Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Clavister: Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 14 maj 2019

Clavister Holding AB höll under tisdagen den 14 maj 2019 sin årsstämma
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga
förslagen, som finns tillgängliga på bolagets hemsida
www.clavister.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de för
stämman tillgängliga medlen för räkenskapsåret 2018, dvs. 439 039 645
kr, ska överföras till ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2018.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter för
tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Staffan Dahlström,
Jan Frykhammar, Bo Askvik, och Viktor Kovacs samt nyvälja Kimberly
Matenchuk till styrelseledamot. Stämman omvalde Viktor Kovacs till
styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som
bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöter för tiden intill
nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 160 000 kronor till var och en av de övriga
styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Ersättning för
utskottsarbete ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå med 75 000
kronor till ordföranden för revisionsutskottet och med 50 000 kronor
till övriga ordinarie ledamöter; med 75 000 kronor till ordföranden
för ersättningsutskottet och med 50 000 kronor till övriga ordinarie
ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en
justerad valberedningsinstruktion.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller emission
av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet
ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av
aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid
konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när
bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant
betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom
kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5
§ andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00 (http://tel+46%20%280%29660-29%2092%2000/)

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk
cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer
än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP),
managed security service providers (MSSP), samt inom publik och
privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq
First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00
399, e-post: info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/clavister/r/kommunike-fran-clavister-holding-...
https://mb.cision.com/Main/9441/2813714/1045061.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.