Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

CLX Communications AB: Kallelse till extra bolagsstämma i CLX Communications AB (publ)

Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 juni 2016 kl. 9.00 i
Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm.

Registrering av deltagande vid extra bolagsstämman avbryts när
bolagsstämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 8.00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 maj 2016.

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos CLX per post till Box 1206,
164 28 Kista, Stockholm, eller per e-post till
egm@clxcommunications.com, senast den 31 maj 2016. Vid anmälan ska
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress
samt telefonnummer dagtid.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 31 maj 2016.
Detta innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin
önskan därom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller
motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmakten är giltig högst
ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara
längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på Bolagets hemsida: www.clxcommunications.com.

Biträden

Aktieägare eller ombud får vid bolagsstämman medföra ett eller två
biträden.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om
nyemission av aktier (företrädesemission)

8. Stämmans avslutande
Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Som ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Erik
Fröberg.

Beslut om efterföljande godkännande av styrelsens beslut om nyemission
av aktier (företrädesemission) (punkt 7)

Styrelsen för CLX har den 12 maj 2016 beslutat om nyemission av aktier
under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande på
följande villkor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om slutliga emissionsvillkor

Styrelsen eller den som styrelsen utser inom sig bemyndigas att senast
den 31 maj 2016 besluta om det högsta belopp som Bolagets
aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och
vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Teckningsrätt

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de äger.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska
styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter enligt följande:

· I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för
teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en
har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

· I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för
teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i
förhållande till det antal aktier som anges i respektive
teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

· I tredje hand ska eventuella återstående aktier tilldelas dem som
garanterat nyemissionen enligt särskilda garantiåtaganden med
Bolaget, med fördelning i förhållande till storleken på deras
respektive ställda garantiåtaganden.

Avstämningsdag

Avstämningsdagen för nyemissionen och erhållande av teckningsrätter
ska vara den 9 juni 2016.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 13 juni 2016 till och
med den 27 juni 2016.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske
under samma tid. Teckning ska i sådant fall ske på särskild
teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan stöd av
teckningsrätter skall erläggas kontant i enlighet med instruktioner
på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av
avräkningsnotan.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter av dem som
garanterat nyemissionen enligt särskilda garantiåtaganden med bolaget
ska ske på separat teckningslista senast den 6 juli 2016. Betalning
för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter av dem som
garanterat nyemissionen enligt särskilda garantiåtaganden med Bolaget
ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner i sådant avtal,
dock senast den 6 juli 2016.

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att
aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndigande

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören
utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan
visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Tillgängliga handlingar

Fullständigt beslutsförslag enligt punkt 7 ovan samt handlingar enligt
13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor, Kista Science Tower, 164 28 Kista, Stockholm, i
enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
hållas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.clxcommunications.com.
Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på
bolagsstämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation.

Övrig information

Bolaget har för närvarande 32 432 430 utestående aktier (en röst per
aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

***

Stockholm i maj 2016

CLX Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hedberg, VD, CLX Communications,+46 8 32 75 10,
ir@clxcommunications.com

Odd Bolin, CFO, CLX Communications,+46 8 32 75 10,
ir@clxcommunications.com

CLX Communications

CLX grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt.
Bolaget har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av
molnbaserade kommunikationstjänster och mjukvarubaserade
kommunikationslösningar till företag och mobiloperatörer, med en
stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till
företag. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för
företag att kommunicera globalt med människor och uppkopplade saker
(Internet of Things, IoT) enkelt, säkert och kostnadseffektivt. CLX
lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation globalt via
meddelandetjänster, rösttjänster samt mobilkonnektivitet för IoT.
Bolaget har över 600 företagskunder runt om i världen, inklusive ett
flertal globala kunder med marknadsledande positioner inom sin
bransch och över 70 kommunikationstjänstleverantörer (varav cirka 60
mobiloperatörer) vilka har installerat CLX egenutvecklade
mjukvarubaserade kommunikationsplattform i sina verksamheter.

CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008
och har ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolvmånadersperioden
som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under tolvmånadersperioden
som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig
tillväxt om 42 procent. För tolvmånadersperioden som slutade den 30
juni 2015 redovisade CLX en EBITDA om 93 MSEK och en EBIT om 89 MSEK,
vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 10,5 procent.

CLX Communications AB (org.nr. 556882-8908)

Kista Science Tower, Box 1219, 164 28 Kista, Stockholm, Sverige

Web: www.clxcommunications.com , mail: info@clxcommunications.com ,
tel: +46 8 32 75 10

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/clx-communications-ab/r/kallelse-till-extra-bo...
http://mb.cision.com/Main/13123/2008767/515538.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.