Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

CLX Communications AB: CLX förvärvar Mblox och stärker position som en av de globala ledarna inom molnbaserad kommunikation, genomför en fullt garanterad f

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika, Schweiz,
USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution
skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

CLX Communications AB (publ) ("CLX") offentliggör idag att Bolaget
ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Mblox Inc. ("Mblox")
för en kontant köpeskilling om 117 MUSD (motsvarande 954 MSEK[1]
(http://file///C:/Users/jacob/Downloads/T2%20-%20Announcement%20of%20tran...(1).docx#_ftn1))
("Transaktionen"). Genom detta förvärv befäster CLX sin position som
en av de ledande leverantörerna av A2P (Application-to-Person)
meddelandetjänster globalt, och stärker ytterligare sin position som
en av de globala ledarna inom molnbaserad företagskommunikation.
Förvärvet (inklusive vissa transaktions- och integrationskostnader)
finansieras genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 620
MSEK ("Företrädesemissionen") och bankfinansiering om cirka 400 MSEK
("Banklån").

[1]
(http://file///C:/Users/jacob/Downloads/T2%20-%20Announcement%20of%20tran...(1).docx#_ftnref1)
USD/SEK valutakurs om 8,1545, valutakursen per den 12 maj 2016.

Transaktionen i korthet

· CLX förvärvar Mblox för en kontant köpeskilling om 117 MUSD
(motsvarande 954 MSEK1) på skuldfri basis (Enterprise value)

· Transaktionen stärker CLX position som en av de globala ledande
leverantörerna av A2P-meddelandetjänster, och stärker ytterligare sin
position som en av de globala ledarna inom molnbaserad
företagskommunikation

· o Sammanlagd omsättning om cirka 2 119 MSEK under 2015
· o Kombinerad kundbas inom Företagsdivisionen med fler än 1 300 företagskunder och fler än 2 000 SMB-kunder (små och medelstora företag)
· o Kombinerad operatörsbas med fler än 150 direkta operatörsrelationer globalt, som förser CLX med en stark bas för Bolagets konnektivitetstjänster för Internet-of-Things (IoT)
· o Betydligt starkare närvaro i den amerikanska marknaden inklusive en komplett portfölj av mobila meddelandetjänster . CLX blir därmed en av de ledande leverantörerna med en stark närvaro i både Nordamerika och Europa

· Köpeskillingen kommer att finansieras genom en fullt garanterad
företrädesemission i CLX (cirka 620 MSEK) och banklån (cirka 400
MSEK)

· Aktieägare i CLX, inklusive Cantaloupe AB[1]
(http://file///C:/Users/jacob/Downloads/T2%20-%20Announcement%20of%20tran...(1).docx#_ftn1),
Neqst D1 AB, Kjell Arvidsson AB, Första AP-fonden, Fjärde AP-fonden,
Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt, RAM ONE, Rational Asset
Management Equity Long/Short och LMK Forward AB, vilka tillsammans
innehar cirka 75 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har
uttryckt sitt stöd för Transaktionen och har förbundit sig att teckna
sin pro rata-andel i Företrädesemissionen. Härutöver har RAM ONE,
Rational Asset Management Equity Long/Short, LMK Forward AB, Prior &
Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB, Italo Invest AB och AB
Grenspecialisten, förbundit sig att teckna aktier i
Företrädesemission till ett belopp motsvarande cirka 25 procent av
Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt
garanterad. Vidare har Swedbank Robur Fonder AB och Handelsbanken
Fonder AB, med cirka 10 procent av kapitalet och rösterna, indikerat
att de är positiva till Transaktionen och avser teckna sina pro
rata-andelar i Företrädesemissionen

· Företrädesemissionen förutsätter efterföljande godkännande från
den extra bolagsstämman i CLX som planeras genomföras den 7 juni 2016

· Villkoren i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring
den 1 juni 2016 Teckningsperioden kommer löpa från och med den 13
juni 2016 till och med den 27 juni 2016

· Transaktionen förväntas slutföras i början av juli 2016
"Detta är ett stort steg framåt för CLX. Förvärvet stärker CLX
position i befintliga marknader och, ännu viktigare, skapar ett
starkare fotfäste i den stora och attraktiva amerikanska marknaden.
Förvärvet expanderar vårt globala kommunikationsnätverk och kommer
även öka vår kundbas betydligt, med ett flertal välkända
företagskunder, samt ett stort antal små och medelstora företag,
vilket är ett nytt kundsegment för CLX" - säger Johan Hedberg, VD och
koncernchef för CLX Communications

"Vi har följt Mblox utveckling under flera år och är mycket nöjda över
att kunna offentliggöra att vi har ingått ett avtal om att förvärva
bolaget då vi anser att förvärvet kommer stärka CLX verksamhet
betydligt. Mblox verksamhet kompletterar CLX affär väl och när
bolagen gått samman kommer de vara en av de ledande leverantörerna av
molnbaserad företagskommunikation i världen. Förvärvet är i linje med
CLX strategi om att tillvarata tillväxten inom mobilkonnektivitet för
IoT och vittnar om Johan Hedbergs och ledningsgruppens förmåga att
genomföra bolagets strategi. Vi bedömer att förvärvet kommer skapa
betydande värde för våra aktieägare" - säger Erik Fröberg,
styrelseordförande i CLX Communications

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Telefonkonferens för press och analytiker:Idag kl. 10:00 CETTelefon: +46 (0)8|
|40 839 452Möteskod: 339 013 094Länk: |
|https://attendee.gotowebinar.com/register/3471387281800564227 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Mblox i korthet

Mblox är en av de största leverantörerna av A2P-meddelandetjänster i
världen. Mblox grundades 1999 och är en av pionjärerna inom
SMS-industrin. Mblox är verksamt, likt CLX Företagsdivision, inom
marknaden för molnbaserad företagskommunikation.

Mblox primära tjänsteerbjudande är dess webbgränssnitt och APIer för
operatörsbaserade mobila meddelandetjänster, vilka används för att
möjliggöra A2P-meddelandetjänster mellan företag och mobila enheter.
De operatörsbaserade mobila meddelandetjänsterna inkluderar både in-
och utgående meddelanden, vilket möjliggör för interaktiv
tvåvägskommunikation. Mblox har ett särskilt starkt tjänsteerbjudande
i USA, där Mblox har ett komplett produkterbjudande inom
meddelandetjänster.

Mblox har en bred kundbas i ett flertal industrivertikaler som
efterfrågar globala meddelandetjänster. Kundbasen inkluderar ett
flertal större företagskunder i olika branscher, såsom Internetbolag,
finansbolag och stora mediebolag. Genom Mblox online-baserade
self-service-plattform riktar sig Mblox även mot kunder inom
segmentet för små och medelstora företag.

I juni 2015 utsågs Mblox till en av endast fyra så kallade
Tier-1-leverantörer av A2P-meddelandetjänster i världen (tillsammans
med CLX) och den högst rankade USA-baserade globala leverantören,
enligt en studie genomförd av Roaming Consulting Company av cirka 180
mobiloperatörer runt om i världen. Enkäten undersökte
mobiloperatörers uppfattning av hur leverantörer av
A2P-meddelandetjänster presterat inom fler än 30 olika kategorier.

Mblox har sitt huvudkontor i Atlanta, USA och verkar på en global
basis genom kontor i Campbell, Kalifornien (USA), Canterbury
(Storbritannien), London (Storbritannien), Lund (Sverige), Madrid
(Spanien), Paris (Frankrike), Prag (Tjeckien), Stockholm (Sverige)
och Sydney (Australien).

Under 2015 hade Mblox en omsättning på 140,4 MUSD (1 184 MSEK[2]
(http://file///C:/Users/jacob/Downloads/T2%20-%20Announcement%20of%20tran...(1).docx#_ftn2))
och en justerad EBITDA om 6,9 MUSD (58 MSEK3). Per den 31 december
2015 hade Mblox 188 anställda och långtidsanlitade konsulter.

Bakgrund och motiv

CLX har, sedan dess grundande under 2008, utvecklats till en ledande
leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till
företag och mobiloperatörer, med en stark ställning inom marknaden
för A2P-meddelandetjänster. Förvärvet av Mblox är i linje med den
strategi som presenterades i samband med CLX börsnotering i oktober
2015 och kommer innebära att CLX blir betydligt större och utökar sin
verksamhet inom både befintliga och nya geografiska marknader,
primärt inom den attraktiva amerikanska marknaden.

CLX anser att förvärvet av Mblox har stort strategiskt värde och att
ett samgående kommer stärka Bolagets position som en av de ledande
leverantörerna av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar
till företag och mobiloperatörer. De huvudsakliga motiven till
transaktionen är:

1. Stärkt position som en av de globala ledarna inom molnbaserad
kommunikation

· Det kombinerade bolaget kommer vara en av de ledande globala
leverantörerna inom A2P-meddelandetjänster

· Både CLX och Mblox är globala leverantörer av molnbaserade
kommunikationstjänster med global närvaro och kundbaser. Bolagen
kompletterar varandra väl, CLX starka position i Europa kompletteras
av Mblox starka positioner i USA, Storbritannien och Australien

· CLX blir en av de viktigaste leverantörerna i den stora
amerikanska marknaden som karaktäriseras av högre bruttomarginaler

· Fler och stärkta relationer med mobiloperatörer är värdefulla i en
bransch där storlek ger stora skalfördelar

2. Stor, attraktiv och diversifierad kundbas

· Mblox fler än 900 företagskunder, inklusive ett flertal välkända
företag, såsom Experian, L'Oréal, Viber och Genesys, kompletterar CLX
befintliga kundbas

· Förvärvet medför att ett nytt kundsegment tillförs CLX kundbas:
små- och medelstora företag, ett segment med lägre priskänslighet och
som använder Mblox self-service-plattform

· En större och mer diversifierad kundbas (i termer av kundtyp,
storlek, geografi, m.m.), förväntas leda till minskad operationell
risk

3. Potential för betydande samordningsvinster

· Årliga samordningsvinster om 80-90 MSEK (cirka 10 MUSD) förväntas
realiseras under de kommande 24 månaderna

· Ytterligare potential för samordningsvinster finns i:
· o Potentiellt lägre anslutningskostnader och kostnader för mobiltrafik till följd av storleksfördelar
· o Teknisk migration till en konsoliderad plattform

4. Stark bas för fortsatt expansion

· Stärkt ledarskapsposition och stor kombinerad kundbas skapar en
stark position för CLX fortsatta expansion

· Utökat antal direkta uppkopplingar och relationer med
Tier-1-mobiloperatörer globalt skapar betydande fördelar för både
Företags- och Operatörsdivisionen

· Ta tillvara på expansionsmöjligheten inom Internet-of-Things som
ett av de ledande plattformsbolagen med ett stort antal relationer
med företag och mobiloperatörer

Finansiella effekter för CLX

Den sammanl...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.