Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-04

Cherry: Kallelse till extra bolagsstämma i Cherry AB (publ) den 27 mars 2019

På begäran av European Entertainment Intressenter BidCo AB ("EE
Intressenter"), som efter fullföljande av det offentliga
uppköpserbjudandet till aktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr
556210-9909, ("Cherry" eller "Bolaget") innehar över 80 procent av
det totala antalet aktier och röster i Cherry, kallas aktieägarna i
Cherry härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 mars 2019, kl.
10:00 (CET), hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i
Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09:30.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

(i) vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 21 mars 2019, samt

(ii) senast samma dag, torsdagen den 21 mars 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cherry AB (publ), Att: Ebba Ahlgren, Stureplan 19, 111 45 Stockholm, eller via e-post till ebba.ahlgren@cherry.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt,
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får vara högst två. För att underlätta inpasseringen
vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud
och biträden, kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall,
stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 21 mars 2019, då sådan
införing ska vara verkställd.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets webbplats
www.cherry.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Uppgifter om antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten
för kallelsens utfärdande till 105 668 026 aktier, representerande
totalt 150 560 026 röster, fördelat på 4 988 000 A-aktier med ett
röstvärde om tio (10) röster per aktie, respektive 100 680 026
B-aktier med ett röstvärde om en (1) röst per aktie. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
8. Val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
10. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7-9. Beslut om styrelsens sammansättning och arvoden
Bolaget har informerats om att EE Intressenter kommer att presentera
fullständiga förslag till beslut före den extra bolagsstämman.
Bolaget kommer att offentliggöra förslagen från EE Intressenter så
snart dessa har mottagits.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, vid stämman lämna upplysningar dels om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels
Bolagets förhållanden till annat koncernföretag.

_________________________________

Stockholm i mars 2019
CHERRY AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunnar Lind, tf VD koncernchef, gunnar.lind@cherry.se
Christine Rankin, CFO, tel: 0765 399 492, christine.rankin@cherry.se
Anders Antonsson, IR & Kommunikation: 0709 994 970,
anders.antonsson@cherry.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2019, kl. 08:30
(CET).

CHERRY I KORTHET

Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom
spel, underhållning och media. Bolaget grundades 1963 och idag
bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade
affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing,
Gaming Technology och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att
växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag.
Cherry AB:s huvudägare är Bridgepoint Europe VI Fund. Bolagets
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer
information finns på www.cherry.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cherry/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-c...
https://mb.cision.com/Main/6923/2755348/1001265.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.