Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-13

Cline: Kvartalsredogörelse för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 juli - 30 september 2019

Period januari - september 2019 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående
år.

· Rörelseintäkter under perioden januari - september 2019 uppgick
till 187 kSEK (171 kSEK).

· Likvida medel uppgick till 4 751 kSEK (3 765 kSEK) vid periodens
slut.

· Resultat före skatt, -2 637 kSEK (-2 928 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 1 984 kSEK (4 252 kSEK) vid
periodens slut.

Period juli - september 2019 i sammandrag

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående
år.

· Rörelseintäkter under perioden juli - september 2019 uppgick till
64 kSEK (18 kSEK).

· Likvida medel uppgick till 4 751 kSEK (3 765 kSEK) vid periodens
slut.

· Resultat före skatt, -870 kSEK (-1 367 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 1 984 kSEK (4 252 kSEK) vid
periodens slut.

Resultat och ställning

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående
år.

· Resultat före skatt för perioden januari - september 2019 uppgick
till -2 637 kSEK (-2 928 kSEK) eller -0,31 kr (-0,35 kr) per aktie.

· Antal utestående aktier är 8 441 112 stycken (8 441 112 stycken).
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 751 kSEK (3 765
kSEK).

Väsentliga händelser under perioden

· Cline tar upp en lånefinansiering om SEK 6 miljoner från
existerande och externa långivare med syftet att fokusera på två
utvecklingsprojekt inom cancerdiagnostik respektive
stamcellsterapiutveckling mot broskskador.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Cline förvärvar Liv Diagnostics AB i syfte att samordna och
viderutveckla Livs produkt ämnad för tidig detektion av
metastaserande tumörceller.

VD kommentar

"Det första halvåret 2019 har inneburit flera goda nyheter och
milstolpar både inom vår patentportfölj och i de samarbetsprojekt där
vår teknologi är inblandad. Som en fortsättning på vårt arbete att
utveckla och förädla våra tillgångar har det tredje kvartalet i år
fokuserats allt mer på att vidareutveckla samarbetet med Liv
Diagnostics.

När vi för några år sedan fick chansen att vara med i ett projekt som
syftar till att ta fram en unik diagnostisk produkt blev vi väldigt
entusiastiska, inte minst för att vår teknologi skulle kunna spela en
nyckelroll i något så viktigt som att förbättra cancervården.
Produkten som gav upphov till bildandet av bolaget Liv Diagnostics
skulle på ett mycket tidigt stadium kunna tillhandahålla avgörande
information om metastaserings-potentialen hos bröstcancertumörer.

Analysen utförs, till skillnad från idag, på levande celler och skall
på så vis mäta i vilken fas tumören befinner sig i och påvisa
spridningsrisk mycket mer exakt än dagens metoder kan. Det finns idag
inget diagnostiskt verktyg för att mäta tumörens förmåga att migrera
och metastasera till andra organ såsom t.ex. hjärnan. Denna
information är kritisk då 90% av alla cancerrelaterade dödsfall beror
på metastasering. I fallen med svårdiagnostiserade tumörer där det
finns få data att gå på, t.ex. hos trippelnegativa tumörer, kan
metoden potentiellt ge ytterligare patientspecifik information och
öppna upp för nya behandlingsvägar.

Vi har haft en dialog med bolagets ägare och styrelse under merparten
av det senaste halvåret där vi utforskat olika sätt att accelerera
vårt gemensamma arbete med att ta fram en världsunik produkt. Dessa
samtal har sedan sommaren övergått i konkreta förslag som nyligen
utmynnat i att Cline Scientific blir den nya ägaren av Liv och driver
verksamheten in i nästa fas.

Att ta över Liv har inte varit en självklarhet från början, utan något
som vuxit fram allt eftersom utvecklingsarbetet avancerat och Cline
har blivit allt mer involverad. Nu när Liv nått en kritisk punkt har
en sammanvägd analys gjorts av båda bolagen där man tar hänsyn till
kostnader, risk och tid som givit upphov till möjligheten att Liv
blir ett dotterbolag till Cline istället för att göra sin resa på
egen hand.

Det senaste kvartalet har vi arbetat mycket intensivt för att
förbereda affären med Liv Diagnostics och att säkerställa
finansiering för fortsatt drift. Cline erhöll under kvartalet
lånefinansiering på 6MSEK via ett konsortium av långivare som visat
sitt förtroende för Clines plan att ta nästa steg som bolag. Syftet
med finansieringen har bl.a. varit att snabbt och effektivt
finansiera bolaget för att ta tillvara på den affärsmöjlighet som
uppenbarat sig.

Affären innebär i praktiken att Cline står för licens, produkter och
utvecklingskostnader mot att man tar över hela ägandet. En
vinstdelning kan sedan utgå till nuvarande ägare av Liv Diagnostics
den dag diagnostikprojektet avyttras till en större partner, enligt
originalstrategin. Livs nuvarande ägare ser ett stort värde i att
Cline tar verksamheten vidare, eftersom arbetet blir effektivt både
vad gäller arbete och kostnad, och där en lyckad resa kommer ge
mycket god avkastning på tidigare investeringar.

Cline går från att idag endast vara en teknologileverantör, till att
även äga och driva egna Life-Science projekt och tar därmed ett stort
steg till att bli ett komplett Bioteknikföretag. Vi kan därmed
fokusera mer på att skapa och förädla den egna pipelinen av
värdefulla Life science-projekt som kommer att utgöra
huvudtillgångarna i bolaget. Ett viktigt argument för denna
fokusering är att diagnostikprodukten har ett uppskattat
marknadsvärde om minst SEK10 miljarder årligen, enbart inom
bröstcancer.

Lyckas vi i vårt uppdrag kommer det bli en stor succé för alla som får
nytta av produkten i vården, och naturligtvis även för alla nuvarande
och kommande aktieägare i Cline Scientific."

Patrik Sundh, VD Cline Scientific

Kommande rapport

21 februari, 2020

Granskning av revisor

Denna redogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av
företagets revisor.

Göteborg den 13 november 2019

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande

Patrik Sundh

Christopher Steele

Niklas Holmquist

Cline Scientific AB

Argongatan 2C
431 53 Mölndal

Telefon: 031-387 55 55
E-post: info@clinescientific.com
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och
samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva
rutinprodukter inom Life Science.

Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade
nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i
laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både
använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga
sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida
sig för diagnostiska ändamål.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cline/r/kvartalsredogorelse-for-cline-scienti...
https://mb.cision.com/Main/12114/2960609/1140653.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.