Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Cline: Kallelse till extra bolagsstämma i Cline Scientific AB den 7 september 2018

Aktieägarna i Cline Scientific AB (publ), org. nr 556867-8238, kallas
härmed till extra bolagsstämma fredag den 7 september 2018 kl. 11.00,
i Bolagets lokaler på Argongatan 2C, Mölndal. Inregistrering till
stämman påbörjas kl. 10.30.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredagen den 1 september 2018, dels senast den 5 september 2018
anmäla sig till Bolaget under adress:

Cline Scientific AB, Argongatan 2C, 431 53 Mölndal, per telefon
031-387 55 55 eller via mail info@clinescientific.com .

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller
organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare
som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar visande
behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin
rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den

1 september 2018, då sådan omföring skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val styrelse

7. Styrelsearvoden

8. Stämman avslutas

Beslutsförslag punkt 6

Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår att
till ny styrelse väljs Chris Steele, Torleif Möllerström, Niklas
Holmquist och Patrik Sundh. Eventuellt kan ytterligare förslag på
ledamot komma att föreslås.

Beslutsförslag punkt 7

Ägare med motsvarande mer än 50% av rösterna i bolaget föreslår att
det fram till kommande ordinarie stämma ej utgår styrelsearvoden.

Cline Scientific AB

Styrelsen

Nya personer på förslag till Styrelsen

Torleif Möllerström, född 1953

Torleif är utbildad gymnasieingenjör och Civilekonom. Han har under
sin utbildning och karriär fokuserat mycket på kompetensutveckling
inom ledarskap och business control. Torleif har en mycket bred
arbetslivserfarenhet från internationellt verksamma företag inom
såväl tillverkning som leverantörer av tjänster, i medelstora och
stora/globala företag, börsnoterade och onoterade.

Hans befattningarna har alltid varit inom ledning som t.ex Business
controller, Ekonomi direktör, Vice VD och VD. Han har sedan 1994
varit verksam inom Läkemedel, lab- och medicinsk teknik i olika
befattningar. 2009 genomförda han ett "Management buy out" och
verksamheten bolagiserades under namnet Medical Log Point AB, där han
ägde och drev bolaget till och med slutet av 2017 då bolaget
avyttrades. Idag är Torleif huvudägare och VD i AST Medical AB och
har ett externt styrelseuppdrag i Sanicare AB.

Ett urval av bolag där Torleif tidigare haft befattning som VD;

· Medical Lao Point AB/AST Medical AB
· OneMed Homecare AB
· Tamro Healthcare AB
· Tamro Lab AB

Torleif har dessutom haft rollen som vice VD på Bulten AB.

Niklas Holmquist, född 1986

Niklas är utbildad civilingenjör inom Bioteknik på Chalmers Tekniska
Högskola. Han innehar även en M.Sc i Industriell ekonomi. Niklas har
i sin utbildning och hittills i karriären fokuserat på innovation och
entreprenörskap inom högteknologiska områden där han haft olika
roller, bl.a som medgrundare, initiativtagare, konsult eller
investerare till ett flertal innovationsbolag.

Niklas har varit med i Cline Scientific sedan den absoluta början och
är en av grundarna och största ägarna i bolaget.

Cline Scientific AB
Argongatan 2C
431 53 Mölndal
Telefon: 031-387 55 55
E-post: info@clinescientific.com
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och
samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva
rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade
nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i
laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både
använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga
sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida
sig för diagnostiska ändamål.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cline/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-cli...
http://mb.cision.com/Main/12114/2598836/896076.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.