Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-19

ChronTech Pharma AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CHRONTECH PHARMA AB

Aktieägarna i ChronTech Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 18 juni 2014 kl. 15.00 på Kilpatrick Townsend
Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5 B i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få deltaga vid bolagsstämman dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 juni
2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress
ChronTech Pharma AB, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, per fax 08-449 84
81, per telefon 08-449 84 80, per e-post asa.ekstrand@chrontech.se,
eller via bolagets hemsida www.chrontech.se. Anmälan skall ha skett
senast den 12 juni 2014. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste i god tid före den 12 juni 2014 genom förvaltarens
försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få
rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av VD

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

15. Ändring av bolagsordningen

16. Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat m m (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande samt arvoden (punkt 12-14)

ChronTech Pharma AB:s huvudägare förbereder ett förslag till val av
styrelse som beräknas kunna offentliggöras senast en vecka före
årsstämman.

Ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och
antal utestående aktier höjs enligt följande. Bolagets aktiekapital
skall uppgå till lägst 8 400 000 kronor och högst 33 600 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 280 000 000 och högst 1 120 000 000.

Förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 16)

Styrelsen föreslår stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibla skuldebrev. Betalning skall ske kontant
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med
villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna resa
rörelsekapital. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt skall kunna ske är att underlätta erforderlig
kapitalanskaffning. Om nyemission sker mot kontant betalning med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren
vara marknadsmässiga.

Övrigt

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 kommer att hållas tillgänglig
på bolagets kontor samt på bolagets hemsida senast från och med den
28 maj 2014.

Huddinge i maj 2014

CHRONTECH PHARMA AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB

Mobil: +46 709 28 05 28

E-post: anders.vahlne@chrontech.se

Om ChronTech

ChronTech har tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av
injektionsnål för ett mer effektivt upptag av genetiska vaccin (IVIN)
samt vaccin och terapi mot hepatit D-virus. ChronTech är också
delägare i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är
listad på First North. Remium Nordic AB är Certified Adviser för
ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/chrontech-pharma-ab/r/kallelse-till-arsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/1382/9587809/246610.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.