Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-09

Cherry: Delårsrapport 3 2016, 1 januari - 30 september 2016

Tredje kvartalet: Intäkterna ökade 39% till 214,0 Mkr och EBITDA ökade
78% till 30,9 Mkr

· Koncernens intäkter ökade med 39 procent jämfört med föregående
år och uppgick till 214,0 Mkr (154,1).

· Lönsamheten förbättrades väsentligt och EBITDA ökade med 78
procent och uppgick till 30,9 Mkr (17,4). EBIT uppgick till 21,5 Mkr
(11,0). Resultatet har belastats med kostnader för ComeOn-förvärvet
och Nasdaq-noteringen om -4,0 Mkr.

· Resultat efter skatt uppgick till 31,1 Mkr (12,1), motsvarande
1,33 kr (0,65) per aktie efter utspädning och minoritet.

· I slutet av juli tillträdde Cherry 49 procent av aktierna i
ComeOn Malta Ltd. ComeOns omsättning uppgick till 263 Mkr (+36
procent) och justerad EBITDA uppgick till 78 Mkr (+115 procent).
Cherrys del av ComeOns resultat efter förvärvsavskrivningar (-6,8
Mkr) uppgick till 21,9 Mkr och ingår under finansiella poster.

· Nätspel ökade omsättningen organiskt med 39 procent och EBITDA
uppgick till 18,1 Mkr (11,5). Siffrorna inkluderar inte ComeOn och
Game Lounge. Game Lounge börjar särredovisas som ett eget
affärsområde.

· Game Lounge ökade omsättningen med 167 procent och EBITDA ökade
med 104 procent och uppgick till 6,0 Mkr (2,9).

· Yggdrasil Gaming ökade omsättningen med 299 procent och EBITDA
ökade 385 procent och uppgick till 9,2 Mkr (1,9).

· Restaurangcasinos omsättning uppgick till 39,5 Mkr (42,5) och
EBITDA uppgick till 4,2 Mkr (5,3).

Delårsperioden: Intäkterna ökade med 64 % till 583,0 Mkr samt förvärv
av 49% av ComeOn

· Koncernens intäkter ökade med 64 procent jämfört med föregående
år och uppgick till 583,0 Mkr (356,2).

· EBITDA ökade med 472 procent och uppgick till 71,4 Mkr (12,5).
EBIT uppgick till 45,0 Mkr (-3,1).

· Resultat efter skatt uppgick till 57,0 Mkr (-6,4), motsvarande
2,41 kr (-0,72) per aktie efter utspädning och minoritet. Resultatet
har belastats med kostnader för ComeOn-förvärvet och
Nasdaq-noteringen på -9,1 Mkr.

· Nätspel ökade omsättningen 78 procent och EBITDA uppgick till
35,5 Mkr (-0,6). Siffrorna inkluderar inte ComeOn och Game Lounge.
Game Lounge börjar särredovisas som ett eget affärsområde.

· Game Lounge ökade omsättningen med 173 procent och EBITDA uppgick
till 13,6 Mkr (7,0).

· Yggdrasil Gaming ökade omsättningen med 465 procent och EBITDA
uppgick till 26,9 Mkr (0,3).

· Restaurangcasinos omsättning uppgick till 114,1 Mkr (117,2) och
EBITDA uppgick till 11,8 Mkr (14,5).

Händelser efter rapportperioden

· ComeOn växer kraftigt organiskt och med god lönsamhet. Därför har
ComeOns ledning uppdaterat prognosen för helåret 2016 och de
förväntar sig nu en omsättning på cirka 1 000 Mkr med ett
rörelseresultat på cirka 260 Mkr för 2016. Cherry bedömer att ComeOn
från ett redovisningsperspektiv konsolideras från 1 oktober 2016,
förutsatt att optionen avseende förvärvandet av resterande 51 procent
av aktierna i ComeOn påkallas.

· Cherry avser att, tillsammans med ABG Sundal Collier som
finansiell rådgivare, undersöka möjligheten att genomföra en
ytterligare obligationsemission inom ramen för bolagets existerande
obligation (ISIN SE0008321616). Emissionslikviden avses att användas
till att delfinansiera förvärvet av resterande aktier i ComeOn under
förutsättning att styrelsen fattar beslut om att utnyttja optionen
att förvärva resterande 51 procent av aktierna.

· För att hålla rätt fokus, det vill säga att fortsätta leverera
tillväxt med god marginal kombinerat med en snabb integration av
förvärvade verksamheter, har vi reviderat tidsplanen gällande Cherrys
listbyte till Nasdaq Stockholm, som nu förväntas ske under första
halvåret 2017.

VD kommenterar tredje kvartalet
Cherry fortsätter växa betydligt snabbare än marknaden. I tredje
kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 38 procent och den
totala tillväxten till 39 procent. Framgångsreceptet grundar sig i
den strategi Cherry tog fram för två år sedan där vi utvecklat våra
affärsområden och adderat strategiska förvärv av snabbväxande bolag
och där grundarna/entreprenörerna fortsätter att vara aktiva i
verksamheten. Idag är Cherry ett innovativt och snabbväxande
spelbolag som är verksamt inom större delen av värdekedjan inom spel
och där våra affärsområden ger Cherry diversifierade och lönsamma
intäktsströmmar från fyra separata och starka affärsområden med
potential att utvecklas starkt framåt. För att tydliggöra våra
affärsområden och med anledning av den starka utvecklingen i Game
Lounge, har vi beslutat att särredovisa verksamheten, som är verksam
inom prestationsbaserad marknadsföring (affiliation). Cherrys
onlineverksamheter fortsätter att växa betydligt snabbare än
marknaden och står nu för 82 procent (72) av koncernens omsättning.

Under kvartalet slutförde Cherry förvärvet av 49 procent av ComeOn och
har en option att fram till 31 december 2016 förvärva resterande 51
procent. Förvärvet innebär att Cherry stärker positionen inom
onlinespel och stärker positionerna gentemot konkurrenter både i
Skandinavien och på de europeiska marknaderna samt adderar starka
varumärken. Cherry stärker sin kundbas inom sportsbetting som står
för cirka en fjärdedel av ComeOns omsättning. Både affärssegmentet
Nätspel - Cherry iGaming och ComeOn växer betydligt snabbare än
marknaden med god lönsamhet och detta möjliggör ytterligare
investeringar i existerande varumärken med fortsatt expansion in i
nya marknader. Tillsammans med ComeOns management och grundare har en
plan arbetats fram för att snabbt maximera våra gemensamma värden och
erbjudanden. Integration kommer ske löpande. ComeOn redovisar för
tredje kvartalet en organisk tillväxt på 36 procent och en preliminär
omsättning på cirka 263 Mkr samt ett EBIT-resultat uppgående till
cirka 78 Mkr. Tillsammans skulle Cherrykoncernen och ComeOn haft en
omsättning för tredje kvartalet 2016 på cirka 475 Mkr och en EBITDA
på cirka 109 Mkr, i det fall bolagen skulle ha konsoliderats. ComeOns
management har, baserat på delårsperiodens resultat, reviderat sin
prognos för helåret 2016 och förväntar sig en omsättning på cirka 1
000 Mkr med ett rörelseresultat på cirka 260 Mkr för 2016. Förvärvet
förväntas ha en väsentligt positiv effekt på vinst per aktie redan
innevarande år och ComeOn konsolideras från fjärde kvartalet
förutsatt att optionen på resterande 51 procent påkallas. Cherry ser
positivt på ComeOns starka tillväxt, goda lönsamhet och framtida
utveckling.

Cherrys affärsområde Nätspel - Cherry iGaming - hade under kvartalet
en mycket stark organisk tillväxt på 39 procent. Aktiviteten på våra
spelsidor ökade starkt och aktiva kunder ökade med hela 47 procent
och deponerat belopp med 38 procent jämfört med tredje kvartalet
2015. Spelöverskottet från mobila enheter ökade med 116 procent under
kvartalet. Under kvartalet har vi fortsatt att uppgradera våra
spelsiter med vår senaste teknik och nya produktvertikaler. Bland
annat har EuroSlots inlett ett samarbete med en stor master-affiliate
och sajten har också uppdaterats med den senaste tekniken.

Vårt nya affärsområde, Game Lounge, fortsätter att utvecklas mycket
positivt och är ett av de snabbast växande bolagen inom
prestationsbaserad marknadsföring och skapande av kundkontakter
(leads) på internet. Tillväxten uppgick till 167 procent med god
vinst trots kraftiga investeringar i nya marknader, SEO och
marknadsföring i syfte att bygga starka varumärken. Vi förväntar oss
fortsatt god tillväxt med ökade marginaler framöver.

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming - har haft en fortsatt enastående
utveckling under tredje kvartalet då intäkterna växte med 299 procent
och EBITDA-marginalen uppgick till 44 procent. Under tredje kvartalet
ökade satsat belopp (bet turnover) med 445 procent. Mobilt spelande
stod för 54 procent (35) av total Gross Game Win. Yggdrasil har under
kvartalet erhållit ytterligare två licenser på en omreglerad marknad,
Rumänien, vilket öppnar upp för nya kontrakt. Under kvartalet har
ytterligare tre nya och innovativa kvalitetsspel levererats, vilka
mottagits väl av både kunder och operatörer. Världens största
speloperatör, bet365, gick live i augusti och avtal tecknades med
operatören Casumo. Yggdrasil har som första spelleverantör lanserat
ytterligare nya innovativa marknadsföringsverktyg, såsom "BRAG", där
spelarna kan dela med sig av sina spelsekvenser på sociala medier,
och efter kvartalets utgång även marknadsföringsverktyget "Missions"
som tar gamification till en ny nivå. I takt med att nya operatörer
driftsätts, fler spel lanseras hos redan existerande kunder och
spelportföljen växer, kommer Yggdrasils intäkter öka ytterligare.

Restaurangcasino - Cherry Spelglädje (http://www.cherryspelglädje.se/)
- fortsätter leverera stabila resultat och det strategiska förvärvet
av Betman AB kommer öka både omsättning och resultat från fjärde
kvartalet. Cherry är det enda privata spelbolag som ingår i
referensgruppen för en ny spellagstiftning i Sverige och är väl
positionerat för en framtida insatshöjning med en marknadsandel på 68
procent. En motion har lämnats in av riksdagsledamot Jan R Andersson
(M) om att höja insatserna för restaurangcasinospel.

För att hålla rätt fokus, det vill säga fortsätta leverera stark
tillväxt med god marginal, kombinerat med en snabb integration av de
förvärv som genomförts under året, har styrelsen reviderat tidsplanen
gällande listbytet till Nasdaq Stockholm för Cherry, som nu förväntas
ske under första halvåret 2017. Trots vår storlek sett till
personalstyrka är vi fortfarande en smidig och entreprenöriell
organisation där flexibilitet är viktigt och just nu bedömer
styrelsen att ledningen ska lägga all sin kraft på att integrera de
nya verksamheterna.

Vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaden, och vi är
väl rustade att göra det både genom organisk tillväxt och via
förvärv.

Fredrik Burvall, VD
Valberedning
I enlighet med beslut vid Cherrys årsstämma den 12 maj 2016 har
medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2017 utsetts.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september
2016: Pontus Lindvall (utsedd av Per Hamberg), Tom Anders Melheim
(https://www.linkedin.com/comm/profile/view?id=AAsAAA64C1sB_CmLCp8GIpGphU...)
(utsedd av Klein Group AS), Emil Svärd (utsedd av Prunus Avium Ltd)
samt Rolf Åkerlind som är sammankallande för valberedningen
(ordförande Cherry AB). Valberedningen representerar tillsammans 36,5
procent av antalet röster och 34,8 procent av antalet aktier i Cherry
AB.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2017 framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas a...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.