Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

CLS: CLS genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 50 MSEK samt en riktad emission om 5 MSEK för att fina...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER
INDIREKT, I

ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR

OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN
ELLER

KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK
RÄTT.

Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB ("CLS" eller "Bolaget")
har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 17 maj 2019,
beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av högst 8 673
638 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen genomförs till en
teckningskurs om 5,80 SEK per aktie och tillför Bolaget cirka 50,3
MSEK före avdrag för emissionskostnader. Styrelsen i CLS har även
beslutat att genomföra en riktad emission om 5 MSEK till en grupp
externa investerare. De båda emissionerna genomförs i syfte att
finansiera en ökad marknadsexpansion främst i USA och Europa.

Företrädesemissionen i sammandrag

· Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 8 673 638
B-aktier. Teckningskursen är 5,80 SEK per aktie, vilket innebär att
CLS, vid full teckning, tillförs cirka 50,3 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

· Tecknings- och garantiåtaganden: CLS har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 1,2 MSEK och emissionsgarantier om
cirka 49,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
Teckningsförbindelserna har lämnats av befintliga ägare i ledning och
styrelse och emissionsgarantierna har lämnats av ett konsortium av
externa investerare.

· Avstämningsdag: Avstämningsdag för rätt att delta i
Företrädesemissionen är den 15 januari 2020. Fyra (4) befintliga
aktier, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen berättigar
till teckning av en (1) ny B-aktie.

· Teckningsperiod: Teckning av B-aktier ska ske under tiden från och
med den 20 januari 2020 till och med den 4 februari 2020.

""Vi befinner oss i en mycket spännande fas i CLS utveckling, en fas
då allt det hårda arbete vi lagt ner i börjar ge resultat. Genom våra
kliniska studier, inom behandling av prostata- respektive
bukspottkörtelcancer, har vi fått värdefulla användarerfarenheter
direkt från läkarna som använder våra produkter. Under 2020 har vi
siktet inställt på lanseringen av ett uppdaterat konkurrenskraftigt
TRANBERG®-system för bildledd ablationsbehandling på marknaden i
Europa och i USA. Genom upprepade order från våra befintliga kunder
har vi redan visat att vi har en relevant produkt för behandling av
cancertumörer - nu tar vi steget till nästa nivå i
kommersialiseringen av TRANBERG®-systemet med en intensifierad
marknadsoffensiv.", säger Lars-Erik Eriksson, vd CLS.

Bakgrund och motiv
CLS arbetar för att etablera TRANBERG®-systemet på den globala
marknaden med initialt fokus på USA och Europa och har påbörjat ett
antal aktiviteter för att skapa förutsättningar för en stark position
på marknaden och för att påskynda marknadsetableringen.

Företrädesemissionen genomförs som en del av CLS plan för en
långsiktig finansieringslösning och för att tillföra de resurser som
krävs för att nyttja de lovande resultat Bolaget sett i sina kliniska
studier. CLS har erhållit teckningsåtaganden från styrelse och
ledning om cirka 1,2 MSEK, motsvarande cirka 2,4 procent av
Företrädesemissionen samt garantiåtaganden från ett konsortium av
externa investerare om cirka 49,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 97,6
procent av Företrädesemissionen.

Likviden från Företrädesemissionen är, tillsammans med likviden från
den riktade nyemissionen, efter avdrag för emissionskostnader, avsedd
att finansiera följande fem områden;

· Rörelsekapital: cirka 30 % (cirka 14,3 MSEK).
· Marknadsetablering: cirka 20 % (cirka 9,5 MSEK).
· Teknisk utveckling: cirka 20 % (cirka 9,5 MSEK).
· Klinisk utveckling av imILT®: cirka 20 % (cirka 9,5 MSEK).
· Klinisk utveckling inom MR- och ultraljudbildledd behandling:
cirka 10 % (cirka 4,8 MSEK).

Företrädesemissionen
Styrelsen i CLS har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat
att genomföra en nyemission av högst 8 673 638 B-aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till
5,80 SEK per aktie, och Företrädesemissionen tillför därmed Bolaget
högst cirka 50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 15 januari 2020 är införd i aktieboken
har företrädesrätt att teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen,
varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en
(1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning
av en (1) ny B-aktie. Teckning av nya aktier i Företrädesemissionen
kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Teckning av B-aktier i Företrädesemissionen ska ske under tiden från
och med den 20 januari 2020 till och med den 4 februari 2020.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital
att öka med högst cirka 802 311,52 SEK, till cirka 4 011 557,68 SEK,
och antalet aktier kommer att öka från 34 694 553 till 43 368 191.
För aktieägare som inte tecknar sig i Företrädesemissionen uppstår en
utspädningseffekt om högst 20 procent av kapitalet och 18 procent av
rösterna. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen
har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska
utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
CLS har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,2 MSEK och
emissionsgarantier om cirka 49,1 MSEK, motsvarande totalt 100 procent
av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av
styrelse och ledning och emissionsgarantierna har lämnats av Modelio
Equity AB, Oliver Molse, Gerhard Dal och Formue Nord Markedsneutral
A/S. För emissionsgarantin utgår en sedvanlig garantiprovision om nio
procent av det garanterade beloppet.

Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt
övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som
beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 16 januari 2020.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq 13 januari 2020
First North Growth Market med rätt till
deltagande i Företrädesemissionen
Första dag för handel i Bolagets aktie aktie på 14 januari 2020
Nasdaq First North Growth Market utan rätt till
deltagande i Företrädesemissionen
Avstämningsdag för deltagande i 15 januari 2020
Företrädesemissionen
Prospektet publiceras på Bolagets hemsida 16 januari 2020
Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds 20 januari - 4 februari 2020
Handel med teckningsrätter aktie på Nasdaq First 20 januari - 31
januari 2020

North Growth Market
Handel med BTA aktie på Nasdaq First North 20 januari - omkring V.8
Growth Market
Utfallet i Företrädesemissionen o?entliggörs Omkring 7 februari 2020

Riktad nyemission
Styrelsen i CLS har vidare, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande,
beslutat om en riktad nyemission av 862 068 nya B-aktier till Modelio
Equity AB, Oliver Molse och Gerhard Dal. Den riktade nyemissionen
genomförs till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 5,80
SEK per B-aktie, varvid CLS tillförs 5 MSEK. Den riktade nyemissionen
kan komma att utökas till maximalt 15 MSEK. Tilldelning av aktier i
den riktade nyemissionen kommer att ske först i samband med att
Företrädesemissionen slutligen registreras av Bolagsverket. Således
kommer deltagarna i den riktade nyemissionen inte ha företrädesrätt
att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Anledningen till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt anskaffa erforderligt rörelsekapital till
Bolaget på marknadsmässiga villkor.

Låneavtal och lånelöfte
Styrelsen har vidare beslutat att uppta ett lån om 15 MSEK från bland
annat investerarna i den riktade nyemissionen. Lånet ska betalas ut
senast den 31 januari 2020 och återbetalas senast tolv månader efter
utbetalning. Syftet med lånet är att återbetala Bolagets befintliga
brygglån. CLS har vidare erhållit ett lånelöfte från samma parter
avseende ytterligare ett lån uppgående till totalt 15 MSEK. CLS har
rätt att, vid ett eller flera tillfällen, påkalla delar av eller hela
lånelöftet under tiden fram till den 30 maj 2021, under vissa
villkor.

Ändrat datum för bokslutskommuniké
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att
senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019 till den
28 februari 2020.

Investerarträffar
Inbjudan till investerarträffar under teckningstiden kommer att
skickas ut separat och kommer även att presenteras på CLS och Redeye
AB respektive hemsidor.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare till CLS i samband med
Företrädesemissionen. Aktieinvest Fondkommission AB agerar
emissionsinstitut.

Kontaktpersoner för mer information
Lars-Erik Eriksson, VD, e-post: lars-erik.eriksson@clinicallaser.com
tel: +46 702 903 300

Certified Adviser
FNCA AB (+46 8 528 00 399, info@fnca.se) är Bolagets Certified
Adviser.

Denna information är sådan som CLS AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
december 2019 kl. 17:35 CET.

Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA
Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller
andra värdepapper i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) och
investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än
på grundval av informationen i det prospektet som kommer att
offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i
företrädesemissionen. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
lämnas inget erbjudande till allmänhete...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.