Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Cision: Årsstämma i Cision AB (publ)

Aktieägarna i Cision AB (publ), org. nr. 556027-9514, kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 27 maj 2014, klockan 16.00, i Garnisonen
Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholm Regelverk för emittenter
offentliggör Cision AB (publ), org. nr. 556027-9514, genom detta
pressmeddelande kallelsen till årsstämma tisdagen den 27 maj 2014.

Kallelsen publiceras på bolagets webbplats fredagen den 25 april 2014.
Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och information om
att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet tisdagen den 29
april 2014.

Deltagande
Aktieägare i Cision AB ("Bolaget") som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 maj 2014, och

dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 21 maj 2014:
- per post till Cision AB, Att: Angela Elliot, Box 24194, 104 51 Stockholm,
- per e-post till angela.elliot@cision.com,
- per telefon: 08-507 410 00, eller
- per fax: 08-507 410 25.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds)
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden (dock
högst två) som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid
årsstämman, vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 23 maj 2014.
Observera att eventuell fullmakt skall tillhandahållas Bolaget i
original. Fullmaktsformulär sänds kostnadsfritt till de aktieägare
som så begär och uppger sin postadress, och finns tillgängligt för
nedladdning på Bolagets hemsida:
http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/Arstamma-2014/.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
onsdagen den 21 maj 2014, vilket innebär att aktieägare i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Redogörelse för styrelsens arbete och arbetet i ersättnings- och revisionskommittéerna.

9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den
verkställande direktören.

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som skall väljas av årsstämman.

14. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor samt ersättning
för kommittéarbete.

15. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

16. Val av revisor.

17. Beslut om regler för valberedning.

18. Framläggande av styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande
av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare i Bolaget.

19. Beslut avseende omfördelning av för LTI 2011 återköpta aktier.

20. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets
resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 11)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i Bolaget:
Balanserad vinst: 575 613 337 kronor
Fond för verkligt värde: -120 398 395 kronor
Överkursfond: 136 493 405 kronor
Årets resultat: -257 495 493 kronor
Totalt: 334 212 854 kronor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att de till förfogande
stående vinstmedlen om totalt 334 212 854 kronor disponeras på
följande sätt: balanserad vinst om 575 613 337 kronor, fond för
verkligt värde om -120 398 395 kronor, överkursfond om 136 493 405
kronor samt årets resultat om -257 495 493 kronor överförs i ny
räkning.

Ändringen av styrelsens förslag under denna punkt i förhållande till
vad som angavs i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013, där
styrelsen angav en vinstutdelning, är föranledd av de konkurrerande
offentliga uppköpserbjudanden som lämnats av Blue Canyon Holdings AB
och Meltwater Drive Sverige AB till aktieägarna i Bolaget.

Beslut avseende val av stämmoordförande, antalet styrelseledamöter,
styrelsearvode, revisionsarvode, val av styrelsens ordförande och
övriga styrelseledamöter, val av revisor samt regler för valberedning
(ärende 2 och 13-17)

De av Bolagets tidigare större aktieägare utsedda ledamöterna i
Bolagets valberedning - Göran Espelund (företrädande Lannebo Fonder),
Bengt A. Dahl (företrädande Fairford Holdings Finance AB), Roger
Hagborg (företrädande Cyril Acquisition AB) och Mark H. Shay
(företrädande Accendo Capital SICAV-SIF) - har i samband med att
dessa aktieägare den 4 april 2014 sålde samtliga sina aktier i
Bolaget till Blue Canyon Holdings AB lämnat sina uppdrag i
valberedningen.

Med anledning av den begränsade tidsperioden mellan ovanstående
händelser och dagen för årsstämman samt av omständigheterna i övrigt
i samband med de konkurrerande offentliga uppköpserbjudanden som
lämnats av Blue Canyon Holdings AB och Meltwater Drive Sverige AB
till aktieägarna i Bolaget så har förutsättningar inte funnits att
utse en ny valberedning för beredande, enligt p. 1.4 och 2.1 i Svensk
kod för bolagsstyrning, av förslag till beslut avseende
stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, styrelsearvode,
revisionsarvode, val av styrelsens ordförande och övriga
styrelseledamöter, val av revisor samt regler för valberedning
(ärende 2 och 13-17).

Bolagets styrelse har underrättats om att aktieägaren Blue Canyon
Holdings AB, ett bolag kontrollerat av GTCR Investment X AIV Ltd. och
som innehar aktier representerande 63,4 procent eller mer av aktierna
och rösterna i Bolaget, avser att presentera förslag avseende ovan
nämnda ärenden senast vid årsstämman. För det fall att styrelsen
underrättas om innehållet i dessa förslag innan tidpunkten för
årsstämman så kommer förslagen att offentliggöras av Bolaget genom
pressmeddelande samt i övrigt hållas tillgängliga hos Bolaget och på
Bolagets hemsida.

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare i Bolaget (ärende 18)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare i Bolaget är utformat för att säkerställa att
koncernen kan erbjuda ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt,
affärsdrivet, prestationsorienterat och som uppfyller en hög standard
vad gäller etik och moral.

För en beskrivning av Bolagets utestående ersättningsprogram hänvisas
till not 8 i Bolagets årsredovisning för 2013.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa styrelsens
förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i
Bolaget. De föreslagna riktlinjerna är i huvudsak överensstämmande
med de som tillämpats under tidigare år och baseras på redan ingångna
avtal mellan Bolaget och respektive befattningshavare. Riktlinjerna
skall omfatta den verkställande direktören, ledande befattningshavare
som rapporterar till denna samt ett antal andra seniora
befattningshavare inom koncernen. Kompensationen till ledande
befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig ersättning,
pension, övriga förmåner samt i förekommande fall långsiktigt
incitamentsprogram.

Fast lön
Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor för att attrahera,
utveckla och bibehålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen
sätts utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll,
kvalifikationer och prestationer och är således marknadsmässig. Den
fasta lönen omprövas varje år.

Kortsiktigt incitamentsprogram (STI)
Rörlig kontant ersättning utbetalas i form av en årlig
prestationsbaserad bonus. Målbonus för ledande befattningshavare i
Bolaget varierar beroende på befattning. Målbonus för verkställande
direktör är 50 procent av fast årslön och maximal bonus är 100
procent av fast årslön när prestationerna överträffar målen. För
ledande befattningshavare i koncernledningen är målbonus 30-50
procent av fast årslön och maximal bonus 60-100 procent av fast
årslön och för andra seniora befattningshavare är målbonus 20-30
procent av fast årslön och maximal bonus 40-60 procent av fast
årslön. Tilldelning av kontant bonus baseras, för verkställande
direktören, ledande befattningshavare i koncernledningen, exklusive
landschefer, och för medlemmar i koncernens centrala finansfunktion,
på (i) Bolagets uppnådda operativa rörelseresultat ("EBIT") på
koncernnivå i relation till budget för räkenskapsåret 2014, (ii)
organisk tillväxt av intäkter på koncernnivå i relation till budget
för räkenskapsåret 2014 och (iii) särskilt angivna mål kopplade till
Bolagets verksamhet fastställda på koncern- eller landsnivå. För
andra seniora befattningshavare baseras bonusen på (i) EBIT och
organisk tillväxt av intäkter för räkenskapsåret 2014 i relation till
budget, beräknat på koncern- och/eller landsnivå beroende på
befattning och (ii) särskilt angivna mål kopplade till Bolagets
verksamhet som nämnt ovan. För varje deltagare och beroende på
befattning tilldelas bonus genom en viktning mellan de olika
komponenterna. För tilldelning av bonus avseende de finansiella
komponenterna måste åtminstone 86 procent av det EBIT-mål som är
relevant för den ledande befattningshavaren uppnås. Maximal bonus för
de finansiella komponenterna tilldelas vid uppnående av 140 procent
av varje sådan relevant komponent. För tilldelning av bonus för målen
kopplade till Bolagets verksamhet måste åtminstone 86 procent av det
relevanta målet uppnås och maximal tilldelning för målen kopplade
till Bolagets verksamhet sker vid uppnående av 100 procent av varje
sådant mål. Det totala beloppet kontant bonus som intjänas under 2014
enligt detta program kan, med nuvarande sammansättn...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.