Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

Christian Berner Tech Trade: Christian Berner Tech Trade Bokslutskommuniké 2019 Januari - december 2019

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober- december 2019)
· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 215,2 (169,2)
MSEK, en total ökning på 27,2 procent

· EBITA var 11,0 (14,8) MSEK. EBITA-marginalen blev 5,1 (8,7) procent.
· Orderingången uppgick till 173,1 (235,2) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44
(0,63) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 9,4 (9,9) MSEK. Totala
kassaflödet för perioden var 5,4 (8,9) MSEK.

Tolv månader i sammandrag (januari-december 2019)
· Nettoomsättningen för årets uppgick till 704,8 (617,6) MSEK, en
tillväxt om 14,1 procent.

· EBITA var 53,1 (51,8) MSEK. EBITA-marginalen blev 7,5 (8,4) procent.
· Orderingången hade en tillväxt om 1,2 procent till 682,5 (674,2)
MSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,03
(2,02) SEK.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 69,6 (25,7) MSEK.
Totala kassaflödet för perioden var -7,2 (-31,3) MSEK.

· Christian Berner Tech Trade AB utökade sin nordiska ledningsgrupp
med marknadschef och chef för verksamhetsutveckling och IT under
första kvartalet, samt tillsatte Joel Lybert som ny vd för Zander &
Ingeström under fjärde kvartalet.

· Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 0,75 (0,75) kr per
aktie.

VD HAR ORDET

Rekordresultat för helåret trots svagt fjärde kvartal

Christian Berner Tech Trades resultat och omsättning för helåret 2019
ökade med Zander & Ingeström och vändningen i Norge som starkt
bidragande orsaker. I Sverige finns dock utrymme att förbättra
lönsamheten under 2020. För fjärde kvartalet redovisas en svag
lönsamhet, delvis på grund av en vinstavräkningseffekt för ett större
projekt.

Ökat resultat och omsättning
Omsättningen i det fjärde kvartalet ökade med hela 27 procent till
215,2 MSEK (169,1). Den underliggande försäljningen var generellt
god, men den stora omsättningsökningen beror på vinstavräkningen för
vårt stora värmeprojekt i Vitryssland.

Rörelsemarginalen (EBITA) blev 5,1 procent (8,7), vilket var svagt men
också delvis påverkat av förvärvskostnader för Bullerbekämparen och
vinstavräkningen för värmeprojektet i Vitryssland. I det fjärde
kvartalet har vi, för värmeprojektet i Vitryssland, redovisat större
delen av intäkter och kostnader, men merparten av vinsten kvarstår
och kommer att redovisas 2020.

För helåret ökade omsättningen med 14 procent till 704,8 MSEK (617,6).
EBITA marginalen sjönk till 7,5 procent (8,4) till följd av den svaga
marginalen i det fjärde kvartalet. På grund av tillväxten ökade dock
resultatet (EBITA) till 53,1 MSEK (51,8), vilket är nytt rekord för
ett räkenskapsår.

Starkt bidragande orsaker till att koncernens ökade resultat och
omsättning för 2019 var att Zander & Ingeström hade ytterligare ett
mycket starkt år och att resultatet i Norge förbättrades.

Marknadernas utveckling
Zander & Ingeström bidrar fortsatt till Sveriges tillväxt och
lönsamhet under 2019. För den övriga svenska verksamheten anser vi
att det finns mer potential under 2020 och känner oss trygga med de
åtgärder som är igångsatta för att lyfta både försäljning och
lönsamhet.

Vårt norska bolag noterade under fjolåret en positiv vändning med
förbättrad försäljning och orderingång samt ett positivt resultat.
Det är främst försäljningen inom processindustrin och offshore
sticker ut positivt.

I Danmark hade vi ytterligare ett starkt år med bland annat bra
försäljning av förpackningsmaskiner till livsmedelsindustrin. I
Finland gör vi ett godkänt 2019 med en stark försäljning inom
Materialteknik och vibrationsdämpande material. Däremot finns
potential till förbättring inom affärsområdet Process & Miljö.

Fokus på våra kunder och lönsamhet
Vi kommer under 2020 att fokusera på att ytterligare öka våra kunders
konkurrenskraft. Det gör vi genom vår kompetens i att förstå
kundernas utmaningar och dess lösningar, samt genom ännu större andel
kundanpassade lösningar och produkter. Samtidigt som det under året
blir viktigt att bli mer kostnadseffektiva.

Vi har en bra orderingång med oss in i 2020, vilket gör att första
halvåret ser positivt ut för Christian Bernerkoncernen.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 70-18
66 910

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.com
Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB, Tel +46 (0)
70-18 66 986

E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com
Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 12:00.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) - noterat på Nasdaq
Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi
erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på
miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner
i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen
har cirka 165 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på
omkring 615 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för
handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland,
Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer
information om Christian Berner finns på christianberner.se och
christianberner.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/christian-berner-tech-trade/r/christian-berne...
https://mb.cision.com/Main/10083/3036996/1195251.pdf

Författare Cision News