Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Cleantech Invest Oyj: Loudspring - strategiuppdatering, nästa steg och framtida utblick

Cleantech Invest Oyj PRESSMEDDELANDE 14.11.2017, 12:55 (EEST)

I januari 2015 bestämde vi oss för att i slutet av 2017 vara den
ledande europeiska Cleantech-acceleratorn. Vi har levererat enligt
den planen och är väl på väg att nå de mål vi satte upp. Med slutet
av året i sikte ser vi ett antal saker vi kan göra som skulle ge
aktieägarvärde men som är beroende av att vi uppdaterar vår strategi.
Vi har följaktligen fattat beslutet att redan nu publicera denna
strategiuppdatering. Detta dokument belyser bakgrunden till den
uppdaterade strategin och sätter scenen och målen för de kommande tre
åren.

Sammanfattning

Traditionella industriföretag konsumerar typiskt mer naturresurser när
de växer. Cleantech Invest (framöver "Loudspring") är unikt i att ju
mer våra energi- och resurseffektivitetsföretag växer desto mer
naturresurser (mineraler, förnyelsebara resurser, ren luft och
klimat, rent vatten och biologisk mångfald) sparar vi. Vi har bestämt
oss för att omvandla oss från en investerare/accelerator till ett
företag som sparar naturresurser genom att maximera intäkter, med
innehav som varierar från (de nuvarande) minoritetsandelar till
majoritetsinnehav som kommer att utgöra kärnan i vår grupps
verksamhet i framtiden. Det innebär att vi i stället för att alltid
söka en exit ur portföljbolagen också kommer att sträva efter att
konsolidera utvalda verksamheter till vår grupp, vilket resulterar i
majoritetsägande eller till och med helägda affärsenheter. Vi kan
också överväga att förvärva externa företag. Vi avser att förvärva
majoritetsägande i företag som är lönsamma på kort till medellång
sikt, och som har relativt blygsamma behov av extra kapital.

Vi kommer att fortsätta investera i existerande och nya portföljbolag
och i många fall kommer vi till slut att söka en exit. I vår portfölj
av minoritetsbolag kommer vi att acceptera högre risk, eftersom
avkastningen när de lyckas, kan vara extremt hög, Vi kommunicerade
nyligen en exit som genererade 11.3 gånger pengarna och ser potential
för ännu högre avkastning bland nuvarande innehav. Samtidigt kommer
vi i vår egen verksamhet att skapa ett globalt företag med fokus på
att spara naturresurser och som direkt påverkar vår egen vision,
strategi och intäkter. Vi tror att vi genom att bygg och leda
majoritetsägda företag är det möjligt för oss att generera mycket mer
värde på lång sikt jämfört med en traditionell investmentansats.

Övergången kommer att ske gradvis och vi kommer att arbeta tillsammans
med våra nuvarande entreprenörer och möjliga förvärv för att se om
det finns en ekonomisk, strategisk och kulturell passform med vår
kärnverksamhet. Konsolidering kommer att generera en mängd
möjligheter som sträcker sig från synergier i kundförvärv till
effektiva inköp, kapitalkostnad och rekrytering.

Traditionella industriverksamheter konsumerar typiskt mer resurser ju
mer de växer. Loudspring är unikt i bemärkelsen att ju mer vi växer
desto mer naturresurser sparas och som ett slutresultat vill vi bli
en ledande industriell aktör inom utvalda affärsområden och spara
maximala mängder naturresurser samtidigt som vi maximerar värdet till
våra aktieägare.

Vår bakgrund

Ekosystemens försämring på grund av mänsklig aktivitet är ett
universellt problem för vår generation. Cleantech Invest har bekämpat
detta genom att söka upp, investera i och implementera nordiska
lösningar på de globala marknader där de kan ha maximal positiv
inverkan.

Sedan vår senaste strategiuppdatering har vi prioriterat våra
nuvarande portföljbolags internationella tillväxt. Detta har gjort
det möjligt för oss att bli mer involverade i våra portföljbolag och
kraftigt påverkat ett stort antal ledarskaps- och strategiska beslut
som fattats av våra portföljbolag. Vi utför inte längre enbart
styrning från styrelsenivå i portföljen, utan engagerar oss i områden
som rekrytering, affärsmodeller, finansiering internationell tillväxt
och kommunikation. Dessutom har vårt mer fokuserade tillvägagångssätt
gjort det möjligt för oss att fördela en mer betydande del av vårt
tillgängliga kapital till de nuvarande portföljbolagen. Vi har därför
kunnat dramatiskt påskynda portföljbolagstillväxten ((deras
sammanlagda försäljning har växt med över 110% i snitt per år sedan
2014) vilket även maximerar deras positiva miljöpåverkan genom att
spara maximala mängder naturresurser, i enlighet med vår strategi.

Det huvudsakliga värdeskapandet för aktieägare är den fortsatta
värdestegringen av vår aktie. Sedan Cleantech Invest noterades under
2014 har aktiekursen ökat mer än 50 % per år och vi är medvetna om
att marknaden förväntar sig att vi ska leverera hör värdetillväxt.
Utöver aktieägarvärdet strävar vi efter att leverera samhällsvärde.
Huvudformen, som vi också mäter och kommunicerar, är den positiva
miljöpåverkan våra företag har genom att uppnå besparingar i
naturresurser; energi, koldioxidutsläpp och färskvatten, minskad
användning av bekämpningsmedel, ökad användning av förnybar energi
och minskad användning av mineraler och jordbruksmark.

För att fortsätta uppnå och överträffa våra ambitiösa tillväxtmål
genomför vi följande strategiska förändringar.

Nytt Namn och Ny Identitet: Loudspring

Vi publicerade den åttonde november 2017 ett separat meddelande om
vårt nya namn och vår identitet.
(http://www.cleantechinvest.com/nyheter/category/1/cleantech-invest-blir-...)

Ett nytt tillvägagångssätt: Ett företag med en egen vision för
framtiden, att spara naturresurser

Vårt track record visar att vårt direkta operativa engagemang i våra
portföljföretag har varit avgörande för deras finansiering,
förvaltning och framgångsriks tillväxt. Vårt operativa engagemang har
ökat stadigt under åren och vi tänker nu intensifiera det.

Hittills har vi undvikit att äga mer än 50 % av innehav. Det är vår
uppfattning att detta inte genererat maximal utväxling för våra
aktieägare, speciellt inte om man ser det i relation till vår
arbetsinsats i bolagen. Vi har också setts som ett holdingbolag eller
ett investmentbolag med den medföljande stigmatiseringen av att bli
värderade därefter, trots den nyckelroll vår egen verksamhet har i
skapandet av framgångsrika portföljbolag.

Vi ändrar nu strategi och kommer aktivt att se över möjligheten att
öka vår exponering i ett antal snabbväxande marknadsmöjligheter samt
rikta ökat fokus och kapital på vår nuvarande portfölj av företag som
är verksamma på dessa marknader. Vi har noggrant identifierat de
företag där vi ser störst tillväxtmöjlighet och söker aktivt
möjligheter att öka vårt ägande i dessa dem.

Dessa förändringar av policy och ägande kommer över tiden att
resultera i att Loudspring blir ett operativt företag som sparar
naturresurser genom intäkter. Ju mer vi kan växa desto mer naturliga
resurser sparas. Loudspring är inte längre ett vanligt holdingbolag
med en portfölj av företag, utan ett operativt företag med
affärsenheter (eller dotterbolag) samt en venture-enhet.

Utöver det ökade ägandet i utvalda portföljbolag kommer vi också att
börja arbeta parallellt med ledningsgrupperna och ta en mer hands-on
roll i verksamheterna. Från portföljbolagens perspektiv kommer de,
genom Loudspring, att få avgörande tillväxtkompetenser såsom
internationalisering, försäljning, investerarrelationer och
kommunikation samt tillgång till kapital. Utöver verkställande stöd
kommer konsoliderade portföljbolag också att dra nytta av
resursdelning och samarbete mellan varandra, eftersom de kommer att
agera närmre varandra.

Vi har efter stor eftertanke tagit detta beslut för att framöver fullt
ut fånga den finansiella uppsida som kommer att skapas till följd av
det grundarbete vi har gjort med vår nuvarande portfölj och vi är
övertygade om att tiden för att initiera denna förändring är nu.

Marknader redo för förändring: Hög potential för att spara
naturresurser

Vi tror att det sker en strukturell omvandling inom flera marknader.
Omvandlingen skapar möjligheter att med förhållandevis låga
kapitalbehov förändra äldre industrier med innovativa lösningar. Det
finns nya sätt att leverera tjänster och en övergång till mer
miljövänliga lösningar på de marknader där våra företag verkar och
upplever en stark tillväxt. Under de senaste fem åren har kostnaden
för mer miljövänliga alternativ minskat radikalt och vi ser samtidigt
genom tillväxten i våra bolag såsom Swap.com, Plugsurfing och ResQ
Club att konsumenternas vilja att använda dessa lösningar stadigt
ökar.

Exempel på marknader som är redo för omvandling är;

· Tillverkande industri där den minskade kostnaden för sensorer,
processorkraft och Internetanslutning har gjort det möjligt att mäta,
hantera och optimera energianvändning, vilket öppnar enorma
möjligheter för energieffektivisering som inte har varit tillgängliga
tidigare.

· Fastigheter, där den smarta byggnaden nu äntligen ersätter det som
tidigare endast betraktades som "egendom".

· Energi, där installering av förnybara energikällor i flera
scenarion nu är det mest ekonomiskt lönsamma alternativet för mycket
av den nya eltillförsel som byggs, och där Afrika, med ökad
befolkning och stark BNP-tillväxt i kombination med extremt låg
tillgång till el (för närvarande 43 % av befolkningen), leder vägen;

· Livsmedelsproduktion och distribution, där omkring 88 miljoner ton
mat slängs årligen i EU enbart, med tillhörande kostnader uppskattade
till 143 miljarder euro. Och

· mode, där 85 miljarder kronor kläder slängs varje år, bara i USA.
Vår nuvarande portfölj är, och vi säger detta med stor stolthet,
ledande på många av dessa fronter. Vi ser (för att nämna några) att
Swap.com kan leda övergången till ett radikalt annorlunda sätt att
konsumera, förlänga livslängden på kläder avsevärt och göra
andrahandsmarknaden större än marknaden för nya produkter. ResQ Club
erbjuder felfria måltider som annars skulle ha blivit bortkastade.
Nocart har en del i elektrifieringen av den Afrikanska kontinenten
och Nuuka ökar värdet av fastigheter samtidigt som de minskar deras
energiförbrukning.

Vi ser en liknande tillväxt i flera andra segment inom energi och
resurseffektivitet och vi fortsätter att se Norden som världens
teknologiska tillväxtmotor för miljövänlig teknik (se
http://nordic.businessinsider.com/denmark-finland-and-sweden-are-the-wor...),
endast utmanad av Kalifornien. Norden ger oss en unik plattform för
vår affärsverksamhet.

Nästa steg och framtida utblick

Ingen enskild geografisk plats kan själv hantera våra globala
miljöutmaningar. Därför har vi valt att maximera vår påverkan genom
att göra detta till en global insats för att spara naturresurser.
Loudspring fortsätter att öka sin internationella räckvidd, antingen
genom vår egen närvaro eller partnerskap. Vi kommer dock att vara
fokuserade på Nor...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.