Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

CLX Communications AB: Kallelse till extra bolagsstämma i CLX Communications AB (publ)

Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 juni 2016 kl. 14.00 i
Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm.

Registrering av deltagande vid extra bolagsstämman avbryts när
bolagsstämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 13.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 juni 2016.

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos CLX per post till Box 1206,
164 28 Kista, Stockholm, eller per e-post till
egm@clxcommunications.com, senast den 7 juni 2016. Vid anmälan ska
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress
samt telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 7 juni 2016.
Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin
önskan därom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller
motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara
längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på Bolagets hemsida: www.clxcommunications.com.

Biträden

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra ett eller två
biträden.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om omläggning av Bolagets
räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

8. Vissa aktieägares förslag till beslut om förlängning av
styrelseledamöternas samt revisorernas mandatid i enlighet med det
förlängda räkenskapsåret samt justering av arvode till
styrelseledamöterna

9. Stämmans avslutande
Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Erik
Fröberg.

Styrelsens förslag till beslut om omläggning av Bolagets räkenskapsår
och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att omlägga Bolagets
räkenskapsår från brutet räkenskapsår, 1 juli-30 juni, till
kalenderår. I anslutning därtill föreslår styrelsen att det
innevarande räkenskapsåret 2015/16 förlängs till att omfatta en
period om 18 månader, det vill säga fram till och med den 31 december
2016. Med anledning av det ovanstående föreslår styrelsen även att
stämman beslutar att ändra punkt 9 i bolagsordningen till följande
lydelse:

"Bolagets räkenskapsår är 0101-1231."

Vissa aktieägares förslag till beslut om förlängning av
styrelseledamöternas samt revisorernas mandatid i enlighet med det
förlängda räkenskapsåret samt justering av arvode till
styrelseledamöterna (punkt 8)

Under förutsättning av att stämman beslutar om omläggning av Bolagets
räkenskapsår till kalendeår och därmed sammanhängande ändring av
bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan, föreslår aktieägare
representerande cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Bolaget
att stämman även beslutar om förlängning av styrelseledamöternas samt
revisorernas mandattid fram till och med nästa årsstämma, vilken,
till följd av det förlängda räkenskapsåret, kommer att äga rum under
2017. Som en följd av styrelseledamöternas förlängda mandatid
föreslår aktieägare representerande cirka 53 procent av aktierna och
rösterna i Bolaget även att stämman beslutar om en justering av
arvodet till de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget i
motsvarande mån, det vill säga en ökning med 75 000 kronor per sådan
styrelseledamot från 150 000 kronor till 225 000 kronor.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag enligt punkterna 7 och 8 kommer att hållas
tillgängliga på Bolagets kontor, Kista Science Tower, 164 28 Kista,
Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna
kommer även hållas tillgängliga på Bolagets hemsida:
www.clxcommunications.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer att
framläggas på bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation.

Övrig information

Bolaget har för närvarande 32 432 430 utestående aktier (en röst per
aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

***

Stockholm i maj 2016

CLX Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hedberg, VD, CLX Communications,+46 8 32 75 10,
ir@clxcommunications.com

Odd Bolin, CFO, CLX Communications,+46 8 32 75 10,
ir@clxcommunications.com

CLX Communications

CLX grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt.
Bolaget har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av
molnbaserade kommunikationstjänster och mjukvarubaserade
kommunikationslösningar till företag och mobiloperatörer, med en
stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till
företag. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för
företag att kommunicera globalt med människor och uppkopplade saker
(Internet of Things, IoT) enkelt, säkert och kostnadseffektivt. CLX
lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation globalt via
meddelandetjänster, rösttjänster samt mobilkonnektivitet för IoT.
Bolaget har över 600 företagskunder runt om i världen, inklusive ett
flertal globala kunder med marknadsledande positioner inom sin
bransch och över 70 kommunikationstjänstleverantörer (varav cirka 60
mobiloperatörer) vilka har installerat CLX egenutvecklade
mjukvarubaserade kommunikationsplattform i sina verksamheter.

CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008
och har ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolvmånadersperioden
som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under tolvmånadersperioden
som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig
tillväxt om 42 procent. För tolvmånadersperioden som slutade den 30
juni 2015 redovisade CLX en EBITDA om 93 MSEK och en EBIT om 89 MSEK,
vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 10,5 procent.

CLX Communications AB (org.nr. 556882-8908)

Kista Science Tower, Box 1219, 164 28 Kista, Stockholm, Sverige

Web: www.clxcommunications.com , mail: info@clxcommunications.com ,
tel: +46 8 32 75 10

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clx-communications-ab/r/kallelse-till-extra-bo...
http://mb.cision.com/Main/13123/2008760/515534.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.