Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-29

Clavister offentliggör prospekt

Offentliggörande av prospektet
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://www.clavister.com/company/investor-relations/) samt på Redeye Aktiebolags ("Redeye") hemsida (https://www.redeye.se/transaction/clavister-holding) och kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/). Prospektet har endast upprättats på svenska.

Prospektet är upprättat som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den svenska behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Clavister eller stöd för kvaliteten på de aktier som avses i prospektet och innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Företrädesemissionen.

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets respektive Redeyes hemsida.

Tidplan för Företrädesemissionen

Publicering av 29 oktober 2020
prospekt på Bolagets
hemsida
Teckningsperioden i 3 november - 17 november 2020
Företrädesemissionen
Handel med 3 november - 13 november 2020
teckningsrätter
Handel med BTA 3 november - omkring vecka 51 2020
Utfallet i Omkring 20 november 2020
Företrädesemissionen
offentliggörs

Investerarträffar

Clavister kommer att hålla en digital investerarpresentation torsdag den 5 november 2020 klockan 15:00 samt torsdag den 12 november 2020 klockan 13:00. Presentationerna efterföljs av en Q&A. Inbjudan kommer att presenteras på Clavister och Redeyes respektive hemsidor. Ytterligare investerarträffar kan komma att anordnas under teckningstiden.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Clavister Holding AB. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i Clavister Holding AB kommer endast ske genom det prospekt Clavister
Holding AB har upprättat och som godkändes av Finansinspektionen den 29
oktober 2020. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien,
Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA
eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som
står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier
eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande
lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till
personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt.
 

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:  
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com  

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Författare Clavister

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.