Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-11

CLS: Kommuniké från årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB

Årsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) hölls den 11 juni 2020. Följande huvudsakliga beslut fattades.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag beslöts att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Rolf Kiessling och Karl-Göran Tranberg. Till nya styrelseledamöter valdes Marika Crohns, Catherine Gilmore-Lawless och Gunilla Savring. Stämman omvalde Hans von Celsing som styrelseordförande. Dillion AB omvaldes till revisor. Beslöts vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 560 000 kronor, varav 160 000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter (Lars-Erik Eriksson erhåller inte styrelsearvode).

Årsstämman beslöt att bolagets valberedning inför årsstämman 2021 ska utses i enlighet med valberedningens förslag. 

Årsstämman beslöt om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020, kl 15:00 CET

Författare CLS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.