Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-05

Clas Ohlson: Kallelse till årsstämma i Clas Ohlson AB (publ)

Aktieägarna i Clas Ohlson AB (publ) org. nr 556035-8672, kallas härmed
till årsstämma ("Årsstämman") lördagen den 7 september 2019 klockan
11:00 på bolagets distributionscentral i Insjön. Registrering
påbörjas klockan 09:45. Efter Årsstämman tillhandahålls enklare
förtäring. Årsstämman kommer att fokusera på den formella delen och
innehålla färre kringarrangemang än årsstämman jubileumsåret 2018,
bland annat beroende på utrymmesbegränsningar.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
måndagen den 2 september 2019,

· dels anmäla sitt deltagande till Clas Ohlson AB (publ) senast
måndagen den 2 september 2019; per post: Clas Ohlson AB (publ),
Årsstämma, 793 85 Insjön, per telefon: 0247-444 00, via hemsidan
http://about.clasohlson.com, eller per e-post: agm2019@clasohlson.se.

Vid anmälan ska aktieägare (eller ombud för aktieägare) uppge namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer,
aktieinnehav och antalet biträden. Aktieägare eller dennes ombud äger
rätt att medtaga högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas
på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan
kommer att databehandlas och användas endast för Årsstämman. Se nedan
för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i eget
namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering ska
vara införd i aktieboken måndagen den 2 september 2019 måste
aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför
sådan registrering. Omregistreringen kan vara tillfällig.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid
Årsstämman ska till ombud utfärda skriftlig daterad fullmakt.
Fullmakt i original bör insändas till ovanstående adress före
Årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via
http://about.clasohlson.com samt skickas till de aktieägare som så
begär och uppger sin postadress. Företrädare för juridisk person ska
tillhandahålla kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Antal aktier och röster

Det totala antalet A-aktier i bolaget är 5 760 000 med ett röstvärde
av 10, motsvarande 57 600 000 röster, och det totala antalet B-aktier
i bolaget är 59 840 000 med ett röstvärde av 1, motsvarande 59 840
000 röster. Således finns det totalt 65 600 000 aktier och totalt 117
440 000 röster i bolaget. Bolaget innehar 2 379 570 egna B-aktier,
vilka inte får företrädas på Årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018/19

8. Verkställande direktörens anförande
9. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och arbetet
i ersättnings- och revisionsutskotten

10. Frågestund
11. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2018/19

12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen för 2018/19 samt fastställande av
avstämningsdag för vinstutdelning (se nedan)

13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande
direktören för 2018/19

14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer samt
revisorssuppleanter som ska väljas av Årsstämman (se nedan)

15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt ersättning
för utskottsarbete (se nedan)

16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt
eventuella revisorssuppleanter (se nedan)

17. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare (se nedan)

18. Styrelsens förslag till beslut om antagande av långsiktigt
incitamentsprogram ("LTI 2020") (se nedan)

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om bolagets förvärv och överlåtelse av egna aktier samt
förslag till beslut om överlåtelse av egna aktier (se nedan)

20. Årsstämmans avslutande
Punkt 2, val av ordförande vid Årsstämman

Valberedningen föreslår att Kenneth Bengtsson väljs till ordförande
vid Årsstämman.

Punkt 12, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen för 2018/2019 samt fastställande av
avstämningsdag för vinstutdelning

Styrelsen föreslår att de till förfogande stående vinstmedlen om 553
597 000 kronor disponeras genom att 410 000 000 kronor avsätts till
utdelning (6,25 kronor per aktie) samt att 143 597 000 kronor
balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår årsstämman att
vinstutdelningen om 6,25 kronor per aktie delas upp på två
utbetalningstillfällen. Till följd av tekniska begränsningar, som
innebär att utbetalning i detta fall inte kan ske med lika stort
belopp vid vardera utbetalningstillfälle, föreslås den första
utbetalningen uppgå till 3,13 kronor per aktie och den andra
utbetalningen uppgå till 3,12 kronor per aktie. Avstämningsdag för
första utbetalningen föreslås vara den 10 september 2019 och
avstämningsdag för den andra utbetalningen föreslås vara den 14
januari 2020. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas
utbetalningen av första delen av utdelningen ske från Euroclear
Sweden AB den 13 september 2019 och utbetalningen av den andra delen
av utdelningen ske den 17 januari 2020.

Punkterna 14-16, beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleanter som ska väljas av Årsstämman och om arvode åt
styrelse och revisorer, ersättning för utskottsarbete samt val av
styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter

Bolagets valberedning, som har bildats enligt beslut om
nomineringsprocess vid årsstämma den 11 september 2010 och som består
av ordförande Jonas Bergh, Erik Durhan, Göran Sundström, Ricard
Wennerklint och Kenneth Bengtsson, föreslår följande avseende
ärendena 14-16.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta
samt att en revisor utan revisorssuppleant utses (ärende 14).

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, inklusive ersättning för
utskottsarbete, ska utgå med totalt 3 670 000 kronor att fördelas i
enlighet med följande: 700 000 kronor per år till styrelseordföranden
(640 000) och 340 000 kronor per år till var och en av de
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget
(320 000). Valberedningen föreslår vidare att ersättning till
ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 160 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet (145 000) och 85 000 kronor till
övrig (för närvarande två (2)) ledamöter i utskottet (75 000), samt
att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 130
000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (125 000) och 65
000 kronor till var och en av de övriga två (2) ledamöterna i
utskottet (62 500). Valberedningen föreslår en höjning av
styrelsearvodena om cirka sju (7) procent totalt jämfört med
föregående år (nivå 18/19 inom parentes). Detta då ingen höjning
gjorts av arvodena, med undantag för utskotten, sedan 2015 och då
arvodena bör vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. I den mån
styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer
det att påverka det totala styrelsearvodet. Arvode utbetalas som lön.

Arvode till revisorn under mandatperioden föreslås vidare utgå löpande
enligt av bolaget godkänd räkning (ärende 15).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth
Bengtsson, Mathias Haid, Margareta Lehmann, Håkan Lundstedt,
Charlotte Strömberg, Göran Sundström, Göran Näsholm och Anne
Thorstvedt Sjöstedt.

Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens
ordförande.

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation att Deloitte utses till revisor för perioden från
slutet av årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020 (ärende 16).

Punkt 17, styrelsens förslag till beslut om fastställande av
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att Årsstämman godkänner att de principer som
redogörs för i denna punkt ska gälla för ersättning och andra
anställningsvillkor för Koncernchef (vd) och Clas Ohlson AB:s
koncernledning ("Ledande Befattningshavare").

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för Ledande
Befattningshavare på Clas Ohlson har fastställts, med det
övergripande målet att stödja Clas Ohlsons affärsstrategi och
bolagets finansiella mål. Clas Ohlson har för avsikt att erbjuda
ersättningsnivåer som attraherar, behåller och motiverar
nyckelpersoner vars roller är att nå våra övergripande mål.
Riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare innefattar
vd och koncernchef, samt övriga medlemmar i koncernledningen.

Total ersättning

Total ersättning ska utgå från befattning och vara attraktiv och
konkurrenskraftig i anställningslandet.

Bolaget anser att en balanserad ersättningsstruktur ger Ledande
Befattningshavare incitament att fokusera på att skapa långsiktigt
aktieägarvärde, samtidigt som bolaget vill ha möjligheten att erbjuda
kontanta incitament för kortsiktiga prestationer. Den totala
ersättningen består av:

· fast årlig grundlön
· rörlig prestationsbaserad ersättning
- årlig kontant ersättning baserad på årliga prestationsmål och
- långsiktig aktierelaterad ersättning baserad på treåriga
prestationer eller längre

· pensions- och hälsoförmåner
· övriga förmåner sedvanliga i anställningslandet

Clas Ohlson strävar efter att erbjuda en konkurrenskraftig total
ersättning med tyngdpunkt på "betalning efter prestation". Målet är
att den fasta årliga grundlönen ska vara på, eller kring, den
konkurrerande marknadens median. När Clas Ohlson når eller
överträffar fastställda prestationsmål ska den totala ersättningen
vara på, eller kring, den konkurrerande marknadens övre kvartil.
Detta innebär att den rörliga ersättningen kan utgöra en betydande
andel av den totala ersättningen.

Marknaden def...

Författare Cision News