaden. Vi var med redan i
utredningsfasen inför lagstiftningen och har löpande medverkat i
frågor där vi har specialkunskap. Vi är nöjda med ramverket, vilket
bör bidra till hög kanalisering, något som är viktigt för den
långsiktighet som vår marknad behöver för att kunna utvecklas på ett
sätt som ger alla intressenter den nödvändiga tryggheten.

Det är rimligt att spelbolagen beskattas, och till viss del, styrs när
det gäller marknadsföring men lagstiftarna måste vara medvetna om att
det är en bransch där kunderna känner till att det finns alternativ
och därför snabbt kan ändra sina preferenser. Detta kan leda till att
skatteintäkter och spelarnas skydd förloras. Ju fler lagar och mer
detaljerat regelverk, desto större är risken att bolag ställer sig
utanför licenssystemet, och det förlorar alla på.

Vi har några veckors erfarenhet av den svenska reglering och än är det
för tidigt att ha en tydlig uppfattning om utvecklingen för Cherry
och övriga branschen. Vår erfarenhet från liknande förändring i andra
länder är att de bolag och varumärken som klarar sig bäst är de som
har en tydlig digital strategi, ligger i framkant inom teknik och
kommunikation med kunderna samt är entreprenörledda. Detta är kärnan
i Cherrys affärsmodell och de bolag som ingår i vår koncern har en
stark position, ett starkt fokus på det de gör och är snabba när det
gäller att ta vara på möjligheter.

Investeringar i marknadsföring är ofta i fokus för investerare. Under
kvartalet svarade affärsområde Online Gaming för den största andelen,
253 Mkr, och vi ser att dessa investeringar ger fortsatt bra
avkastning. Affärsområdets intäkter under fjärde kvartalet ökade med
48 procent, till 722 Mkr (485) och EBITDA-resultatet uppgick till 141
Mkr (92). Under kvartalet har kostnader som påverkar jämförelsen
mellan perioder, avseende bland annat osäkra fordringar och spelskatt
om 45,2 Mkr påverkat resultatet. Det underliggande EBITDA-resultatet
uppgick till 186,7 Mkr och den underliggande EBITDA-marginalen
uppgick till 25,9 procent.

För några dagar sedan stängde ICE, en av branschens viktigaste
mötesplatser. Yggdrasil hade åter en framträdande position som den
ledande spelutvecklaren. ICE är bolagets största satsning på att
presentera sig och sina nya spel. För tredje året i rad kunde
Yggdrasil ta emot priset som "Innovator of the year", branschens mest
innovativa leverantör.

Highlight Games, vårt andra bolag inom affärsområde Game Development,
har nu lanserat sitt virtuella fotbollsspel i Italien tillsammans med
några av landets största speloperatörer, Eurobet och Sisal. Vi
bedömer att detta spel snabbt kan ta marknadsandelar i en av Europas
största fotbollsnationer.

Den 18 december 2018 offentliggjorde European Entertainment
Intressenter BidCo AB ("EE Intressenter"), ett kontanterbjudande om
87 kr per aktie till aktieägarna i Cherry AB. EE Intressenter är ett
bolag gemensamt kontrollerat av ett konsortium bestående av
Bridgepoint Advisers Limited som agerar som manager för och på
uppdrag av bland andra Bridgepoint Europe VI Fund och större
aktieägare i Cherry AB.

Styrelsens oberoende budkommitté rekommenderade Cherrys aktieägare att
acceptera budet från EE Intressenter. Rekommendationen har i sin
bedömning bland annat beaktat den grundliga analys som gjorts av
bolagets finansiella rådgivare Carnegie. Viktiga delar i
budkommitténs bedömning var övervägandet av budpremien i ett längre
tidsperspektiv, de större aktieägarnas beslut om att delta samt
ändrade marknadsförutsättningar för noterade spelbolag i Sverige.

Den 25 januari 2019 meddelade EE Intressenter att erbjudandet
accepterats av aktie-ägare som innehar 45 425 416 aktier, motsvarande
cirka 43,0 procent av aktierna i Cherry. De aktier som har lämnats in
i erbjudandet, tillsammans med de aktier som kontrolleras av
Konsortiet, uppgick sammanlagt till 4 988 000 aktier av serie A och
90 537 784 aktier av serie B i Cherry, motsvarande cirka 90,4 procent
av samtliga aktier och 93,3 procent av samtliga röster i Cherry AB.
EE Intressenter förlängde acceptfristen till och med den 8 februari
och meddelade den 12 februari att de erhållit cirka 98,2 procent av
det totala antalet aktier och 98,7 procent av det totala antalet
röster i Cherry. EE Intressenter avser att påkalla tvångsinlösen av
de aktier i Cherry som inte lämnades in i erbjudandet i enlighet med
aktiebolagslagen samt att verka för att aktierna av serie B i Cherry
avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Cherry kan på ett sätt sägas vara Sveriges äldsta spelbolag.
Koncernens rötter går tillbaka till 1963, då Bill Lindwall och Rolf
Lundström startade spelverksamhet under namnet Restaurang AB
Rouletter. 1968 inleds ett samarbete med AB Roulett konsult &
Spelautomater som bildats av Per Hamberg och Lars Kling. År 1972
ändras bolagsnamnet till Cherry, och körsbärssymbolen börjar användas
som kännetecken. Perioden som börsnoterat bolag inleddes 1997, med
notering på SBI-listan, och efter den nu planerade avnoteringen av
bolagets B-aktier från Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan, fortsätter
verksamheten i privat miljö.

Grunden i Cherrys utveckling har varit, och är fortsatt, en tydlig
satsning på entreprenörsanda och innovation samt att erbjuda den
bästa arbetsplatsen och utvecklingsmöjligheter för alla våra
medarbetare. Vi kommer nu att arbeta med delvis nya ägare för att
genomföra befintlig strategi och samtidigt kunna genomföra effektiva
investeringar för att säkra Cherrys marknadsposition.

Jag vill rikta ett tack till alla de aktieägare, medarbetare,
samarbetsparter och andra intressenter som varit med på Cherry resa
så här långt. Jag är övertygad om att Cherry med koncernbolag kommer
att vara betydande aktörer i spel- och underhållnings-branschen i
många år framöver och ser fram emot att följa utvecklingen.

Gunnar Lind
Tillförordnad verkställande direktör

MARKNADSUTSIKT

Spelmarknaden befinner sig i en stark tillväxt och Cherry bedömer att
efterfrågan i koncernens största geografiska marknader kommer att
fortsätta utvecklas positivt. Koncernen studerar kontinuerligt
förutsättningar för nya affärer inom relaterade verksamhetsområden
och geografiska marknader inom och utom Europa.

Koncernens fokus ligger på att skapa aktieägarvärden genom att vara en
aktiv part i utvecklingen av nya och befintliga bolag inom sektorn
spel, media och underhållning. Målet är att bolagen ska bli
marknadsledare inom sitt respektive område genom att bygga sin
verksamhet på kärnvärdena entreprenörskap, ansvar och engagemang.
Detta är viktiga förutsättningar för att koncernen ska nå sina
finansiella mål och fortsätta den framgångsrika lönsamma tillväxt,
genom organisk såväl som förvärv, i befintliga och nya vertikaler
respektive geografiska marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970,
anders.antonsson@cherry.se

Den fullständiga bokslutskommunikén finns som bilaga samt på
www.cherry.se

Denna information är sådan information som Cherry AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2019, kl.
07:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cherry/r/bokslutskommunike-2018,c2739517
https://mb.cision.com/Main/6923/2739517/989964.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.