Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

CLS: CLS offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER
ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Clinical Laserthermia Systems AB ("CLS" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 18 december 2019 att styrelsen, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra bl a en fullt
garanterad företrädesemission om cirka 50,3 MSEK.

CLS meddelar idag att prospektet avseende företrädesemissionen har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns
tillgängligt på Bolagets hemsida, www.clinicallaser.se tillsammans
med all annan information relaterad till företrädesemissionen.
Prospektet hålls även tillgängligt på RedEyes hemsida www.redeye.se,
och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida
www.fi.se .

Informationen lämnades, nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 januari 2020 kl. 08:45 CET.

Företagskontakt
Lars-Erik Eriksson, VD, e-post:
lars-erik.eriksson@clinicallaser.comtel: +46 702 903 300

Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA
Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. Mer
information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller
andra värdepapper i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) och
investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än
på grundval av informationen i det prospektet som kommer att
offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i
företrädesemissionen. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
lämnas inget erbjudande till allmänheten i något annat land än
Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon
person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna
ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd
skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och
andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte
distribueras i eller till något land där sådan distribution eller
företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas,
pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på
annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA,
förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt
dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North
Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA
Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/cls/r/cls-offentliggor-prospekt-avseende-fore...
https://mb.cision.com/Main/11591/3010133/1175310.pdf
https://mb.cision.com/Public/11591/3010133/b7bd43ca4773fbca.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.