Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Cleantech Invest Oyj: Kallelse till Cleantech Invest Abp:s extraordinarie bolagsstämma

Cleantech Invest Oyj PRESSMEDDELANDE 07.11.2017, 08:30 (EEST)

Aktieägare i Cleantech Invest Abp kallas till extraordinarie
bolagsstämma onsdagen den 29 november 2017 kl. 17.00 EET i G Livelab,
adress Yrjönkatu 3, 00120 Helsingfors, Finland. Registrering av till
stämman anmälda deltagare och utdelande av röstsedlar inleds kl.
16.30 EET.

A. Ärenden som behandlas på bolagstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av
röstlängden

6. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets firma ändras till Loudspring Abp och
att bolagsordningens 1 § följaktligen ändras enligt följande:

"1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är on Loudspring Oyj, på svenska Loudspring Abp och på
engelska Loudspring Plc.

Bolagets hemort är Helsingfors".

Styrelsen föreslår ytterligare att föremålet för bolagets verksamhet
dvs. bolagsordningens 2 § ändras enligt följande:

"2 § Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet omfattar drift av affärsverksamhet som ansluter
sig till resurseffektiv teknologi samt tillverkning av därtill
hörande tjänster och innehåll, administrativ och
utvecklingsverksamhet samt konsultering. Därtill kan bolaget äga,
köpa och sälja värdepapper samt bedriva finansieringsverksamhet och
annan investeringsverksamhet. Bolaget kan bedriva ovannämnd
verksamhet antingen direkt eller genom dotterbolag, intresseföretag
eller andra bolag i vilka det deltar som ägare."

Bolagets styrelse anser att det vore i bolagets intresse att avlägsna
hänvisningen till ren teknologi både från bolagets firma och bolagets
verksamhet. Enligt styrelsen förknippas ordet "Cleantech" starkt med
kapitaltunga industri- och infrastrukturlösningar som ofta har långa
återbetalningstider och måttlig tillväxt. Styrelsen anser att målet
för all konkurrenskraftig teknologi är att optimera resurser, och att
det sålunda inte längre är av betydelse att framhäva teknologins
renhet. All teknologi bör numera även vara ren för att vara
konkurrenskraftig.

Genom ändringen skulle även ordet "Invest" som hänvisar till
investeringsverksamhet avlägsnas från bolagets firma, eftersom det
inte beskriver bolagets verksamhet på ett optimalt sätt. Även om
bolaget har investerat och fortsättningsvis kommer att investera både
i bolag i vilka bolaget för tillfället är aktieägare och i nya
företag, utgör investeringsverksamhet inte kärnan för bolagets
verksamhetsmodell. Deltagandet i verksamheten av bolagets
portföljbolag har ständigt ökat längs med åren och idag består
bolagets verksamhet i huvudsak av aktivt utvecklande av
portföljbolagen.

7. Avslutande av stämman

B. Bolagstämmohandlingar

Det ovan nämnda beslutsförslaget som hänför sig till extraordinarie
bolagstämmans föredragningslista, så väl som denna kallelse, finns
tillgängliga på Cleantech Invest Abp:s internetsidor
www.cleantechinvest.com/EGM. Vidare kommer de ovan nämnda dokumenten
att finnas tillgängliga för aktieägarna vid bolagsstämman. Kopior av
dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran. Bolagstämmans
protokoll kommer att finnas tillgänglig till aktieägarna på ovan
nämnda internetsidor senast från och med den 13 december 2017.

C. Anvisningar för deltagarna till bolagstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i extraordinarie bolagsstämman har aktieägare som
fredagen den 17 november 2017 har antecknats som aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som
vill delta i bolagstämman skall anmäla sig senast den 24 november
2017 kl. 16 (EET) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget
tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras på bolagets
internetsidor:

www.cleantechinvest.com/EGM

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning
eller FO-nummer, adress, telefonnummer och e-postadress samt namnet
på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.
De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Cleantech Invest
Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och
för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare,
aktieägarens representant eller ombud skall vid behov på?
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i
extraordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han
eller hon skulle ha rätt att på bolagstämmans avstämningsdag den 17
november 2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Deltagande i extraordinarie
bolagstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av
dessa aktier senast den 24 november 2017 kl. 10.00 (EET) har
tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av
Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del
utgör detta också anmälan till extraordinarie bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av
sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens
tillfälliga införande i bolagets aktieägarförteckning, utfärdande av
fullmakter samt anmälan till extraordinarie bolagsstämman.
Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extraordinarie
bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning
senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s
värdepappersystem och som önskar delta och rösta vid den
extraordinarie bolagsstämman skall senast den 17 november 2017
registreras i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB.

För att upptas i Cleantech Invest Abp:s tillfälliga
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy ska innehavare
av förvaltarregistrerade aktier begära att aktierna tillfälligt
registreras på deras eget namn i aktieägarförteckningen hos Euroclear
Sweden AB och ordna att det kontoförande institutet skickar denna
begäran om tillfällig registrering till Euroclear Sweden AB på deras
vägnar. Registreringen ska ske senast den 17 november 2017 och därför
bör det kontoförande institutet underrättas i god tid före detta
datum.

Aktieägare med aktier registrerade i Euroclear Sweden AB:s
värdepapperssystem och som önskar delta i och rösta vid den
extraordinarie bolagstämman måste begära att aktierna tillfälligt
registreras i Cleantech Invest Abp:s aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland Oy. En sådan begäran måste lämnas in skriftligen
till Cleantech Invest Abp senast den 20 november 2017 kl. 10.00
(CET). Tillfällig registrering i via Cleantech Invest Abp anses
utgöra en anmälan till extraordinarie bolagsstämman.

4. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i extraordinarie bolagsstämman och där utöva sina
rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.
Fullmakten gäller endast en bolagstämma ifall inget annat anges. Om
en aktieägare företräds av flera ombud på extraordinarie
bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras
på olika värdepapperskonton, ska det i samband med anmälan till
extraordinarie bolagstämma uppges med vilka aktier varje ombud
företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Cleantech Invest Abp,
Extraordinarie bolagstämma, Malminrinne 1 B, 00180 Helsingfors,
Finland, innan anmälningstidens utgång.

5. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid extraordinarie bolagsstämman har
frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i
enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen.

Mötet hålls på finska.

På dagen för denna kallelse 7 november 2017 är antalet aktier i
Cleantech Invest Abp 22 883 990, varav 18 314 959 är A-aktier och 4
569 031 är K-aktier. Varje K-aktie medför 20 röster och varje A-aktie
medför en röst vid bolagstämma. Aktierna har sammanlagt 109 695 579
röster.

Helsingfors den 7 november 2017

CLEANTECH INVEST ABP

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46
73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i
tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i
portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad
förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets
ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit
aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på
First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cleantech-invest-oyj/r/kallelse-till-cleantech...
http://mb.cision.com/Main/13163/2384186/747094.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.