Du är här

2017-05-29

CLS: Kallelse till årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till
årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 kl. 14.00 på Medicon Village,
Scheelevägen 2, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena tisdagen den 20 juni 2017, och

· anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 20 juni 2017. Anmälan
kan göras skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon
Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per
telefon 046-15 21 00 eller per e-post info@clinicallaser.se. I
anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt,
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst
2) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd tisdagen
den 20 juni 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget
på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på
bolagets hemsida www.clinicallaser.se och skickas med post till
aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 27 180 491, varav 600 000 A-aktier och 26 580 491
B-aktier, motsvarande totalt 32 580 491 röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om utseende av valberedning.
13. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier.
14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier.

15. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé väljs till
ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016
och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse
och revisor (punkt 9 -11)

Valberedningen har meddelat att den dels föreslår att styrelsearvode
ska utgå med 160 000 kronor till styrelseordförande och med vardera
80 000 kronor till övriga styrelseledamöter, dels att styrelsen ska
bestå av sex styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant, dels att
Carl Borrebaeck, Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Arne Ferstad,
Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg omväljs som styrelseledamöter
samt dels att Hans von Celsing omväljs som styrelseordförande.

Vidare har valberedningen föreslagit att bolaget ska ha en revisor
utan suppleanter, att Håkan Kantoft omväljs som bolagets revisor samt
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och i
enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande
ledamöter till valberedningen:

- Rikard Bagge, representerande eget innehav,

- Hans von Celsing, styrelseordförande för Clinical Laserthermia Systems AB,

- Lars-Erik Eriksson som representant för Elano AB, och

- Karl-Göran Tranberg som representant för K-G Tranberg Medical.

Till ordförande i valberedningen föreslås Rikard Bagge.

Valberedningen skall inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag i
nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;

c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt val av revisorer;

f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad nyemission av
aktier i enlighet med följande.

Under 2015 införde Clinical Laserthermia Systems AB ett
incitamentsprogram varvid anställda i bolaget gavs rätt till rörlig
ersättning om vissa särskilda målsättningar för bolaget uppfylldes. I
enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet ska viss del av den
rörliga ersättningen investeras i nya B-aktier i bolaget.

Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ge ut högst 56 754
nya B-aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 5 250
kronor. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma vissa
anställda i bolaget i enlighet med vad som anges ovan.

Teckningskursen uppgår till 10,72 kronor per aktie, vilket motsvarar
den volymviktade genomsnittskursen för bolagets B-aktie på Nasdaq
First North under perioden 8 - 19 maj 2017. Teckning av de nya
aktierna ska ske senast den 31 juli 2017.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till
nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, dock att sådana
emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än 15 procent av antalet
utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll
för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning
ska ske kontant.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av
strategisk betydelse för bolaget.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen
liksom fullständiga förslag till beslut kommer att hållas
tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund och på
bolagets hemsida www.clinicallaser.se senast tre veckor före
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar i enlighet med

7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Lund i maj 2017

Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

STYRELSEN

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia
Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj
2017 kl 10:30

Kontaktinformation:
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00
E-mail: lee@clinicallaser.se

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer
TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat
sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av
cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation
samt för behandling med immunstimulerande interstitiell
lasertermoterapi, imILT®. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Lund
och ett dotterbolag i Boston, USA. CLS är noterat på Nasdaq First
North under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är Västra Hamnen
Corporate Finance. Mer information på företagets webbplatser:
www.clinicallaser.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cls/r/kallelse-till-arsstamma-i-clinical-laser...
http://mb.cision.com/Main/11591/2274897/680472.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.