Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Clavister: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Clavister HOLDING AB

Clavister Holding AB håller extra bolagsstämma måndagen den 11
december 2017 klockan 13.00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i
Örnsköldsvik. Inregistreringen börjar klockan 12.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 december 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 5 december 2017.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget per e-post
till: finance@clavister.com, eller per brev till: Clavister Holding
AB, Sjögatan 6J, 891 60 Örnsköldsvik. Vid anmälan vänligen uppge namn
eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller
anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 december 2017.
Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt
vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad
fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats,
www.clavister.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget
eller beställas enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person
ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än
ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock
längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara
bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. 1. Öppnande av stämman

1. 2. Val av ordförande vid stämman

1. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

1. 4. Godkännande av dagordning

1. 5. Val av en eller två justeringsmän

1. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

1. 7. Beslut om nyval av en styrelseledamot, antal styrelseledamöter och styrelsearvode

1. 8. Beslut om ändring av bolagsordningen

1. 9. Beslut om emissionsbemyndigande

1. 10. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om nyval av en styrelseledamot, antal styrelseledamöter och
styrelsearvode (punkt 7)

Med anledning av att tidigare styrelseordförande Björn Norrbom utträtt
ur styrelsen under augusti 2017 enligt tidigare kommunikation, samt
att styrelseledamot Ilkka Hiidenheimo meddelat utträde från
styrelsen, föreslår valberedningen att Bo Askvik ska nyväljas som
styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju
samt att styrelsen inte ska ha några suppleanter.

Eftersom styrelsen efter årsstämman 2017 inrättat ett
ersättningsutskott, ett revisionsutskott och ett compliance-utskott
föreslår valberedningen att ersättning till styrelseledamöterna i
tillägg till vad årsstämman beslutat om ska utgå enligt följande:

· ordföranden för ersättningsutskottet skall erhålla 75 000 kronor
och ordinarie ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 50 000
kronor,

· ordföranden för revisionsutskottet skall erhålla 75 000 kronor och
ordinarie ledamöter av revisionsutskottet ska erhålla 50 000 kronor,
och

· ordföranden för compliance-utskottet skall erhålla 75 000 kronor
och ordinarie ledamöter av complieanceutskottet ska erhålla 50 000
kronor.

Ovanstående förslag innebär att den totala ersättningen till styrelsen
(ersättning för utskottsarbete inkluderat) ökar från 1 470 000 kronor
till 1 895 000 kronor.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8)

Styrelsen för Clavister Holding AB föreslår att stämman beslutar om
ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak det följande.

+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 3 |Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
| |Aktiebolagets verksamhet ska|Aktiebolagets verksamhet skall vara att |
| |vara att självt eller genom |självt eller genom hel- eller delägda bolag|
| |hel- eller delägda bolag |bedriva utveckling och försäljning av |
| |bedriva utveckling och |nätverks- och kommunikationslösningar, |
| |försäljning av dataprogram, |förvalta värdepapper, samt idka därmed |
| |nätverks- och |förenlig verksamhet. |
| |kommunikationslösningar | |
| |såsom t ex Internet och | |
| |Intranet, bedriva | |
| |utbildningar inom | |
| |databranschen, förvalta | |
| |värdepapper, samt idka | |
| |därmed förenlig verksamhet. | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 4 |Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
| |Aktiekapitalet skall utgöra |Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000|
| |lägst 750 000 kronor och |kronor och högst 5 000 000 kronor. |
| |högst 3 000 000 kronor. | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 5 |Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
| |Antalet aktier skall vara |Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 |
| |lägst 7 500 000 och högst |och högst 50 000 000. |
| |30 000 000. | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 8 |Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
| |Kallelse till bolagsstämma |Kallelse till årsstämma skall ske tidigast |
| |ska ske tidigast sex (6) |sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor |
| |veckor och senast fyra (4) |före stämman. Kallelse till extra |
| |veckor före bolagsstämma och|bolagsstämma skall ske tidigast (6) veckor |
| |till extra bolagsstämma |och senast tre (3) veckor före |
| |senast tre (3) veckor före |stämman.Kallelse till bolagsstämma skall |
| |extra bolagsstämma genom |ske genom annonsering i Post- och Inrikes |
| |annonsering i Post- och |Tidningar samt genom publicering på |
| |Inrikes Tidningar och på |bolagets webbplats. Vid tidpunkten för |
| |bolagets webbplats. Att |kallelse skall information om att kallelse |
| |kallelse skett skall |skett annonseras i Dagens Nyheter. |
| |annonseras i Dagens Nyheter | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 9 |Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
| |Aktieägare som vill deltaga |Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman|
| |i bolagsstämman skall dels |skall dels vara införd som aktieägare i den|
| |vara upptagen som aktieägare|av Euroclear Sweden AB förda aktieboken |
| |i aktieboken senast fem (5) |senast fem (5) vardagar före stämman och |
| |vardagar före stämman och |dels anmäla sitt deltagande samt antal |
| |dels anmäla sitt deltagande |biträden (högst två) till bolaget senast |
| |samt antal biträden (högst |den dag som anges i kallelsen till stämman.|
| |två) till bolaget senast den|Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan |
| |dag som anges i kallelsen |allmän helgdag, lördag, midsommarafton, |
| |till stämman. Sistnämnda dag|julafton eller nyårsafton och inte infalla |
| |får inte vara söndag, annan |tidigare än femte (5) vardagen före |
| |allmän helgdag, lördag, |stämman. |
| |midsommarafton, julafton | |
| |eller nyårsafton och inte | |
| |infalla tidigare än femte | |
| |(5) vardagen före stämman. | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 10 |Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
| |På en ordinarie årsstämma |På en årsstämma skall följande ärenden |
| |skall följande ärenden |behandlas |
| |behandlas | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 10.3|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
| | | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
| |Val av en eller två |Val av en eller två justeringspersoner |
| |justeringsmän | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 10.6|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |
| | | |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
| |Framläggande av |Framläggande av årsredovisningen och |
| |årsredovisningen och |revisionsberättelsen samt |
| |revisionsberättelsen samt |koncernredovisningen och |
| |koncernårsredovisningen och |koncernrevisionsberättelsen. |
| |koncernrevisionsberättelsen.| |
+------+----------------------------+-------------------------------------------+
|§ 1...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.