Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

Clavister: Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612

Aktieägarna i Clavister Holding AB (publ.) 556917-6612 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 september 2016
kl. 13:00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.

Anmälan mm

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara införd som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
onsdagen den 14 september 2016. Aktieägare som avser att delta i
bolagsstämman skall anmäla sitt deltagande i stämman till Bolaget
senast onsdagen den 14 september 2016, vilket kan ske per e-mail
finance@clavister.com eller till Clavister Holding AB med postadress,
Sjögatan 6J, SE-891 60 Örnsköldsvik, Sverige. I anmälan bör anges
namn tillika personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer,
antal aktier samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud
skall skriftlig fullmakt och andra behörighetshandlingar
tillhandahållas av aktieägaren före stämman. På bolagets hemsida
www.clavister.com finns fullmaktsformulär tillgängliga.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid
begära att förvaltaren före onsdagen den 14 september 2016 hos
Euroclear Sweden AB tillfälligt inregistrerar aktierna i eget namn
för att ha rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission
för förvärv av PhenixID AB.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier och/eller teckningsoptioner i samband med ingående av
låneavtal.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier.

9. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Punkt 6: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
apportemission för förvärv av PhenixID AB

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att,
intill nästa årsstämma, vid ett tillfälle, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, besluta
om nyemission av högst 1 210 516 aktier att betalas med apportegendom
bestående av samtliga aktier i PhenixID AB org. nr 556987-6310 som
idag inte innehas av Bolaget. Emissionen kan komma att innebära en
utspädningseffekt om högst 6,2% av antalet aktier och röster i
Bolaget.

Såväl styrelsen som verkställande direktören föreslås bemyndigas att
vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig
erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
av aktier och/eller teckningsoptioner i samband med ingående av
låneavtal

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att,
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser,
besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner i samband
med ingående av låneavtal med viss långivare. Betalning får ske
kontant, genom apport eller kvittning. Därvid får styrelsen besluta
om en eller flera emissioner motsvarande sammanlagt ett antal aktier
och teckningsoptioner medförande rätt att teckna aktier uppgående
till sammanlagt 50 000 aktier. Emissionerna kan komma att innebära en
utspädningseffekt om högst 0,26% av antalet aktier och röster i
Bolaget.

Såväl styrelsen som verkställande direktören föreslås bemyndigas att
vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig
erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
av aktier

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att,
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom
bolagsordningens gränser, besluta om nyemission av högst 330 000
aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.
Därvid får styrelsen inräknat bemyndigandet i enlighet med § 13 som
lämnades vid årsstämman den 21 april 2016 besluta om en eller flera
emissioner om högst 2 000 083 aktier motsvarande en utspädning om
högst 9,6% av antalet aktier och röster i Bolaget.

Såväl styrelsen som verkställande direktören föreslås bemyndigas att
vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig
erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala
antalet aktier i Bolaget till 19 536 608. Det totala antalet röster
uppgick till 19 536 608. Alla aktier har samma rösträtt. En aktie
motsvarar en röst. Bolagets innehav av egna aktier är 0.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkterna 6, 7 och 8 krävs att besluten har
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören vid stämman om sådana förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Örnsköldsvik augusti 2016

Clavister Holding AB (publ)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clavister/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.