Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

ChromoGenics AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 18 december 2019

Aktieägarna i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2019
kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Söderforsgatan 1 i Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 12 december 2019 (avstämningsdagen),

· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda
senast måndagen den 16 december 2019, under postadress Ullforsgatan
15, 752 28 Uppsala eller via e-post till e-postadress
info@chromogenics.com med angivande av "extra bolagsstämma" eller per
telefon till telefonnummer 018 43 00 430.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress,
telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 12 december
2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från
utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid
före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats,
www.chromogenics.com, och kommer även att sändas till de aktieägare
som begär det.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns 402 380 447
aktier och röster i Bolaget.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antagande av ny bolagsordning
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

8. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 1 - Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Advokat Mattias Prage föreslås till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 6 - Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändrad lydelse av
bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för aktiekapitalet
(§ 4) och antalet aktier (§ 5) enligt följande.

Nuvarande lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 35 000 000 kronor och
högst 140 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och
högst 700 000 000.

Föreslagna lydelser

§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 80 000 000 kronor och
högst 320 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 400 000 000 och
högst 1 600 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli
bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i
samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om
nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta
om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier.
Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare samt med bestämmelse om apport och/eller
kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emission av aktier inom
ramen för bolagsordningens gränser.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för
emissioner enligt detta bemyndigande. Skälet till att styrelsen ska
kunna besluta om emission med bestämmelse om apport och/eller
kvittning är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att
införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli
bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan vara nödvändiga i
samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 kräver för sin giltighet att förslaget biträds
av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor (adress ovan)
och på Bolagets webbplats www.chromogenics.com. Handlingarna skickas
också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger
sin adress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid
stämman.

Behandling av personuppgiftsbehandling

I samband med den extra bolagsstämman kommer Bolaget att behandla
personuppgifter i enlighet med Bolagets integritetspolicy som finns
tillgänglig på www.chromogenics.com.

Uppsala i november 2019

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt:

Jerker Lundgren, verkställande direktör
Lars Ericsson, CFO och kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-post: info@chromogenics.com

Denna information är sådan information som ChromoGenics AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 11:30 CET.

Om ChromoGenics

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi
ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och
energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters
miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning
till fastighetsprojekt i Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified
Adviser e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.
http://www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/kallelse-till-extra-...
https://mb.cision.com/Main/15418/2962430/1142019.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.