Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-20

Cleantech Invest Oyj: Cleantech Invest Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Cleantech Invest Oyj

Yhtiötiedote 20.4.2015 klo 20 (EET)

CLEANTECH INVEST OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Cleantech Invest Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2015
Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 34 osakkeenomistajaa,
3.210.300 A-osaketta, 4.734.891 K-osaketta ja 97.908.120 ääntä.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja päätti, että tilikauden
tappio 868.261,99 euroa siirretään edellisten tilikausien
voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2014.

Hallituksen jäsenten palkkio ja hallituksen jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 400 euroa
kuukaudessa. Hallituksen palkkiota ei makseta niille henkilöille, jotka ovat
yhtiön palveluksessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta
aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja
majoituskuluja ei kuitenkaan korvata pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen
jäsenille silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Lassi Noponen, Jan Forsbom ja Tarja
Teppo sekä uusiksi jäseniksi Thomas Bengtsson ja Timo Linnainmaa.
Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkio ja tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun perusteella. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö
Deloitte&Touche Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Aleksi Martamon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 3 § Osakkeet muutetaan kuulumaan
seuraavasti:

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiössä voi olla
K-osakkeita ja A-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä
ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muilta osin osakelajien
oikeudet ovat yhtäläiset. Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan
hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi
muuntosuhteella 1:1.
Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään
enintään 908.685 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Määrä vastaa noin 5,0
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai
useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on vähintään yhtiön A-osakkeesta
hankintahetkellä monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa
kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään hankintahetkellä
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tapahtuvassa kaupankäynnissä
maksettu korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan
tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita
sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään
hintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optioiden ja muiden
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
3.634.740 A-osaketta, mikä vastaa noin 20,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista kokouskutsun päivämääränä. Hallitus päättää kaikista osakeantien
ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että
omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena
mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa
järjestelyissä tai investointien rahoittaminen. Valtuutusta ei voi käyttää
yhtiön kannustinjärjestelmää varten.

Yhtiön osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2014 antaman
valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka.
Yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisjärjestelmä

Yhtiökokous päätti yhtiön avainhenkilöiden kannustepalkkiojärjestelmästä
seuraavasti:

Palkitsemisjärjestelmän perusteella maksettavat kannustepalkkiot määräytyvät
yhtiön salkkuyhtiöistä saamien tuottojen perusteella. Oikeus
kannustepalkkioon syntyy salkkuyhtiökohtaisesti sen jälkeen, kun yhtiö on
saanut salkkuyhtiöön sijoittamansa varat takaisin lisättynä 50 %:lla joko
salkkuyhtiön osakkeiden myynnin, salkkuyhtiön varojenjaon ja/tai muun
salkkuyhtiöstä saatavan tuoton (esim. korkotuotto) kautta. Edellä mainitun
summan ylittävistä yhtiön salkkuyhtiöstä saamista tuotoista voidaan maksaa
kannustepalkkiona palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille
yhteensä enintään 5 %.

Palkitsemisjärjestelmä koskee vuosia 2015-2025. Palkkiot voidaan maksaa rahana
ja/tai yhtiön palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille
mahdollisesti otettavien vapaaehtoisten ryhmähenkivakuutusten
vakuutusmaksuina tai muuna hallituksen määrittelemänä kompensaatiomuotona.

Palkitsemisjärjestelmän piiriin kuuluvat hallituksen valitsemat yhtiön
operatiiviseen johtoon kuuluvat henkilöt sekä mahdolliset muut yhtiön
avainhenkilöt. Hallitus päättää palkitsemisjärjestelmän piiriin otettavista
henkilöistä, kannustepalkkioiden maksamisesta ja allokoinnista sekä
järjestelmän kaikista muista ehdoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiö kotisivuilla viimeistään
4.5.2015.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksessa valittu hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi
Noponen ja varapuheenjohtajaksi Thomas Bengtsson.

CLEANTECH INVEST OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Alexander Lidgren, toimitusjohtaja
puh. +46 73 660 1007
alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puh. +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti
Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen
käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden
vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä,
skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa
alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja
muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen
kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja
elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.
Lisätietoja:
www.cleantechinvest.com
.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Cleantech Invest Oyj via Globenewswire

HUG#1912640

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.