Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-25

Cimco Marine: Slutligt utfall i Cimco Marines företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter
att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk
rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det
landet. Andra restriktioner är tillämpliga. Se även Viktig
information i slutet av detta pressmeddelande.

Det slutliga utfallet i Cimco Marine AB:s (publ) företrädesemission,
för vilken teckningsperioden löpte ut den 20 september 2018, visar
att 3 195 354 aktier, motsvarande cirka 94 procent av de erbjudna
aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 209 202
aktier, eller cirka 6 procent av emissionen, tecknats utan stöd av
teckningsrätter i enlighet med de principer som angavs i
pressmeddelandet om beslut om företrädesemissionen, vilket
offentliggjordes den 28 augusti 2018. Som kommunicerats tidigare var
företrädesemissionen övertecknad med cirka 31 procent.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier.
Enbart de som erhåller tilldelning meddelas.

Företrädesemissionen tillför Cimco Marine cirka 25,5 MSEK före avdrag
för emissionskostnader. Företrädesemissionen innebär att antalet
aktier respektive röster i bolaget ökar med 3 404 556 till totalt 29
506 173 stycken, och att aktiekapitalet ökar med 102 084,31 SEK till
884 731,34 SEK.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First
North beräknas bli den 1 oktober 2018. De nya aktierna som tecknats
såväl med som utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för
handel omkring den 3 oktober 2018.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Cimco Marine i
samband med företrädesemissionen. Västra Hamnen Corporate Finance AB
är Cimco Marines Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, CFO and EvP in charge of Administration and HR,
myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Andreas Blomdahl, CEO, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98
99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25
september 2018, kl. 14.10.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd
helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver
vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot
lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Cimco Marine AB (publ).
Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte
heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller
tillämplig lag i annat land.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco
Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor
till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i
hela världen.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/8D777E15EBE3FDDAE0...
http://mb.cision.com/Main/16067/2627481/915578.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.