Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-06

Clas Ohlson: Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson AB (publ)

Aktieägarna i Clas Ohlson AB (publ) kallas härmed till årsstämma
("Årsstämman") lördagen den 8 september 2018 klockan 11:00 på Tegera
Arena, Arenavägen 9 i Leksand. Registrering påbörjas klockan 09:30.
Efter Årsstämman serveras lunch med en festlig inramning för att
uppmärksamma bolagets 100-årsjubileum.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
måndagen den 3 september 2018,

· dels anmäla sitt deltagande till Clas Ohlson AB (publ) senast
måndagen den 3 september 2018; per post: Clas Ohlson AB (publ),
Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per
telefon: 0247-446 00, via hemsidan about.clasohlson.com, eller per
e-post: agm2018@clasohlson.se. (http://om.clasohlson.com/)

Vid anmälan ska aktieägare (eller ombud för aktieägare) uppge namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer,
aktieinnehav och antalet biträden. Aktieägare eller dennes ombud äger
rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas
på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan
kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman. Se nedan
för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i eget
namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska
vara införd i aktieboken måndagen den 3 september 2018 måste
aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför
sådan registrering. Omregistreringen kan vara tillfällig.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid
Årsstämman ska till ombud utfärda skriftlig daterad fullmakt.
Fullmakt i original bör insändas till ovanstående adress före
Årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via
about.clasohlson.com (http://om.clasohlson.com/)samt
(http://om.clasohlson.com/) skickas till de aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Företrädare för juridisk person ska
tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Antal aktier och röster

Det totala antalet A-aktier i bolaget är 5 760 000 med ett röstvärde
av 10, motsvarande 57 600 000 röster, och det totala antalet B-aktier
i bolaget är 59 840 000 med ett röstvärde av 1, motsvarande 59 840
000 röster. Således finns det totalt 65 600 000 aktier och totalt 117
440 000 röster i bolaget. Bolaget innehar 2 382 206 egna B-aktier,
vilka inte får företrädas på Årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Årsstämman

2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2017/18

8. Verkställande direktörens anförande

9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och arbetet
i ersättnings- och revisionsutskotten

10. Frågestund

11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017/18

12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen för 2017/18 samt fastställande av
avstämningsdag för vinstutdelning (se nedan)

13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och de verkställande
direktörerna för 2017/18

14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer samt
revisorssuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)

15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt ersättning
för utskottsarbete (se nedan)

16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt
eventuella revisorssuppleanter (se nedan)

17. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare (se nedan)

18. Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt
incitamentsprogram ("LTI 2019") (se nedan)

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om bolagets förvärv och överlåtelse av egna aktier samt
förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier (se nedan)

20. Styrelsens förslag till bolagsordningsändring (se nedan)

21. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Elisabet Salander Björklund väljs till
ordförande vid Årsstämman.

Punkt 12, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen för 2017/2018 samt fastställande av
avstämningsdag för vinstutdelning

Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 680
655 000 kronor disponeras genom att 410 000 000 kronor avsätts till
utdelning (6,25 kronor per aktie) samt att 270 655 000 kronor
balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås
den 11 september 2018. Beslutar Årsstämman i enlighet med förslaget,
beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 14
september 2018.

Punkterna 14-16, beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter som ska väljas av Årsstämman och om arvode åt
styrelse och revisorer, ersättning för utskottsarbete samt val av
styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter

Bolagets valberedning, som har bildats enligt beslut om
nomineringsprocess vid årsstämma den 11 september 2010 och som består
av ordförande Jonas Bergh, Erik Durhan, Göran Sundström, Ricard
Wennerklint och Kenneth Bengtsson, föreslår följande avseende
ärendena 14-16.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta
samt att en revisor utan revisorssuppleant utses (ärende 14).

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, inklusive ersättning för
utskottsarbete, ska utgå med totalt 3 425 000 kronor att fördelas i
enlighet med följande: 640 000 kronor per år till styrelseordföranden
och 320 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen
föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet
ska utgå med 145 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och
75 000 kronor till övrig (för närvarande två (2)) ledamöter i
utskottet, samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet
ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet
och 62 500 kronor till var och en av de övriga två (2) ledamöterna i
utskottet. Arvodena är oförändrade jämfört med föregående år. I den
mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så
kommer det att påverka det totala styrelsearvodet. Arvode utbetalas
som lön.

Arvode till revisorn under mandatperioden föreslås vidare utgå löpande
enligt av bolaget godkänd räkning (ärende 15).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth
Bengtsson, Mathias Haid, Charlotte Strömberg, Göran Sundström, Göran
Näsholm och Anne Thorstvedt Sjöstedt. Cecilia Marlow har förklarat
att hon inte står till förfogande för omval efter elva (11) år som
styrelseledamot. Ros-Marie Grusén har förklarat att hon inte står
till förfogande efter två (2) år som styrelseledamot. Till nyval
föreslås Margareta Lehmann och Håkan Lundstedt.

Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens
ordförande.

Valberedningen föreslår att Deloitte utses till revisor för perioden
från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 (ärende
16).

Margareta Lehmann, född 1958, är President, Health and Medical
Solutions, Essity (en del av SCA till 2017) och har tidigare haft ett
antal ledande positioner inom SCA och Mölnlycke samt varit
styrelseledamot i Sanitec. Håkan Lundstedt, född 1966, är koncernchef
och vd på Synsam och har tidigare varit vd för Mekonomen och
Lantmännen, samt haft ett antal ledande befattningar hos Orkla. Han
är för närvarande styrelseledamot i Carl Edmond och Venue Retail
Group.

Punkt 17, styrelsens förslag till beslut om fastställande av
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att Årsstämman godkänner att de principer som
redogörs för i denna punkt ska gälla för ersättning och andra
anställningsvillkor för Koncernchef (vd) och Clas Ohlson AB:s
koncernledning ("Ledande Befattningshavare").

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Ledande
Befattningshavare på Clas Ohlson har fastställts, med det
övergripande målet att stödja Clas Ohlsons affärsstrategi och
bolagets finansiella mål. Clas Ohlson har för avsikt att erbjuda
ersättningsnivåer som attraherar, behåller och motiverar
nyckelpersoner vars roller är att nå våra övergripande mål.
Riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare innefattar
vd och koncernchef, samt övriga medlemmar i koncernledningen.

Total ersättning

Total ersättning ska utgå från befattning och vara attraktiv och
konkurrenskraftig i anställningslandet.

Bolaget anser att en balanserad ersättningsstruktur ger Ledande
Befattningshavare incitament att fokusera på att skapa långsiktigt
aktieägarvärde, samtidigt som bolaget vill ha möjligheten att erbjuda
kontanta incitament för kortsiktiga prestationer. Den totala
ersättningen består av:

· fast årlig grundlön

· rörlig prestationsbaserad ersättning

- årlig kontant ersättning baserad på årliga prestationsmål och

- långsiktig aktierelaterad ersättning baserad på treåriga prestationer eller längre

· pensions- och hälsoförmåner

· övriga förmåner sedvanliga i anställningslandet

Clas Ohlson strävar efter att erbjuda en konkurrenskraftig total
ersättning med tyngdpunkt på "betalning efter prestation". Målet är
att den fasta årliga grundlönen ska vara på, eller kring, den
konkurrerande marknadens median. När Clas Ohlson når eller
överträffar fastställda prestationsmål ska den totala ersättningen
vara på, eller kring, den konkurrerande marknadens övre kvartil.
Detta innebär att den rörliga ersättningen kan utgöra en betydande
andel av den totala ersättningen.

Marknaden definieras främst som de bolag som Clas Ohlson konkurrerar
med om att attrahera och behålla Ledande Befattningshavare.

Total ersättning till vd och koncernchef beslutas av styrelsen efter
rekommendation av ersättningsutskottet. För övriga Ledande
Befattningshavare beslutas ersättningen ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.