Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics offentliggör prospekt avseende företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), org. nr. 556630-1809, beslutade
den 17 december 2018 om en företrädesemission av nya aktier
("Företrädesemissionen"). Beslutet godkändes vid extra bolagsstämma
den 17 januari 2019. Prospektet avseende Företrädesemissionen har
godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och kommer inom kort
att hållas tillgängligt på ChromoGenics hemsida www.chromogenics.com,
och på G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

· Genom företrädesemissionen kan ChromoGenics aktiekapital öka med
högst 25 913 397,00 kronor genom utgivande av högst 129 566 985
aktier.

· Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2019 är aktieägare i
ChromoGenics har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen,
varvid en (1) befintlig aktie berättigar till tre (3)
teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) aktie till en teckningskurs om 0,60 kr per aktie.

· Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att
tillföras cirka 77,7 MSEK före emissionskostnader.

· Teckningsperioden löper under perioden den 28 januari - 15
februari 2019.

· Handel med teckningsrätter pågår under perioden den 28 januari -
13 februari 2019.

· Företrädesemissionen är garanterad till 78 procent, varav 3
procent avser teckningsförbindelser och 75 procent avser
garantiåtaganden. Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för
sina garantiåtaganden.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas en
informationsfolder och emissionsredovisning från Euroclear med
förtryckt inbetalningsavi. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller
ingen emissionsredovisning. För förvaltarregistrerade aktieägare ska
teckning och betalning ske i enlighet med anvisning från respektive
bank eller annan förvaltare.

Företrädesemissionens utfall kommer att offentliggöras genom
pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 18 februari 2019.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med
företrädesemissionen är G&W Fondkommission. Legal rådgivare till
bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Kontakt
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: 08-503 000 50

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 januari 2019 kl. 15:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitterats av ChromoGenics AB (publ).

Detta meddelande och den information som det innehåller lämnas inte,
och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada,
Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara
otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De
värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför
inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas
av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i
enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA.
Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att
lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

I de EES-medlemsstater, annan än Sverige, som har implementerat
direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella
implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"),
riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i
den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och den
information som dokumentet innehåller, enbart till personer som är
(i) professionella investerare som faller inom den vid var tid
gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) personer med
hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen
kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern
(alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer").
Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller
förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering
eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart
möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med
Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste
själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att
lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt
Prospektsdirektivet. Investerare bör inte investera i några
värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än
informationen i nämnda prospekt.

Detta meddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller
liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade
på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på
ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden
var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden
föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga
faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger
utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga
faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika
väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått
anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena.
Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i
detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan
förändras utan att det meddelas.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart
solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight®
bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016
påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i
Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser. www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/chromogenics-offentli...
https://mb.cision.com/Main/15418/2722421/979504.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.