Du är här

2017-05-19

CLX Communications AB (publ): Beslut från årsstämma 2017 i CLX Communications AB (publ)

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ)
- XSTO:CLX
CLX Communications höll fredagen den 19 maj kl. 14:00 årsstämma i Kista
Science Tower, Färögatan 33, Kista, Stockholm.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner rörande
företagets vinst eller förlust och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och beslutade om
ansvarsfrihet för styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande
direktören för räkenskapsåret 2015/16.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon
utdelning för räkenskapsåret 2015/16.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter
och beslutade om omval av Erik Fröberg, Johan Stuart, Charlotta Falvin och
Kjell Arvidsson. Vidare valdes Renée Robinson Strömberg och Björn Zethraeus
som nya styrelseledamöter. Erik Fröberg valdes som styrelseordförande.
Styrelseledamöterna Jonas Fredriksson och Helena Nordman-Knutson hade avböjt
omval.
Som revisor omvaldes Deloitte AB.

Beslut om styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till var och en av
styrelsens ledamöter som inte är anställda av bolaget och med 550 000 kronor
till styrelseordföranden. Dessutom beslutades att arvode ska utgå med 40 000
kronor till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet samt med 80 000
kronor till revisionsutskottets ordförande.

Principer för valberedning

Stämman fastställde principer för utseende av valberedning i enlighet med
valberedningens förslag, vilket innebär att dessa principer i stort är
oförändrade från föregående år.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman fastställde de riktlinjer och villkor för ersättningar till ledande
befattningshavare som föreslagits av styrelsen. Ersättning ska spegla CLX:s
behov av att rekrytera och motivera kvalificerade medarbetare genom
ersättningspaket som upplevs som rättvisa och varandes på en
konkurrenskraftig nivå. Ersättningen ska bestå av fast grundlön, kort- och
långsiktig rörlig ersättning (inklusive eventuella aktierelaterade
incitamentsprogram), pension, övriga förmåner och avgångsvederlag.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, och att sådan emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en
ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av bolagets registrerade
aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar
bemyndigandet.
Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för
förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse.

För ytterligare information vänligen kontakta

Odd Bolin
Chief Financial Officer
CLX Communications AB (publ.)
Mobiltelefon +46 70 428 3173
E-mail odd.bolin@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX
mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert
och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna
enheter - IoT (Internet of Things).
CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via
mobila meddelandetjänster (SMS), röst-tjänster och mobila
konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med
lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i
ytterligare 20 länder.
CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX.
Besök oss gärna på:www.clxcommunications.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 19 maj 2017 kl.15:30

170519_CLX kommunike? fra?n a?rssta?mman_SWE
http://hugin.info/173289/R/2106374/799685.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.