Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Cherry: Cherrys delårsrapport tredje kvartalet 2017 - Fokus på tillväxt med stärkt lönsamhet

SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET 2017
· Koncernens intäkter ökade med 165% och uppgick till 567 Mkr (214),
varav den organiska tillväxten uppgick till 30%.

· Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 263% till 112 Mkr (31)
och EBITDA-marginalen uppgick till 20% (14).

· Periodens resultat uppgick till 42 Mkr (31).
· Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 0,22 kr
(0,27) respektive 0,21 kr (0,27).

· I den slutliga förvärvsanalysen för ComeOn Malta Ltd bortjusterades
tidigare gjord uppvärdering av aktier om 510 Mkr, vilket inte
påverkar årets resultat men minskar goodwill och eget kapital.

· I augusti justerades koncernens prognos för helåret 2017.
SAMMANFATTNING JANUARI - JUNI 2017· Koncernens intäkter ökade med 182%
och uppgick till 1 644 Mkr (583), varav den organiska tillväxten
uppgick till 36%.

· Lönsamheten förbättrades och EBITDA ökade med 304% till 288 Mkr (71)
och EBITDA-marginalen uppgick till 17% (12).

· Periodens resultat uppgick till 93 Mkr (57).
· Resultat per aktie före och efter utspädning* uppgick till 0,49 kr
(0,49) respektive 0,49 kr (0,48).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
· Den 18 oktober 2017 inleddes handeln med Cherrys B-aktie på Nasdaq
Stockholm segment Mid Cap.

· ComeOn Malta Ltd:s VD har lämnat sin befattning. Bolagets
styrelseordförande, Tomas Johansson, har utsetts till tillförordnad
VD och rekryteringen av permanent VD pågår.

· Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos och bedömer nu
att koncernen under 2017 generar intäkter om ca 2 200 Mkr och EBITDA
förväntas uppgå till 400 Mkr.

KOMMENTAR I KORTHET FRÅN ANDERS HOLMGREN, VD CHERRY AB (publ)
"Cherrys verksamheter fortsätter att utvecklas starkt. Som branschens
mest kompletta spelbolag har vi en bred bas i vårt erbjudande och kan
snabbt agera där vi ser möjligheter. Under tredje kvartalet har vi
tyvärr sett att vårt största affärsområde tappat momentum men den nya
ledningen, med lång branscherfarenhet, har vidtagit åtgärder för att
öka såväl tillväxt som lönsamhet. Cherry visade en god utveckling i
det tredje kvartalet och intäkterna ökade med 165 procent till 567
Mkr, varav 30 procent var organisk tillväxt. Vi fortsätter växa med
en god lönsamhet och speciellt inom Online Marketing (tidigare
Prestationsbaserad marknadsföring) noterar vi fortsatt stark
utveckling till följd av effektiva lösningar. Inom Online Gaming
(tidigare Nätspel) är vi nu i en ny fas och med rätt förutsättningar
kan vi öka såväl tillväxt som lönsamhet. Koncernens EBITDA-resultat
ökade med 263 procent till 112 Mkr och EBITDA-marginalen uppgick till
20 procent. Det är bra men vi kan bättre och hela koncernen ska växa
- med stärkt lönsamhet.

Cherrys största affärsområde Online Gaming med verksamheten ComeOn
redovisade intäktsökningar om 214 procent, från 143 Mkr till 448 och
EBITDA-marginalen uppgick till 15 procent (13). Även under tredje
kvartalet har integrationen av onlinespelsverksamheterna inom ComeOn
påverkat tillväxten och lönsamheten negativt. Vi har löpande följt
upp integrationsarbetet inom affärsområdet och kan konstatera att
lejonparten är genomförd. Tillsammans med den nya ledningen, lägger
detta en solid bas för ökad tillväxt och lönsamhet. För att
intensifiera arbetet att nå våra mål har flera av de personer som var
med från starten i ComeOn utsetts att leda verksamheten. Bolagets
styrelseordförande, Tomas Johansson, kommer att vara tillförordnad VD
under tiden vi rekryterar en ny VD. Tillsammans med den nya
bolagsledningen, som tillträdde i slutet av oktober, ska han fokusera
på marknadserbjudandet, kostnadsreducering och tillväxt.

Det är glädjande att Yggdrasil fortsätter sin mycket positiva
utveckling. Årets tredje kvartal blev ännu ett kvartal med rekord för
såväl intäkter som resultat. Den starka utvecklingen bygger på ett
antal nya viktiga kundlicensavtal med nya stora operatörer och att
bolaget lanserar innovativa spel. Under tredje kvartalet lanserades
en av Yggdrasils största satsningar, Jungle books, vilket redan från
start fått positivt mottagande av marknaden. Bolaget fortsätter också
sin expansion, dels med fler medarbetare dels med en ny
utvecklingsstudio i Stockholm.

Inom Highlight Games pågår förberedelserna inför lanseringen av
bolagets innovativa spelprodukter för den virtuella
sportspelsmarknaden både online och fysiskt. Under tredje kvartalet
har bolaget slutfört testat olika språkversioner av SOCCERBET, ett
spel med innehåll från ligafotboll. Bolaget har även inlett
förhandlingar om etablering i Italien, som utöver Storbritannien är
en av de större europeiska nyckelmarknaderna. Bolaget befinner sig i
en spännande fas med både utveckling och förberedelser inför
lansering. Vi bedömer att det finns goda möjligheter att utveckla nya
produkter baserade på andra sporter än fotboll samt lanseringar på
marknader utanför Europa. Cherry gick in som betydande investerare
och strategisk partner genom att initialt förvärva 25 procent av
bolaget och med tillgång till koncernens nätverk bedömer vi att det
finns goda möjligheter för bolaget att generera intäkter under det
kommande verksamhetsåret.

Även verksamheten inom affärsområde Online Marketing (tidigare
Prestationsbaserad marknadsföring) fortsätter att växa i snabb takt
med god lönsamhet. Strategin att växa organiskt gör att bolaget har
god kontroll och flexibilitet, vilket gör att etableringar på nya
marknader snabbt genererar intäkter. Det finns mer att göra och
planen att expandera verksamheten på flera nya marknader fortsätter.
Under det tredje kvartalet ökade besökarna på samtliga marknader
liksom nya deponerande kunder. På den japanska marknaden såg vi en
fortsatt ökning av antalet besökare som bidrog marginellt till
intäkterna under tredje kvartalet.

Den 18 oktober 2017 inleddes handeln med Cherrys B-aktie (STO:
CHER-B.T) på Nasdaq Stockholm efter elva år på AktieTorget. Flytten
ger oss möjligheter att fortsätta tillväxtresan och att möta nya
aktörer på kapitalmarknaden samt andra intressenter som bidrar till
att vi kan stärka vår position som det mest kompletta spelbolaget."

FRAMTIDSUTSIKTER (JUSTERAD 1 NOVEMBER 2017)
Inför publiceringen av tredje kvartalsrapporten har Cherry gjort en
djupare analys av utvecklingen inom sitt dotterbolag ComeOn
Integrationsarbetet av ComeOn har inte genomförts enligt plan och den
fördröjning som uppstod under sommaren, i kombination med felaktiga
marknadsföringsbeslut, har bidragit till högre kostnader och sämre
resultatutveckling än planerat. Den 26 oktober 2017 utsågs en ny
ledningsgrupp med stor erfarenhet från att ha etablerat ComeOn till
en marknadsledande aktör. Denna ledning kommer nu att vidta
nödvändiga åtgärder för att förbättra bolagets intjänings-förmåga och
effektivitet. Den 1 november reviderade Cherry sin helårsprognos för
2017, från en intäktsgenerering om cirka 2 500 Mkr till omkring 2 200
Mkr samt sänkning av resultatet (EBITDA), från cirka 480 Mkr till
omkring 400 Mkr. Cherry-koncernens övriga affärsområden fortsätter
att utvecklas väl, med god kostnadskontroll och väl avvägda
investeringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Holmgren, CEO, 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se
(anders.holmgren@cherry.seChristine)

Christine Rankin, CFO, 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
(christine.rankin@cherry.seCarolina)

Carolina Haglund Strömlid, Head of IR & Communications, 0708 807 173,
carolina.stromlid@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, den 8 november 2017 kl. 07:30 CET.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Delårsrapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef
Anders Holmgren samt ekonomi- och finansdirektör Christine Rankin i
en telefonkonferens imorgon, den 9 november 2017, kl 11:00 CET.
Presentationsmaterial finns tillgängligt ca en timme tidigare på
www.cherry.se. Presentationen kan följas via www.cherry.se och/eller
www.financialhearings.com.

För att delta via telefon, ring 08-5664 2693 (SE) eller +44 20 3008
9807 (UK)

Cherry i korthet
Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 med
en övergripande strategi att skapa aktievärde genom att äga och
utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag
bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade
affärsområden: Online Gaming, Online Marketing, Game Development,
Gaming Technology samt Restaurangcasino.

Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska
förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter drygt 1 100
personer och har cirka 6 900 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet sedan 18 oktober 2017.

Läs mer om koncernen på www.cherry.se
* Resultat per aktie beräknas utifrån periodens resultat exklusive
minoritetens andel.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cherry/r/cherrys-delarsrapport-tredje-kvartale...
http://mb.cision.com/Main/6923/2385285/747945.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.