Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

ChromoGenics AB (publ): ChromoGenics satsar på offensiv marknadsexpansion och offentliggör företrädesemission om cirka 8...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

[image]Sammanfattning

· Styrelsen i ChromoGenics AB (publ), har beslutat att genomföra en
företrädesemission av aktier ("Emissionen") under förutsättning av
godkännande från extra bolagsstämma som äger rum den 17 januari 2019.
Separat pressmeddelande avseende kallelsen publiceras idag. Vid full
teckning i Emissionen kommer bolaget att tillföras 77,7 MSEK före
emissionskostnader.

· Emissionen är garanterad till 78 procent, varav 3 procent avser
teckningsförbindelser och 75 procent avser garantiåtaganden.
Garanterna erhåller marknadsmässig ersättning för sina
garantiåtaganden.

· Den som på avstämningsdagen den 24 januari 2019 är aktieägare i
ChromoGenics har företrädesrätt att teckna aktier i emissionen,
varvid en varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3)
teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) ny aktie till teckningskursen 0,60 SEK.

· Teckningsperioden löper från och med den 28 januari till och med
den 15 februari 2019.

· Likviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera och
möjliggöra en offensiv expansion av ConverLight® på den europeiska
marknaden samt investeringar inom produktionsprocessen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

En hållbar och uppskattad produkt. ChromoGenics verksamhet baserar sig
på världsledande forskning som resulterat i spetskompetens och
ledande produkter inom dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp. Bolagets unika elektrokroma teknologi, ConverLight, ger
ett hållbart solskydd med ökad inomhuskomfort och energieffektivitet
och bidrar till miljöcertifiering av byggnader. Produkten är en
mycket konkurrenskraftig ersättning till markiser och andra exteriöra
solskydd och det finns ett stort intresse i marknaden för produkten.

Kraftigt ökande ordervolymer. I bolagets Q3 rapport angavs utestående
offertvolym till över 100 MSEK och orderingången till 10 MSEK. Efter
rapporttillfället har ytterligare order om ca 13 MSEK kommunicerats
avseende ConverLight och den förvärvade statiska solskyddslösningen
I-Window. Det har förevarit vissa initiala störningar inom
produktionsprocessen, vilka belastar resultaten år 2017 och 2018.
Genom investeringar och utvecklingsarbete har produktionsprocessen
successivt förbättrats. Bolaget anser att leveranserna idag uppfyller
högt ställda kvalitetskrav.

Redo för fortsatt snabb tillväxt. ChromoGenics är redo för nästa steg
i tillväxtfasen.

Ny VD och styrelseordförande - VD Jerker Lundgren har över 20 års
erfarenhet från försäljning av fasadglasentreprenader som VD för
Skandinaviska Glassystem. Ordförande Christer Simrén har varit Vice
VD för Billerud-Korsnäs och har lång erfarenhet från
processindustrin.

Kraftig marknadstillväxt väntas - Marknaden för dynamiska glas
förväntas växa mycket kraftigt kommande år enligt det amerikanska
analysföretaget n-tech Research.

Marknadsexpansion i övriga världen med stöd av effektiv, flexibel
produktionsteknik - ChromoGenics unika produktionsteknik gör det
möjligt att söka partners inom glasindustrin globalt och producera
ConverLight lokalt på många geografiska platser.

Ökad intensitet inom försäljning - Fler säljare och större antal
referensinstallationer ger ökande marknadsnärvaro och kundkännedom.
Bolaget ökar också takten inom s.k. retro-fit-försäljning, där
befintliga ineffektiva glas och solskydd uppgraderas till ConverLight
eller I-Window.

Lägre kostnader och högre produktionseffektivitet - Bolaget avser
investera i produktionsutrustning för utökad kapacitet och väsentligt
sänkta enhetskostnader.

I syfte att stödja ChromoGenics strategiska initiativ, har styrelsen
beslutat att genomföra en företrädesemission, ett beslut som
förutsätter godkännande på bolagsstämma.

Företrädesemissionen stärker Bolagets balansräkning och säkerställer
fortsatt marknadsexpansion och nödvändiga investeringar i
produktionsprocessen för bättre kostnadseffektivitet och lönsamhet.
Ett större antal pågående projekt binder rörelsekapital.
Nettolikviden från företrädesemissionen är avsedd att finansiera
försäljnings- och marknadskostnader samt investeringar i
produktionsprocessen.

Företrädesemissionen

Den 17 december 2018 beslutade ChromoGenics styrelse, under
förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en
nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga
aktieägare. Vid full teckning i Emissionen kommer bolaget att
tillföras 77,7 MSEK före emissionskostnader. Den som på
avstämningsdagen den 24 januari 2019 är aktieägare i ChromoGenics har
företrädesrätt att teckna aktier i emissionen, varvid innehav av en
(1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1)
teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie till
teckningskursen 0,60 SEK.

Teckningstiden löper från och med den 28 januari 2019 till och med den
15 februari 2019. Genom företrädesemissionen kommer bolagets
aktiekapital att öka med högst 25 913 397,0 kronor genom utgivande av
högst 129 566 985 aktier.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande och ändring av
bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom
separat pressmeddelande idag.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt
övrig information om bolaget kommer att framgå av det prospekt som
offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan

+-------------+--------------------------------------------+
|17 januari |Extra bolagsstämma för beslut om godkännande|
|2019 |av styrelsens beslut om företrädesemission |
+-------------+--------------------------------------------+
|21 januari |Sista handelsdag för ChromoGenics-aktien |
|2019 |inklusive rätt att delta i |
| |företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------+
|24 januari |Avstämningsdag för rätt till deltagande med |
|2019 |företrädesrätt i företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------+
|28 januari - |Handel med teckningsrätter |
|13 februari | |
|2019 | |
+-------------+--------------------------------------------+
|28 januari - |Teckningsperiod |
|15 februari | |
|2019 | |
+-------------+--------------------------------------------+
|Omkring 18 |Offentliggörande av utfall av |
|februari 2019|företrädesemissionen |
+-------------+--------------------------------------------+

Rådgivare
Finansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med
företrädesemissionen är G&W Fondkommission. Legal rådgivare till
bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.

Kontakt
Jerker Lundgren, VD
Susanne Andersson, CFO & Kommunikationschef
+46 (0)18 430 04 30
info@chromogenics.com

Certified Adviser: G&W Fondkommission

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 18 december 2018 kl. 08:00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed
i denna text förstås såväl aktier som andra värdepapper) i
ChromoGenics och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Kanada eller i någon annan
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om
att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i
en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett
sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats
eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har
registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller
genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det
finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och
de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG
("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2)
i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till, rele...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.