Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Cision: Extra bolagsstämma i Cision AB (publ)

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholm Regelverk för emittenter
offentliggör Cision AB (publ), org. nr. 556027-9514, genom detta
pressmeddelande kallelsen till extra bolagsstämma tisdagen den 20 maj
2014.

Kallelsen publiceras på bolagets webbplats fredagen den 25 april 2014.
Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och information om
att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet tisdagen den

29 april 2014.
Aktieägarna i Cision AB (publ), org. nr. 556027-9514, kallas härmed
till extra bolagsstämma tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00 på
Garnisonen Konferens, Karlavägen 100, Stockholm.

Deltagande
Aktieägare i Cision AB ("Bolaget") som önskar delta vid den extra
bolagsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 maj 2014, och

dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast onsdagen den 14 maj 2014 per:
- post till Cision AB, Att: Angela Elliot, Box 24194, 104 51 Stockholm,
- e-post till angela.elliot@cision.com,
- telefon, 08-507 410 00, eller
- fax, 08-507 410 25.

Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds)
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden (dock
högst två) som skall delta. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid
stämman, vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 16 maj 2014.
Observera att eventuell fullmakt skall tillhandahållas Bolaget i
original. Fullmaktsformulär sänds kostnadsfritt till de aktieägare
som så begär och uppger sin postadress, och finns tillgängligt för
nedladdning på Bolagets hemsida
(http://corporate.cision.com/sv/Bolagsstyrning/Extra-bolagsstamma-den-20-...).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
onsdagen den 14 maj 2014, vilket innebär att aktieägare i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

8. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter.

9. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och eventuella styrelsesuppleanter.

10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
arvode och val av styrelseledamöter (punkterna 7-9)

Blue Canyon Holdings AB, ett bolag kontrollerat av GTCR Investment X
AIV Ltd. och som innehar aktier motsvarande 63,4 procent eller mer av
aktierna och rösterna i Bolaget, har enligt 7 kap. 13 §
aktiebolagslagen begärt att den extra bolagsstämman ska hållas.

Blue Canyon Holdings AB har meddelat styrelsen för Bolaget att dess
avsikt är att presentera förslag till beslut om bestämmande av
antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt
styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande
och eventuella styrelsesuppleanter senast vid den extra
bolagsstämman. För det fall att styrelsen underrättas om innehållet i
dessa förslag innan tidpunkten för den extra bolagsstämman så kommer
förslagen att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande samt i
övrigt hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida.

Aktieägares frågerätt vid stämman
Aktieägare i Bolaget har vid den extra bolagsstämman, om styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen (d.v.s. den frågerätt som följer av 7 kap. 32
§ och 57 § aktiebolagslagen).

Antal aktier och röster i Bolaget
I Bolaget finns totalt 14 909 583 aktier, med en röst vardera, således
totalt 14 909 583 röster. Bolagets innehav av egna aktier, som inte
kan företrädas vid den extra bolagsstämman, uppgår, vid tidpunkt för
utfärdande av denna kallelse, till 69 442 aktier.

_________________

Stockholm 25 april 2014

Styrelsen i Cision AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Charlotte Hansson, ekonomidirektör, telefon 08-507 410 11
E-mail: investorrelations@cision.com

Cision AB (publ)
Box 24194
104 51 Stockholm
Org.nr: 556027-9514
Telefon: 08 507 410 00
http://corporate.cision.com/sv

Informationen är sådan som Cision AB (publ) skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om
handel med finansiella instrument (SFS 1991:980). Informationen
lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 klockan 08:30.

----------------------------------------------------------------------

Cision är den ledande leverantören av molnbaserad mjukvara, tjänster
och verktyg inom PR för marknads- och PR-ansvariga. Kunderna använder
våra tjänster för att hantera alla moment i sin kommunikation - från
att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå̊ ut
med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och
utvärdera effekten av sin kommunikation. Journalister, bloggare och
andra opinionsbildare använder Cisions verktyg för att utforska
uppslag till reportage, följa trender och bevaka sin mediebild.
Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien. Cision AB är noterat
på Stockholmsbörsen och omsatte cirka 0,9 miljarder SEK 2013. Mer
information finns på www.cision.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cision/r/extra-bolagsstamma-i-cision-ab--publ-...
http://mb.cision.com/Main/329/9574331/237039.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.