Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Cimco Marine: Cimco Marine AB (publ) beslutar om företrädesemission om cirka 25,5 MSEK

Pressmeddelande, Ängelholm 2018-08-28

Styrelsen för Cimco Marine AB (publ) har beslutat att genomföra en
nyemission om cirka 25,5 MSEK med företrädesrätt för befintliga
aktieägare. Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som
styrelsen erhållit vid årsstämman den 19 april 2018. Emissionen
omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent
av emissionsbeloppet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det
landet. Andra restriktioner är tillämpliga. Se även Viktig
information i slutet av detta pressmeddelande.

För att möta det ökade rörelsekapitalbehovet i samband med den ökande
produktionstakten under 2018 har styrelsen i Cimco Marine beslutat
att genomföra en kapitalisering på cirka 25,5 MSEK genom nyemission
av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Varje befintlig aktie i Cimco Marine berättigar till en (1)
teckningsrätt. Tjugotre (23) teckningsrätter ger rätt att teckna tre
(3) nya aktier. Teckningskursen är 7,50 SEK per aktie vilket innebär
att företrädesemissionen kommer att tillföra Cimco Marine högst cirka
25,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av
högst 3 404 556 nya aktier. Bolagets aktiekapital kommer genom
företrädesemissionen att öka med högst 102 084,31 SEK.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av
aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i
första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och,
i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska
fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i
förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske,
genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av
teckningsrätter är den 4 september 2018 vilket innebär att aktien
kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 3
september 2018. Teckningsperioden löper från och med den 6 september
2018 till och med den 20 september 2018 eller den senare dag
styrelsen bestämmer. Handel med teckningsrätter beräknas att ske på
Nasdaq First North från och med den 6 september till och med den 18
september 2018.

Emissionsbeslutet fattas med stöd av det bemyndigande som styrelsen
erhållit vid bolagets årsstämma den 19 april 2018. Emissionen
omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent
av emissionsbeloppet, genom avtal om teckningsåtagande från
befintliga aktieägaren Prioritet Group AB och avtal om tecknings- och
garantiåtagande från befintliga aktieägaren Per Lindberg.

Preliminär tidplan

· 31 augusti 2018 Sista handelsdag inklusive teckningsrätter.
· 3 september 2018 Första handelsdag exklusive teckningsrätter.
· 4 september 2018 Avstämningsdag för deltagande i
företrädesemissionen.

· 6 september 2018 Beräknat datum för offentliggörande av
memorandum.

· 6 - 20 september 2018 Teckningsperiod.
· 6 - 18 september 2018 Handel med teckningsrätter.
· 6 september 2018 Handel med betald tecknad aktie (BTA) till och
med företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

· 24 september 2018 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet
av företrädesemissionen

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Cimco Marine i
samband med företrädesemissionen. Västra Hamnen Corporate Finance AB
är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, CFO and EvP in charge of Administration and HR,
myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Andreas Blomdahl, CEO, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98
99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28
augusti 2018, kl. 07.30.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd
helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot
lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Cimco Marine AB (publ).
Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller
tillämplig lag i annat land.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco
Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor
till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i
hela världen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cimco-marine/r/cimco-marine-ab--publ--beslutar...
http://mb.cision.com/Main/16067/2602018/898361.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.