Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Cloetta AB: Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 2 april 2020 kl. 15.00 på Stockholm
Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 mars
2020, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast
fredagen den 27 mars 2020.

Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Cloetta AB
(publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
eller per telefon 08-402 92 85. Aktieägare som är fysiska personer
har även möjlighet att anmäla sig via bolagets webbplats
www.cloetta.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall
antalet, högst två, medföljande biträden.

Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i
god tid före stämman inge behörighetshandlingar till bolaget.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats
www.cloetta.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, vara tillfälligt registrerad i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den
27 mars 2020 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos
förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende
räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2019

8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag
för denna

12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
14. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av styrelseordförande
17. Val av revisor
18. Förslag till regler för valberedningen
19. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

20. Förslag till beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
(LTI 2020)

21. Beslut om ändring av bolagsordningen
22. Stämmans avslutande
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i norra
Europa. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med
Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och
Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste
varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta,
Karamellkungen, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band.
Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cloetta-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-cloett...
https://mb.cision.com/Main/1169/3046597/1201500.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.