Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

ChromoGenics AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i ChromoGenics AB

Extra bolagsstämma hölls den 17 januari 2019 i ChromoGenics AB (publ)
("ChromoGenics" eller "Bolaget") i Advokatfirman Lindahls lokaler på
Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak
följande beslut.

Antagande av ny bolagsordning

Den extra bolagsstämman beslutade att ändra lydelsen av bestämmelserna
i bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och
antal aktier (§ 4 samt § 5) enligt följande:

Föregående lydelse:
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000
000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000
000.

Ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000
000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 000 och högst 400
000 000.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den
17 december 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för
befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 25 913
397,00 kronor genom en nyemission av högst 129 566 985 aktier på
nedanstående villkor.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3)
teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en
(1) ny aktie.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan
fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat
teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra
hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i
den mån detta inte kan ske, genom lottning

För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av
teckningsoptioner utgivna av Bolaget ska medföra rätt att delta i
nyemissionen, ska sådan nyteckning ha verkställts senast fredagen den
11 januari 2019.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara torsdagen den 24
januari 2019.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,60 kronor per aktie.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning
under tiden från och med den 28 januari 2019 till och med den 15
februari 2019. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med den 28 januari 2019 till och
med den 15 februari 2019. Betalning ska erläggas kontant senast fem
bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska
ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
den av Euroclear förda aktieboken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut om emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att för tiden intill utgången av nästa årsstämma
vid ett eller flera tillfällen emittera aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen ska ha rätt att föreskriva att aktier ska kunna tecknas
genom kvittning eller annars med villkor. Övriga villkor ska
bestämmas av styrelsen utifrån det marknadsläge som råder vid
tidpunkten för styrelsens beslut om emission.

Det belopp med vilket aktiekapitalet sammanlagt ska kunna ökas med
stöd av bemyndigandet får inte överstiga 4 000 000 kronor, vilket
motsvarar 20 000 000 aktier.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att är
Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt särskilda
överenskommelse med garanter i anledning av företrädesemissionen
enligt ovan.

Teckningskursen för nyemitterade aktier eller teckningsoptioner ska
motsvara av styrelsen bedömt marknadsvärde för aktierna.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman beslutades enhälligt.

Uppsala den 17 januari 2019
ChromoGenics AB (publ)

Kontakt:
Jerker Lundgren, VD
Tel: +46 (0)18 430 0430
E-mail: info@chromogenics.com
Certified Adviser: G&W Fondkommission

Om ChromoGenics
ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och
ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart
solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight®
bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016
påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i
Skandinavien.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser. www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/kommunike-fran-extra-...
https://mb.cision.com/Main/15418/2720839/978336.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.