Du är här

2017-09-21

Cherry: Slutjustering av förvärvsanalys för ComeOn!

Cherry AB:s styrelse har beslutat att godkänna den slutliga
förvärvsanalysen för ComeOn!. En preliminär förvärvsanalys
upprättades i samband med konsolideringen under fjärde kvartalet
2016. I den slutliga förvärvsanalysen bortjusteras tidigare gjord
uppvärdering av aktier om 510 Mkr, vilket inte påverkar årets
resultat men minskar goodwill och eget kapital.

Cherry AB har under tredje kvartalet 2017 slutjusterat köpeskillingen
avseende förvärvet av ComeOn! med anledning av en förnyad bedömning
av det verkliga värdet av den tidigare ägda 49 procentiga andelen.
Justeringen innebär att omvärderingen av tidigare ägd andel om 510
Mkr som redovisades i fjärde kvartalet 2016 återförs och motsvarande
justering görs av goodwill. Justeringen har inte någon
kassaflödeseffekt och påverkar inte resultatet för 2017 men minskar
redovisad goodwill mot eget kapital. Soliditeten per 30 juni 2017
uppgick till 36 procent.

Köpeskillingen erlades i två steg, 80 MEUR erlades vid första
delbetalningen i juli 2016 med resterande 209 MEUR vid andra
delbetalningen i maj 2017. Come On! redovisades under augusti och
september 2016 som intressebolag. Från och med 1 oktober 2016
bedömdes Cherry ha bestämmande inflytande och ComeOn! konsoliderades
som ett dotterbolag. I samband med detta gjordes en omvärdering om
510 Mkr av den initialt förvärvade andelen om 49 procent till bedömt
marknadsvärde.

I enlighet med IFRS 3 har jämförelsetalen avseende resultat och
balansräkning för helåret 2016 räknats om.

Den justerade och därmed slutliga förvärvskalkylen avseende förvärvet
följer nedan.

Slutlig förvärvsanalys för ComeOn! Mkr

Köpeskilling
Likvida medel och eget kapital-instrument 2 753
Villkorad tilläggsköpeskilling 43
Redovisningsmässig köpeskilling 2 796

Redovisade identifierbara förvärvade tillgångar och skulder

Immateriella tillgångar 543
Materiella tillgångar 6
Kortfristiga fordringar 138
Kassa och bank 130
Uppskjuten skatt -28
Lån 0
Kortfristiga skulder -167
Identifierade nettotillgångar 622

Goodwill 2 174

Nedan beskrivs koncernens resultaträkning och balansräkning med
tillämpning av slutlig förvärvsanalys.

NYCKELTAL, Cherry-koncernen Preliminär förvärvsanalys Slutlig förvärvsanalys
Mkr Q4 2016 2016 Q4 2016 2016

Intäkter 519 1 102 519 1 102
EBITDA 106 174 106 174
Justerad EBIT 70 115 70 115
Rörelseresultat 580 625 70 115
EBITDA-marginal, % 20,5 15,8 20,5 15,8
Justerad EBIT marginal, % 13,5 10,4 13,5 10,4
EBIT marginal, % 111,8 56,7 13,5 10,4

Resultat per aktie före utspädning, kr 3,62* 39,30 3,62 6,38
Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,57* 38,99 3,57 6,33

Resultat per aktie före utspädning och efter split, kr - - 0,72** 1,28**
Resultat per aktie efter utspädning och efter split, kr - - 0,71** 1,27**

Totala tillgångar 3 932 3 932 3 422 3 422
Eget kapital 988 988 478 478
Soliditet, %*** 25 25 14 14

* Resultat per aktie rapporterades exklusive effekt av de 510 Mkr
** Split 1:5 genomfördes i juni 2017
*** Med anledning av att 100 procent av förvärvet var skuldfört, men
ej betalt, i bokslutet 2016 var den redovisade soliditeten låg. När
förvärvet reglerades delvis med aktier ökade soliditeten enligt plan
och uppgick per 30 juni 2017 till 36 procent (efter slutjustering av
förvärvsanalysen enligt ovan)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Holmgren, VD:
0708 607 534, anders.holmgren@cherry.se Christine Rankin, CFO: 076
539 94 92, christine.rankin@cherry.se

Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, den 21 september 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cherry/r/slutjustering-av-forvarvsanalys-for-c...
http://mb.cision.com/Main/6923/2351263/725572.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.