Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Cloetta AB: Årsstämma i Cloetta AB (publ) 29 april 2014

Cloettas årsstämma ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på
Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att
antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan
styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lilian Fossum
Biner, Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt och Olof Svenfelt. Caroline
Sundewall och Ann Carlsson valdes till nya styrelseledamöter.
Årsstämman valde Caroline Sundewall till ny ordförande för styrelsen.
De tidigare styrelseledamöterna Lennart Bylock, Hans Eckerström,
Håkan Kirstein, Robert-Jan van Ogtrop, Meg Tivéus och Peter Törnquist
avgick i samband med årsstämman.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med
600 000 kr och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna
med 275 000 kr. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr till
ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kr till ledamot i
ersättningsutskottet.

Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till huvudansvarig
revisor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som
lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2014)
LTI 2014 omfattar cirka 66 anställda (maximalt 75 anställda) bestående
av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Cloetta-koncernen,
indelade i två kategorier. Den första kategorin omfattar cirka 44
anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på Cloettas
resultat medan den andra kategorin omfattar cirka 22 anställda
bestående av personer som har bedömts ha en indirekt påverkan på
Cloettas resultat. För att kunna delta i LTI 2014 krävs att
deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta ("Investeringsaktier")
och att dessa aktier allokeras till LTI 2014. Investeringsaktierna
kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2014 eller utgöras av ett
befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till
tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera cirka
10 procent av deltagarens årslön för 2014 före skatt, i LTI 2014. För
den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie
berättigar till en (1) matchningsaktierätt ("Matchningsaktierätt")
och fyra (4) prestationsaktierätter ("Prestationsaktierätter")
(gemensamt "Aktierätterna"). För den andra kategorin gäller att varje
Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt och två
(2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter
efter årsstämman 2014 i samband med, eller strax efter, att avtal
ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2014.
Eventuell tilldelning av B-aktier baserat på innehav av Aktierätter
kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter
offentliggörande av Cloettas delårsrapport avseende första kvartalet
2017.

Styrelsen återkallade sitt förslag avseende bemyndigande för styrelsen
att besluta om förvärv av egna aktier i Cloetta i syfte att
säkerställa bolagets förpliktelser enligt LTI 2014, och om att
B-aktier får överlåtas till deltagare i LTI 2014

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes Caroline Sundewall, Lilian Fossum Biner och Olof
Svenfelt till ledamöter i revisionsutskottet med Lilian Fossum Biner
som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Mikael
Svenfelt, Adriaan Nühn och Caroline Sundewall med Mikael Svenfelt som
utskottets ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 april 2014 klockan 18.30.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i
fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på
marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco,
Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i
fem länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer
information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/arsstamma-i-cloetta-ab--publ--29-...
http://mb.cision.com/Main/1169/9576933/238923.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.