Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

ChromoGenics AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2019

Stor investering i produktionsanläggning säkrar kvalitet och kapacitet
för framtiden

Andra kvartalet 2019

· Periodens nettoomsättning uppgick till 12,5 (2,5) MSEK och
resultatet till -18,3 (-16,7) MSEK motsvarande ett resultat per aktie
om -0,11 (-0,40) SEK.

· Bruttoresultatet uppgick till -1,4 MSEK vilket är en förbättring
med 4,3 MSEK jämfört med motsvarande period 2018 och med 1,2 MSEK
bättre än för kvartal 1 2019.

· Likvida medel den 30 juni uppgick till 14,9 (29,2) MSEK.
· Ett investeringsbeslut togs om förvärv av sputtringsmaskiner på ca
85 MSEK för att reducera ChromoGenics produktionskostnader för de
dynamiska produkterna.

· Den 26 juni påbörjades en företrädesemission för att finansiera
förvärvet av sputtringsmaskinerna. Nyemissionen skulle ge ett
kapitaltillskott på 86,4 MSEK och var från början garanterad till 85
procent. Varje befintlig aktie gav rätt att teckna en ny aktie.

· I april erhölls en ny order på 1,4 MSEK från Fabege i Stockholm.
· Ett nytt ramavtal tecknades i maj med Humlegården Fastigheter i
Stockholm om leveranser.

· En order på 1,4 MSEK från Vasakronan erhölls i maj.
· Orderingången uppgick till 7,6 MSEK under andra kvartalet. Den
totala offertstocken uppgår till 340 MSEK på rapportdagen. Vi går in
i tredje kvartalet 2019 med en ordervolym på 25,4 MSEK och vi kan se
ett fortsatt positivt och ökat kundintresse för ChromoGenics
produkter och tjänster.

2019 2018 2019 2018 2018
MSEK Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
Nettoomsättning 12,5 2,5 23,2 4,4 11,2
EBITDA -15,6 -15,1 -29,2 -34,8 -66,5
Periodens -18,3 -16,7 -34,6 -38,0 -73,4
resultat
Resultat per -0,11 -0,40 -0,29 -1,01 -1,83
aktie, SEK
Likvida medel 14,9 29,4 14,9 29,4 7,5
vid periodens
slut

Händelser efter periodens utgång

· Företrädesemissionen blev fulltecknad till 180 procent.
· Teckningsperioden för företrädesemissionen förlängdes med en dag
till den 15 juli 2019 med anledning av styrelsens beslut att emittera
aktier till två garanter i företrädesemissionen. Ett tilläggsprospekt
upprättades och kallelse till extra bolagsstämma utlystes bland annat
för beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om
nyemission.

· Den extra bolagsstämman den 7 augusti 2019 beslöt att genomföra en
riktad nyemission på 10 MSEK till två investerare med en
teckningskurs på 0,53 SEK. Den extra bolagsstämman beslöt vidare att
anta en ny bolagsordning varvid gränserna för antalet aktier i
bolaget och bolagets aktiekapital ändrades.

· Den 19 augusti 2019 beslöt styrelsen med stöd av bemyndigande från
den extra bolagsstämman om en ny riktad nyemission av aktier till
teckningskursen 0,50 SEK genom kvittning av fordringar om ca 5,5 MSEK
avseende garantiersättning till garanterna i samband med
företrädesemissonen.

Växande intresse från marknaden för klimatsmarta glas möts av
investeringar i egna produktionsresurser

VD-ord

Med förvärvet av sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att äga och
kontrollera hela produktionslinan vilket skapar förutsättningar för
att bli det självklara förstahandsvalet av framtidens dynamiska glas.
Våren har tyvärr visat på känsligheten i att inte ha kontroll över
hela produktionsprocessen och ytterligare bekräftat behovet av att
säkerställa denna nyckelfunktion.

Därför är vi övertygade om att vi tog rätt beslut under våren att
investera i egna sputtringsmaskiner med placering i Uppsala.
Förflyttning av de ca 135 ton tunga maskinerna påbörjas nu i dagarna
från Tyskland till Uppsala. Installationen kommer att ske under
hösten med intrimning av styrsystem och testning. På andra sidan
årsskiftet kommer maskinerna att producera sputtrad elektromkrom
folie som är basen för ChromoGenics dynamiska produkter. Hela
produktionsprocessen och produkterna blir betydligt mer hållbara från
ett miljöperspektiv.

I förvärvet ingår även två mindre sputtringsmaskiner som ska användas
till forskning och utveckling av sputtrad elektrokrom folie. Vi avser
genom tillgången till de här maskinerna att utveckla vårt samarbete
med Ångströmlaboratoriet i Uppsala. En avsiktsförklaring om samarbete
finns på plats. Investeringen finansieras av företrädesemissionen som
genomfördes under sommaren och blev fulltecknad till 180 procent
vilket var mycket positivt för företaget.

ChromoGenics orderingång för första halvåret 2019 visar på en fortsatt
växande trend med en orderingång på 26,5 MSEK. Antalet erhållna order
har ökat kraftigt från sju (7) order första halvåret 2018 till
femtiosju (57) för första halvåret 2019. Under 2019 har vi även sålt
och börjat leverera vårt unika energiproducerande fasadglas,
ConverLight Energy, en produkt som vi bedömer bli ett mycket bra
komplement till våra andra dynamiska och statiska glas.

ChromoGenics utvecklar helt nya produkter med unika tekniska
egenskaper genom att kombinera olika typer av glas med såväl
dynamiska som statiska förmågor och solceller, vilket skapar
framtidens hållbara fönsterglas och fasader. De fastighetsägare som
kontaktar oss av nyfikenhet på våra produkter visar att marknaden
efterfrågar allt mer hållbara och klimatsmarta produkter. Satsningen
på utökad produktportfölj har varit klart positivt för ChromoGenics.
Med ett bredare erbjudande blir vi en mer intressant partner för våra
kunder.

Under våren och sommaren 2019 har vi haft stora problem med leveranser
av sputtrade filmer från vår underleverantör. Vi har jobbat intensivt
för att tillsammans med vår leverantör komma till rätta med problemen
vilket tyvärr visat sig betydligt mer tidskrävande än vi har kunnat
förutse. ChromoGenics har begränsad tillgänglighet till den
maskinella utrustningen varför ledtiderna är långa. Detta gör att
bokad produktion som inte faller väl ut ger mycket stora konsekvenser
för ChromoGenics egen produktion och leveranser, i synnerhet när
detta sker upprepat.

Problemen som dök upp redan tidigt i våras föreföll tillfälliga och
skulle enligt leverantören vara enkla att lösa. Problemen har dock
fortsatt under våren och har sedermera visat sig bero på bristande
processkontroll i kombination med en maskinombyggnad ämnad för
förbättrad kvalitet men som visade sig skapa nya problem. Nu är
maskinen återställd som tidigare, förbättrad processkontroll har
implementerats och vi hoppas i skrivande stund att vi kommit till
rätta med problemen. Som en tråkig konsekvens och effekt av detta
ligger vi efter med leveranser till våra kunder som beställt
dynamiska glas. Vi gör nu allt vad som står i vår makt för att få
fram material och leverera ut redan sålda projekt och kvarvarande
reklamationer.

Visionen att inom några år uppnå årliga leveranser av ConverLight® på
minst 100 000 kvm kvarstår. Vi arbetar metodiskt mot detta mål och
med de åtgärder som krävs för produktförbättringar och inför en
successiv uppskalning av försäljning och produktion.

Jerker Lundgren, VD

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & Kommunikationschef
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl 08.30 CET.

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi
ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och
energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters
miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning
till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50
www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/delarsrapport-januar...
https://mb.cision.com/Main/15418/2889892/1096336.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.