Du är här

2018-08-10

Cline: Halvårsrapport för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari - 30 juni 2018

Halvår januari-juni 2018 i sammandrag

· Intäkter under första halvåret uppgick till 149 kSEK (365 kSEK).
· Resultat före skatt, -1 561 kSEK (- 1 377 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 5 619 kSEK (3 538 kSEK) vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 4 748 kSEK (1 790 kSEK) vid periodens
slut.

Kvartal april-juni 2018 i sammandrag

· Intäkter under andra kvartalet uppgick till 76 kSEK (48 kSEK).
· Resultat före skatt, - 825 kSEK (- 806 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 5 619 kSEK (3 538 kSEK) vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 4 748 kSEK (1 790 kSEK) vid periodens
slut.

Resultat och ställning

Resultat för första halvåret före skatt uppgick till -1 522 kSEK (- 1
377 kSEK) eller -0,18 kr (-0,18 kr) per aktie. Antal utestående
aktier är 8 441 112 stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid
periodens utgång uppgick till 4 748 kSEK (1 790 kSEK). Uppgifterna
inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

· Startat samarbete med stamcellforskare Stina Simonsson
· Order från Liv Diagnostics värde SEK 700 000
· Licensavtal rörande Clines ytteknologi skrivs med Liv Dignostics
AB. Detta är det första avtalet i den affärsmodell som Cline
kommunicerat sedan länge.

· Flyttar verksamheten till AztraZeneca BioVentureHub i Mölndal.
· Genomför nyemission för att finansiera kommande års verksamhet.
· Startar samarbete med Pancryos, ett danskt företag som ämnar
utveckla en stamcellsterapi för bot av typ-1 diabetes. Syftet är att
använda Clines gradientteknologi i några essentiella steg i Pancryos
process.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Anställt ny resurs, Linnea Andreasson, som kommer att i första
hand arbeta med anpassning av Clines gradientteknologi för
stamcellsterapi.

VD kommentar

"Clines år har startat bra med att flertalet viktiga milstolpar har
uppnåtts. Cline och Liv Diagnostics har ingått ett licensavtal. För
Clines del säkerställer licensavtalet att Cline kommer erhålla
licensintäkter den dag Liv går in i ett kommersiellt skede. Då kommer
Cline även att få ersättning retroaktivt för den tid Liv utnyttjat en
utvecklingslicens (dvs Cline får betalt retroaktivt för denna
licens). Avtalet är i sig ett naturligt steg närmare ett kommersiellt
avtal där Clines ambition är att erhålla en god royalty på
försäljning. Den uppskattade marknaden för Livs produkt uppgår till
ca 10 miljarder SEK per år inom endast bröstcancer. Liv har sedan en
tid påbörjat dialoger med cancerkliniker i Norden för kommande
kliniska tester av produkten samt påbörjat samtal med internationella
läkemedelsbolag om samarbeten.

Inom stamcellsområdet används Clines teknologi flitigt inom forskning
och utveckling av broskceller från IPS-stamceller sedan man ingått
ett närmare samarbete med en forskargrupp på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Ambitionen är att denna referensanvändning
skall ge ringar på vattnet inom den internationella
forskningsmarknaden där fler skall få upp ögonen för Clines unika
erbjudande.

Ett första pilottest av Clines teknologi har startats för utveckling
av en stamcellsterapi för Diabetes typ-1. Samarbetet görs med
Pancryos, ett bolag sprunget ur Köpenhamns Universitet och Danstem,
ett centrum för stamcellsforskning finansierat av NovoNordisk.

Detta är ett väldigt intressant område med extremt stor marknad där vi
arbetar för att Clines teknologi skall få en viktig roll.

Under juni månad genomfördes flytten av Clines labb till AstraZenecas
BioVentureHub i Mölndal samt kontor till lokaler i direkta närheten
av AZs site (i AZ gamla lokaler). Vi kommer i och med detta att få
utökade möjligheter att både nyutveckla produkter och att samarbeta
med kunder som vill att vi testar deras celller eller substanser i
våra lab. Ett cellodlingslabb är helt essentiellt i detta arbete och
det har vi nu tillgång till!

Vi följer vår plan och ser med tillförsikt på en spännande närmaste
framtid."

Patrik Sundh

Verkställande direktör

Göteborg 2018-08-10

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Ann-Christine Hvittfeldt, Styrelseordförande

Helena Herlogsson

Chris Steele

Patrik Sundh, VD

Kommande rapport
2018-11-09
Granskning av revisor
Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisor.

Resultaträkning jan-juni 2018 jan-juni 2017
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 148 678 364 784
Övriga rörelseintäkter 3 497 0
Summa rörelseintäkter 152 175 364 784

Rörelsekostnader
Råvaror och -79 716 -67 079
förnödenheter
Övriga externa -1 117 362 -1 383 074
kostnader
Personalkostnader -432 231 -271 785
Avskrivning av -10 116 -12 167
materiella
anläggningstillgångar
Övriga -106 -748
rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader -1 639 531 -1 734 853

Rörelseresultat -1 487 356 -1 370 068
Finansiella poster
Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader -73 438 -6 585
Summa finansiella poster -73 438 -6 585

Resultat efter -1 560 794 -1 376 654
finansiella poster

Skatt på periodens 0 0
resultat

Periodens resultat -1 560 794 -1 376 654

Balansräkning 30 juni 2018 31 december 2017 30 juni 2017

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 777 620 777 620 777 620
för utvecklingsarbeten
Patent 855 321 765 664 720 471
Summa immateriella 1 632 941 1 543 284 1 498 091
anläggningstillgångar

Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier och 49 732 59 848 69 961
verktyg
Summa materiella 49 732 59 848 69 961
anläggningstillgångar

Summa 1 682 673 1 603 132 1 568 052
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 56 875 14 205 961 828
Övriga kortfristiga 78 212 120 524 115 048
fordringar
Upplupna intäkter & 22 530 87 448 99 616
förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga 157 617 222 177 1 176 492
fordringar

Kassa och bank 4 747 586 4 373 648 1 790 198

Summa 4 905 203 4 595 825 2 966 690
omsättningstillgångar

Summa tillgångar 6 587 876 6 198 957 4 534 742

Eget kapital och
skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 844 111 750 000 750 000
Summa bundet eget 844 111 750 000 750 000
kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 829 840 4 164 419 4 164 419
Överkursfond 5 505 851 0 0
Periodens resultat -1 560 794 -3 334 579 -1 376 654
Summa fritt eget 4 774 897 829 840 2 787 765
kapital

Totalt eget kapital 5 619 008 1 579 840 3 537 765

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga 827 028 827 028 827 028
skulder
Summa långfristiga 837 265 827 028 837 265
skulder

30 juni 2018 31 december 2017 30 juni 2017

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 25 707 479 913 87 449
Övriga kortfristiga 99 883 3 019 926 22 500
skulder
Upplupna kostnader 16 250 292 250 60 000
och förutbetalda
intäkter
Summa skulder 141 840 3 792 089 169 949

Summa eget kapital och 6 587 876 6 198 957 4 534 742
skulder

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna halvårsrapport är upprättad i överensstämmelse med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Åsredovisning och koncernredovisning (K3-regler).

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna halvårsrapport
beskrivs närmare i noter till årsredovisning 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cline/r/halvarsrapport-for-cline-scientific-ab...
http://mb.cision.com/Main/12114/2589585/889240.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.