Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-26

Cision: Årsstämma i Cision AB (publ)

Stockholm 2014-05-26

Aktieägarna i Cision AB (publ), org. nr. 556027-9514, kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 25 juni 2014, klockan 16.00, i Garnisonen
Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

Den nya styrelsen för Cision AB (publ) som valdes på extra
bolagsstämman den 20 maj 2014 har beslutat att senarelägga
årsstämman, som skulle ha hållits den 27 maj 2014.

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter
offentliggör Cision AB (publ), org. nr. 556027-9514, genom detta
pressmeddelande kallelse till årsstämma onsdagen den 25 juni 2014.

Kallelsen är tillgänlig på bolagets webbplats från och med idag,
måndagen den 26 maj 2014. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes
Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet onsdagen den 28 maj 2014.

Deltagande
Aktieägare i Cision AB ("Bolaget") som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 juni 2014, och

dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 18 juni 2014, per:

- post till Cision AB, Att: Angela Elliot, Box 24194, 104 51 Stockholm,
- e-post till angela.elliot@cision.com,
- telefon: 08-507 410 00, eller
- fax: 08-507 410 25.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds)
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden (dock
högst två) som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör, för

att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara Bolaget tillhanda
senast tisdagen den 17 juni 2014. Observera att eventuell fullmakt
skall tillhandahållas Bolaget i original. Fullmaktsformulär sänds
kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger sin
postadress, och finns tillgängligt för nedladdning på Bolagets
hemsida:
http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma/Arstamma-2014/.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
onsdagen den 18 juni 2014, vilket innebär att aktieägare i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den
verkställande direktören.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som skall väljas av årsstämman.

12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

13. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.

14. Val av revisor.

15. Beslut om regler för valberedning.

16. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare
i Bolaget.

17. Beslut avseende omfördelning av för LTI 2011 återköpta aktier.

18. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets
resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 9)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i Bolaget:

Balanserad vinst: 575 613 337 kronor
Fond för verkligt värde: -120 398 395 kronor
Överkursfond: 136 493 405 kronor
Årets resultat: -257 495 493 kronor
Totalt: 334 212 854 kronor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att de till förfogande
stående vinstmedlen om totalt 334 212 854 kronor disponeras på
följande sätt: balanserad vinst om 575 613 337 kronor, fond för
verkligt värde om

-120 398 395 kronor, överkursfond om 136 493 405 kronor samt årets
resultat om -257 495 493 kronor överförs i ny räkning.

Förslaget ovan är en ändring i förhållande till vad som angavs i
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013, där den tidigare
styrelsen föreslog en vinstutdelning.

Beslut avseende val av stämmoordförande, antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, arvode åt styrelse och revisor och val av
styrelseledamöter och styrelsens ordförande (ärende 2 och 11-13)

Aktieägaren Blue Canyon Holdings föreslår att:
- advokat Bertil Villard, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman;
- antalet styrelseledamöter skall vara fem, utan styrelsesuppleanter;
- arvode åt styrelseledamöterna skall utgå med totalt 1 750 000 kronor, fördelat i enlighet med följande: 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor per år till var och en av de övriga ledamöterna;
- arvode åt revisorn skall utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning; och
- Lawrence C. Fey, Mark Anderson, Cedric Bradfer, Peter Lundin och Ronan Carroll väljs till styrelseledamöter samt att Lawrence C. Fey väljs till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna är tillgänglig på Bolagets
webbplats.

Val av revisor samt beslut om regler för valberedning (ärende 14-15)

Styrelsen har underrättats om att Blue Canyon Holdings AB avser att
presentera förslag avseende ovanstående ärenden senast vid
årsstämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare i Bolaget (ärende 16)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och andra ledande
befattningshavare i Bolaget är utformat för att säkerställa att
koncernen kan erbjuda ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt,
affärsdrivet, prestationsorienterat och som uppfyller en hög standard
vad gäller etik och moral.

För en beskrivning av Bolagets utestående ersättningsprogram hänvisas
till not 8 i Bolagets årsredovisning för 2013.

Riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa styrelsens
förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i
Bolaget. De föreslagna riktlinjerna är i huvudsak överensstämmande
med de som tillämpats under tidigare år och baseras på redan ingångna
avtal mellan Bolaget och respektive befattningshavare. Riktlinjerna
skall omfatta den verkställande direktören, ledande befattningshavare
som rapporterar till denna samt ett antal andra seniora
befattningshavare inom koncernen. Kompensationen till ledande
befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig ersättning,
pension, övriga förmåner samt i förekommande fall långsiktigt
incitamentsprogram.

Fast lön
Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor för att attrahera,
utveckla och bibehålla ledande befattningshavare. Den fasta lönen
sätts utifrån vad den lokala marknaden betalar för motsvarande roll,
kvalifikationer och prestationer och är således marknadsmässig. Den
fasta lönen omprövas varje år.

Kortsiktigt incitamentsprogram (STI)
Rörlig kontant ersättning utbetalas i form av en årlig
prestationsbaserad bonus. Målbonus för ledande befattningshavare i
Bolaget varierar beroende på befattning. Målbonus för verkställande
direktör är 50 procent av fast årslön och maximal bonus är 100
procent av fast årslön när prestationerna överträffar målen. För
ledande befattningshavare i koncernledningen är målbonus 30-50
procent av fast årslön och maximal bonus 60-100 procent av fast
årslön och för andra seniora befattningshavare är målbonus 20-30
procent av fast årslön och maximal bonus 40-60 procent av fast
årslön. Tilldelning av kontant bonus baseras, för verkställande
direktören, ledande befattningshavare i koncernledningen, exklusive
landschefer, och för medlemmar i koncernens centrala finansfunktion,
på (i) Bolagets uppnådda operativa rörelseresultat ("EBIT") på
koncernnivå i relation till budget för räkenskapsåret 2014, (ii)
organisk tillväxt av intäkter på koncernnivå i relation till budget
för räkenskapsåret 2014 och (iii) särskilt angivna mål kopplade till
Bolagets verksamhet fastställda på koncern- eller landsnivå. För
andra seniora befattningshavare baseras bonusen på (i) EBIT och
organisk tillväxt av intäkter för räkenskapsåret 2014 i relation till
budget, beräknat på koncern- och/eller landsnivå beroende på
befattning och (ii) särskilt angivna mål kopplade till Bolagets
verksamhet som nämnt ovan. För varje deltagare och beroende på
befattning tilldelas bonus genom en viktning mellan de olika
komponenterna. För tilldelning av bonus avseende de finansiella
komponenterna måste åtminstone 86 procent av det EBIT-mål som är
relevant för den ledande befattningshavaren uppnås. Maximal bonus för
de finansiella komponenterna tilldelas vid uppnående av 140 procent
av varje sådan relevant komponent. För tilldelning av bonus för målen
kopplade till Bolagets verksamhet måste åtminstone 86 procent av det
relevanta målet uppnås och maximal tilldelning för målen kopplade
till Bolagets verksamhet sker vid uppnående av 100 procent av varje
sådant mål. Det totala beloppet kontant bonus som intjänas under 2014
enligt detta program kan, med nuvarande sammansättning av Bolagets
koncernledning, uppgå till maximalt cirka 75 procent av den totala
summan av de fasta årslönerna för samtliga medlemmar i
koncernledningen som deltar i STI.

Långsiktiga incitamentsprogram (LTI)
Långsiktiga incitamentsprogram skall vara kopplade till finansiella
prestationskrav och skall säkerställa ett långsiktigt engagemang för
Bolagets utveckling. Bolaget har två pågående aktie- och
aktiekursrelaterade incitamentsprogram, beslutade av bolagsstämmorna
2011 respektive 2013.

Pension
Grundprincipen vad gäller pensionslösningar skall vara att villkoren
är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där den
ledande befattningshavaren stadigvarande är bosatt. Pensionsåldern

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.