Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

CLX Communications AB (publ): CLX COMMUNICATIONS AB slutför förvärvet av Sinch AB

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ.)
- XSTO:CLX

CLX Communications, en ledande, global leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster meddelar att man har slutfört förvärvet av Sinch AB.
Avsikten att förvärva Sinch AB offentliggjordes den 9 december 2016 då CLX
presenterade ett bindande bud som Sinch ABs ägare accepterade.

"CLX grundades med visionen att bli världens största och ledande aktör på
marknaden för mobil, molnbaserad kommunikation med lösningar för text, röst
och IOT - Internet of Things. Efter förra höstens börsintroduktion var
sommarens förvärv av Mblox ett första av flera viktiga steg mot målet. Med
det nu avslutade förvärvet av Sinch tar vi ytterligare ett stort strategiskt
steg för att nå vår vision."
säger Johan Hedberg, VD och koncernchef, CLX Communications.

"CLX har konsekvent byggt en global marknadsposition och har snabbt blivit en
maktfaktor inom molnbaserad kommunikation. CLX har en stark kundbas bestående
av många ledande företag och starka varumärken inom branscher som sammantaget
utgör en mycket spännande möjlighet för fortsatt tillväxt. Genom CLX förvärv
av Sinch kommer vi gemensamt skapa unika, marknadsledande lösningar för
integration av röstbaserad kommunikation med CLX existerande molnbaserade
kommunikationslösningar."
säger Andreas Bernström, grundare av Sinch.

"Jag ser fram emot att vara del av nästa spännande kapitel av hur Sveriges
nästa teknikunder utvecklas till en global ledare."
avslutar Andreas Bernström

Bakgrund och motiv till förvärvet av Sinch

Marknaden för kommunikation mellan företagens affärskritiska applikationer och
personer (A2P), oavsett om det handlar om textmeddelanden, röstbaserade
lösningar eller IOT - Internet of Things, växer mycket kraftigt. Redan inför
börsnoteringen 2015 målade CLX en tydlig bild över hur bolaget såg på de
kommande årens utveckling och hur man i en fragmenterad marknad skulle ta en
ledande roll i marknadens konsolidering. Förvärven av MBlox och Sinch är
tydliga bevis på att CLX levererar på denna strategi.

CLX har under de senaste åtta åren växt till att bli en ledande leverantör
till globala företag som vill kommunicera via mobila molnbaserade lösningar
med kunder, anställda och partners. Marknaden växer fortfarande kontinuerligt
tack vare en ökad efterfrågan på mobil kommunikation men också tack vare nya
innovativa lösningar och användningsområden.

Ledande företag runt om i världen letar ständigt efter nya sätt att bredda sin
kommunikation och efter nya kanaler och teknologier för dagens globaliserade
marknad. Integration av röstbaserad kommunikation i framtidens applikationer
kommer vara avgörande för att vinna slaget om kunderna.

Sinch grundades 2014 då Rebtel AB beslutade att placera sin teknologi,
plattform och drift i ett separat bolag. Redan 2014 såg Sinch stora
tillväxtmöjligheter inom molnbaserade kommunikationstjänster och Sinch har
sedan lanseringen framgångsrikt blivit leverantör till flera ledande app- och
webbföretag främst på USAs västkust.

Flera av världens ledande aktörer inom mobila applikationer har insett Sinchs
styrka och är idag högt värderade kunder och som till stor del bygger sin
innovation inom röstbaserad kommunikation på Sinchs teknologi.

Företag som är ledande inom utvecklingen av nya, innovativa, mobila
applikationer och kommunikationslösningar, lovordar den strategiska
betydelsen av att genom en partner få tillgång till världsledande teknologier
inom molnbaserad kommunikation för textbaserade meddelanden, röst och
IOT-lösningar (Internet of Things).

Transaktionen

CLX förvärvar Sinch till ettEnterprise Value
om totalt 130 MSEK. Köpeskillingen erläggs dels i aktier i CLX dels kontant
genom att vissa av Sinchs lån löses av CLX.

Inom ramen för den totala köpeskillingen har CLX lånat ut 1,5 MSEK till Sinch
genom ett konvertibelt lån för att därigenom säkerställa tillgång till
rörelsekapital.

Med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 7 september 2015 har
CLX styrelse beslutat om en apportemission till Rebtel Owners AB om 885 797
vederlagsaktier.

Resterande del av köpeskillingen, med avdrag för det konvertibla lånet om 1,5
MSEK, uppgående till 53 496 875 kronor betalas i kontanter.

* Genom apportemissionen ökar CLX aktiekapital med 88 579,70 kronor från 4
864 864,50 kronor till 4 953 444,20 kronor.
* Det totala antalet registrerade aktier i CLX ökar med 885 797 från 48 648
645 till 49 534 442 registrerade och utestående aktier när apportemissionen
registrerats hos Bolagsverket.

Information om Sinch

Sinch har framgångsrikt vunnit och utvecklat ett flertal globala kunder,
framför allt baserade på USAs västkust.

Under 2015 redovisade Sinch en omsättning på 488 MSEK och ett EBITDA-resultat
på -15,7 MSEK där merparten av omsättningen är relaterat till tjänster
som köps av Rebtel. För räkenskapsåret 2016 uppskattas Sinch omsättning uppgå
till ca. 490 MSEK med ett EBITDA-resultat på -27 MSEK. Siffrorna bygger på
redovisat utfall för perioden 1 januari - 31 oktober 2016, samt ett
prognosticerat utfall för perioden 1 november - 31 december 2016. Sinch har
vid förvärvstillfället ca 40 anställda i Sverige och fem i USA.

Bedömd påverkan på bolagets verksamhet,

Under 2017 bedöms förvärvet av Sinch kosta CLX upp till ca. 45 - 55 MSEK
avseende integrations- och omstruktureringskostnader. CLX förväntar sig att
förvärvet endast kommer att ha en begränsad negativ påverkan på CLX vinst per
aktie för 2017. CLX bedömer vidare att Sinch från och med 2018 kommer bidra
positivt till CLX EBITDA-resultat samt vinst per aktie.

Tidsplan

Sinch konsolideras fr.o.m. 20 december 2016 därefter startar det planerade
integrationsarbetet vilket beräknas ta ca 12 månader. CLX räknar med att
Sinch är helt integrerat under inledningen av 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup
Chief Investor Relations Officer
CLX Communications AB (publ.)

Mobiltelefon +46-768-966300
E-mail thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade
kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX
mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert
och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna
enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via
mobila meddelandetjänster (SMS), röst-tjänster och mobila
konnektivitets-tjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med
lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i
ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO:CLX.

Besök oss gärna på:www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana
uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar",
"förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De
framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända
risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga
att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter
och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att
avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges
i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen,
uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller
enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det
meddelas.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 december 2016 kl. [08:00] CET.

161221 CLX slutfo?r fo?rva?rv av Sinch AB_SWE_FINAL
http://hugin.info/173289/R/2066911/776043.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.