Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Cognosec AB: Kallelse till Årsstämma 2017 i Cognosec AB (publ).

Aktieägarna i Cognosec AB (publ) 556135-4811, kallas härmed till
Årsstämma onsdagen den 28 juni 2017 kl. 09.00, i Cognosecs kontor,
Birger Jarlsgatan 12, Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 08.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 juni 2017 (avstämningsdagen),

dels senast måndagen den 26 juni 2017 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cognosec AB, P.O. Box 3416, 103 90 Stockholm; eller per e-post olle.hillbom@cognosec.com, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i
förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller
andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finns
tillgängligt på Bolagets hemsida www.cognosec.se och kan skickas till
aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast
vid inpassering vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta
förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 juni 2017, då
sådan införing senast verkställs.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om:
1. fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning,

2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,

3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagsledningen
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emissioner

15. Beslut om principer för nominering av valberedning
16. Årsstämmans avslutande
FÖRSLAGEN TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Bolaget föreslår Jur kand Stefan Mårtensson som ordförande vid
Årsstämman 2017

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast onsdagen den 7 juni
2017.

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast onsdagen den 7 juni
2017.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast onsdagen den 7 juni
2017

Punkt 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagsledningen

Bolaget föreslår årsstämman att fattar beslut om att godkänna Bolagets
förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i Cognosec koncernen ("Koncernen") enligt följande. Bolagets förslag
överensstämmer i huvudsak med riktlinjerna i Koden för ersättning för
koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen utser inom sig, en
ersättningskommitté för beredning och fungerar i sin helhet för alla
beslut i frågor rörande ersättning och anställningsvillkor för
Bolagsledningen. Bolaget skall erbjuda villkor som möjliggör för
Bolaget och Dotterbolagen att rekrytera och behålla kompetent
personal. Styrelsen skall vara berättigad att avvika från fastlagda
riktlinjer om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för det.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Betalning skall kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital får därigenom högst ökas med 125 000 kronor motsvarande
högst 50 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning och efter full
teckning i pågående emission i Bolaget, resulterar i en utspädning om
ca 20,2 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetalt.

Punkt 15. Valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att Valberedning
inrättas enligt principer i Appendix A. Valberedningen skall bestå av
styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till
röstetalet fyra största offentliga ägarna per 30 september som
ställer sig till förfogande för uppdraget. Valberedningen skall
utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk Kod för
Bolagsstyrning och kvarstå till dess en ny valberedning utses.
Valberedning konstitueras under oktober och sammansättningen
offentliggörs i delårsrapporten för tredje kvartalet.

UPPGIFT OM TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för kallelsen finns totalt 257 179 500 aktier, samt 257 179
500 röster.

ALLMÄNT

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9) och
fullständiga förslag till beslut (punkterna 13-15) hålls tillgängliga
på Bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 12,1 tr, 114 38 Stockholm samt
på Bolagets hemsida, www.cognosec.se fr.o.m. onsdagen den 7 juni 2017
och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin mailadress.

Stockholm i maj 2017

Styrelsen

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB.

Telefon: +46 (0)8 5030 1550

E-post: info@mangold.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cognosec AB ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 maj 2017, kl 08.30.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Stuart

IR-kontakt, Cognosec AB

Email: magnus.stuart@cognosec.com

OM COGNOSEC

Om Cognosec AB (NASDAQ: COGS)

Vi hjälper organisationer att minska cyberrisker och bättre kunna
motstå attacker, genom att bedöma processer, förfaranden och system
för att blottlägga bristande överensstämmelse och sårbarhet. Vi
bedömer, utformar, implementerar och hanterar lösningar som skyddar
kritisk IT-infrastruktur och datatillgångar. Vi är ett NASDAQ-listat,
agilt EMEA-företag som är verksamt inom den offentliga och privata
sektorn. Besök gärna www.cognosec.se för investerarinformation.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cognosec-ab/r/kallelse-till-arsstamma-2017-i-c...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.