Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-08

CLS offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen för Clinical Laserthermia Systems AB (publ) ("CLS" eller "Bolaget") offentliggör idag det prospekt som upprättats med anledning av den företrädesemission bestående av B-aktier och teckningsoptioner ("Units") som beslutades av styrelsen den 26 februari 2021 samt godkännandes av extra bolagsstämma den 31 mars 2021 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen ska huvudsakligen användas för att understödja kommersiell lansering och marknadsetablering av den nya generationen TRANBERG-produkter samt till den en ökad satsning på kliniska samarbeten för att ytterligare bevisa teknik och metod. Genom Företrädesemissionen tillförs CLS, vid full teckning, initialt cirka 48 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom garantiåtaganden.För det fall Företrädesemissionen övertecknas har Bolagets styrelse möjlighet att emittera ytterligare Units genom en Överteckningsoption. Vid fullt utnyttjande av Överteckningsoptionen tillförs CLS initialt ytterligare cirka 7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som ges ut i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 53-96 MSEK före emissionskostnader (beroende på eventuellt utnyttjande av Överteckningsoptionen och slutligt fastställd teckningskurs för de nya B-aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna).

Prospekt
Prospektet avseende Företrädesemissionen har idag, den 8 april 2021, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, inklusive fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor (www.clinicallaser.sewww.aqurat.sewww.redeye.se). Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeyes respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta Aqurat Fondkommission AB på telefonnummer 08-684 05 800.Tidplan för Företrädesemissionen

  • 9 april 2021 - Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
  • 14 april 2021 - 26 april 2021 - Handel i uniträtter 
  • 14 april 2021 - 28 april 2021 - Teckningsperiod 
  • 14 april 2021 - Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel i BTU 
  • 3 maj 2021 - Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Investerarträffar

Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på CLS och Redeyes hemsida.

Information om erbjudandet

Erbjudandet omfattar Units, vilka består av två B-aktier i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) samt två vederlagsfria teckningsoptioner; en teckningsoption av serie TO3 och en teckningsoption av serie TO4.[1]  För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 8 april 2021 kl 13:15 CET. 

Kontaktinformation:
Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)705 - 90 11 40
E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi med potentiell immunstimulerande effekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se

VIKTIG INFORMATION Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan till att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Clinical Laserthermia Systems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

 

[1] På grund av registreringsmässiga krav benämns teckningsoptionerna TO3 respektive TO4 i stället för, såsom tidigare kommunicerats, TO1 respektive TO2.

Dan J. Mogren, t f VD, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 - (0)705 - 90 11 40 
E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.