Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-22

ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

ChromoGenics förvärvar egen sputterkapacitet och stärker bolagets
strategi med stabil och kvalitetssäker produktion av sputtrad film
för dynamiska glas

Tredje kvartalet 2019

· Periodens nettoomsättning uppgick till 14,0 (0,0) MSEK och
resultatet till -20,0 (-12,5) MSEK motsvarande ett resultat per aktie
om -0,07 (-0,30) SEK. Leveranser av inneliggande kundorder av
dynamiska produkter försenades under kvartalet vilket har inneburit
en förskjutning av nettoomsättningen.

· Bruttoresultatet uppgick till -4,9 MSEK vilket är en försämring
med -0,6 MSEK jämfört med motsvarande period 2018 och -3,5 MSEK sämre
än för andra kvartalet 2019. Ökade kostnader för material och
insatsvaror påverkade utvecklingen negativt.

· Likvida medel uppgick per den 30 september till 48,2 (29,2) MSEK.
· Företrädesemissionen för att finansiera förvärv av
sputtringsmaskiner i juli blev övertecknad till 180 procent.
Nyemissionen gav ett kapitaltillskott på 86,4 MSEK.

· Den extra bolagsstämman den 7 augusti 2019 beslöt att genomföra en
riktad nyemission på 10,0 MSEK till två investerare med en
teckningskurs 0,53 SEK. Den extra bolagsstämman beslöt vidare att
anta en ny bolagsordning varvid gränserna för antalet aktier i
bolaget och bolagets aktiekapital ändrades.

· Den 19 augusti 2019 beslöt styrelsen med stöd av bemyndigande från
den extra bolagsstämman om en ny riktad nyemission av aktier till
teckningskursen 0,50 SEK genom kvittning av fordringar om ca 5,2 MSEK
avseende garantiersättning till garanter i samband med
företrädesemissonen.

· Den 30 september lyftes den första av två sputtringsmaskiner på
plats in i de nya lokalerna i Uppsala med syfte att säkerställa egen
sputterkapacitet och reducera ChromoGenics produktionskostnader.

· Orderingången uppgick till 3,1 MSEK under tredje kvartalet. Den
totala offertstocken uppgår till ca 350 MSEK på rapportdagen.
Ordervolymen inför fjärde kvartalet 2019 uppgår till 16,9 MSEK, ett
uttryck för fortsatt positivt och ökat kundintresse för ChromoGenics
produkter.

· ChromoGenics deltar i FoU-programmet Switch2Save inom Horizon 2020
som finansieras av EU. ChromoGenics andel är 1 035 KEUR.

2019 2018 2019 2018 2018
MSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec
Nettoomsättning 14,0 0,0 37,2 4,4 11,2
EBITDA -17,4 -10,8 -46,6 -45,6 -66,5
Periodens -20,0 -12,5 -54,8 -50,5 -73,4
resultat
Resultat per -0,07 -0,30 -0,32 -1,34 -1,83
aktie, SEK
Likvida medel 48,2 12,5 48,2 12,5 7,5
vid periodens
slut

Händelser efter periodens utgång

· Tre order på sammanlagt 1,4 MSEK från Vasakronan erhölls i
oktober.

· Styrelsen kallade den 15 november till extra bolagsstämma den 18
december för att möjliggöra och skapa beredskap för framtida
långsiktig finansiering av ChromoGenics.

Installation av egna produktionsresurser går enligt plan

VD-ord

ChromoGenics framgång bygger på kundernas förtroende för vårt
pionjärarbete och unika erbjudande inom prestandaglas för byggnader.
Våra produktkategorier är dynamiskt glas som skiftar ton beroende på
solstrålning, statiska glas med inbyggt solskydd och designade
panelglas med integrerade solceller. Produkterna marknadsförs under
namnet ConverLight[®]. Vi skapar genom vår affärsidé och vårt totala
fasadkoncept förutsättningar för mer klimatvänliga och attraktiva
byggnader genom förbättrad inomhuskomfort, ökad energiprestanda samt
ökat fastighetsvärde.

Under tredje kvartalet genomfördes en lyckad företrädesemission som
inbringade netto 66,7 MSEK och blev övertecknad till 180 procent.
Huvudsyftet med emissionen var att finansiera förvärv av två
sputtringsmaskiner tillsammans med två mindre forskningsmaskiner för
sputtring. Emissionen bidrog att stärka bolagets kapitalbas
väsentligt. Inte minst viktigt tillförs ChromoGenics genom denna
investering egen primär sputtringskapacitet med kvalificerade
maskiner. Tanken är att vår nuvarande externa leverantör av sputtrad
film fortsättningsvis ska fungera som second source. Vi skapar med
detta en stabil industriell struktur med fokus på leverans av
laminerat prestandaglas. Den 30 september lyftes den första
sputtermaskinen på ca 130 ton in genom taket och ställdes på sin
plats på Söderforsgatan i Uppsala.

Monteringsprocessen fortlöper enligt plan med sikte på slutligt
intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film under första
halvåret 2020.

Detta är basen för ChromoGenics dynamiska produkter. Hela
produktionsprocessen och de dynamiska produkterna blir betydligt mer
hållbara ur ett miljöperspektiv. Genom förvärvet av
sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att kontrollera hela
produktionsprocessen vilket skapar förutsättningar för att utvecklas
till det självklara förstahandsvalet av den centrala komponenten i
framtidens dynamiska glas.

Det unika för ChromoGenics är affärsidén att producera och leverera
dynamisk sputtrad film till olika produktionsenheter/glasproducenter,
som därefter monterar och levererar slutlig glasprodukt till
slutkund. Genom strikt process- och kvalitetskontroll och betydande
egen produktionskapacitet möjliggörs en snabb internationell
expansion.

Den gångna våren och sommaren tydliggjordes risken med att inte ha
kontroll över hela produktionsprocessen och bekräftade ytterligare
behovet av att säkerställa komplett egen produktion som
nyckelfunktion. Våra leveransproblem uppstod till följd av den
nuvarande underleverantörens bristande processkontroll i kombination
med en maskinombyggnad. Nu är deras produktion uppgraderad och
förbättrad processkontroll har implementerats. Vi bedömer att vår
leverantör av sputtrad film nu kommit till rätta med sina
produktionsproblem.

I mitten av september var vi därför tvungna att kommunicera till
marknaden kvalitetsproblem med inkommande material och försening av
intäkter under 2019 på ca 30 MSEK i förhållande till den ursprungliga
målsättningen. Det har även påverkat vår nyförsäljning av dynamiska
produkter inom ramen för ConverLight[®].

ChromoGenics deltar i projektet Switch2Save med finansiering 5 468
KEUR från EU:s forskning- och innovationsprogram Horizon 2020. Av
detta går 1 035 KEUR till ChromoGenics. Målet med projektet är att
kombinera de mest avancerade elektrokroma och termokroma materialen
för att tillverka lätta, hybridaktiverade switchbara optiska system.

Vi arbetar efter visionen att inom några år uppnå årliga leveranser av
ConverLight[®] på minst 100 000 kvm sputtrad film. Vi arbetar
metodiskt mot detta mål och med de åtgärder som krävs för
produktförbättringar och genomför en successiv uppskalning av
produktions- och försäljningskapacitet.

Vi har även inlett ett långsiktigt hållbarhetsarbete inom bolaget för
att ytterligare stärka vår miljöprofil. Vi ser en allt större
acceptans för vår dynamiska lösning och har nu starkt fokus på
försäljning 2020.

Jerker Lundgren, VD

Kontakt:

Jerker Lundgren, verkställande direktör
Lars Ericsson, CFO och kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-post: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 08:30 CET.

Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi
ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och
energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters
miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning
till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified
Adviser e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
http://www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/delarsrapport-1-janu...
https://mb.cision.com/Main/15418/2970154/1148336.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.