Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

Cloetta AB: Årsstämma i Cloetta AB (publ) 4 april 2017

Cloettas årsstämma ägde rum tisdagen den 4 april 2017 kl. 16.00 i
Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75
kronor per aktie, motsvarande totalt 216 464 474 kronor. Som
avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 6 april
2017. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB
tisdagen den 11 april 2017.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att
antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan
styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lilian Fossum
Biner, Lottie Knutson, Mikael Norman, Adriaan Nühn, Camilla Svenfelt
och Mikael Svenfelt. Mikael Aru valdes till ny styrelseledamot.
Årsstämman valde Lilian Fossum Biner till ordförande för styrelsen.
Den tidigare styrelseledamoten Hans Porat lämnade styrelsen i samband
med årsstämman.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med
620 000 kr (oförändrat) samt 285 000 kr (oförändrat) till respektive
övrig stämmovald ledamot. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000
kr (oförändrat) till ledamot i revisionsutskottet och med 100 000 kr
(tidigare 50 000 kr) till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma. KPMG AB kommer att utse Thomas Forslund till huvudansvarig
revisor.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som
lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2017)

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2017. LTI 2017
omfattar maximalt 70 anställda bestående av koncernledningen och
vissa nyckelpersoner inom Cloetta-koncernen, indelade i tre
kategorier. Den första kategorin omfattar VD samt de andra nio
personerna i koncernledningen, den andra kategorin omfattar maximalt
33 anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på
Cloettas resultat medan den tredje kategorin omfattar maximalt 27
anställda bestående av personer som har bedömts ha en indirekt
påverkan på Cloettas resultat.

För att kunna delta i LTI 2017 krävs att deltagaren har ett eget
aktieägande i Cloetta ("Investeringsaktier") och att dessa aktier
allokeras till LTI 2017. Investeringsaktierna kan antingen särskilt
förvärvas för LTI 2017 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav,
förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare
incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera 10 procent av
deltagarens årslön för 2017 före skatt, i LTI 2017. För den första
kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar
till en (1) matchningsaktierätt ("Matchningsaktierätt") och sex (6)
prestationsaktierätter ("Prestationsaktierätter") (gemensamt
"Aktierätterna"). För den andra kategorin berättigar varje
Investeringsaktie till en (1) Matchningsaktierätt och fyra (4)
Prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje
Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt och två
(2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter
efter årsstämman 2017 i samband med, eller strax efter, att avtal
ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2017.
Eventuell tilldelning av B-aktier baserat på innehav av Aktierätter
kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter
offentliggörande av Cloettas delårsrapport avseende första kvartalet
2020.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes Mikael Norman, Adriaan Nühn och Camilla Svenfelt
till ledamöter i revisionsutskottet med Mikael Norman som utskottets
ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Lottie
Knutson och Lilian Fossum Biner med Mikael Svenfelt som utskottets
ordförande.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 april 2017 kl. 20.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i
fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på
marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco,
Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i
sex länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer
information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/arsstamma-i-cloetta-ab--publ--4-a...
http://mb.cision.com/Main/1169/2232285/653118.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.